تحلیل پوششی داده ها

سایرین) و نیز ارائه راهکارهای بهبود عملکرد برای واحدهای ناکارا با تصویر هر واحد ناکارا روی مرز کارا، می پردازد. ( عرب مازار، 1390) از آنجایی که این تکنیک با ایجاد یک پوشش-لفاف (مرز کارایی) بر روی مشاهدات، به ارزیابی و مقایسه عملکرد آن مشاهدات می پردازد، عنوان تحلیل پوششی داده ها را به آن نسبت داده اند. (Cooper et al., 2006)
2-4-1 مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها
مدل های (چارنز، کوپر، رودز)1، (بنکر، چارنز، کوپر)2 و مدل های جمعی3، مدل های اساسی و پایه در تحلیل پوششی داده ها هستند که می توانند در دو شکل عمومی ورودی محور یا خروجی محور به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری بپردازند. (صفائی قادیکلائی، 1390)
مدل های ورودی محور، مدل هایی هستند که با ثابت نگه داشتن خروجی ها، ورودی ها کاهش می یابند. مدل های خروجی محور، مدل هایی هستند که با ثابت نگه داشتن ورودی ها، خروجی ها افزایش می یابند. هرکدام از این دو رویه را نیز می توان از دو طریق حل نمود. مدل اولیه که معمولا به صورت حداکثرسازی است به مدل مضربی معروف می باشد. مدل ثانویه هم که معمولا به صورت حداقل سازی است به مدل پوششی معروف می باشد. (Yinsheny, 2000)
2-4-1-1 مدل CCR
مدل های CCR از نوع مدل های بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند که اگر ورودی ها به یک نسبتی تغییر یابند، خروجی ها هم به همان نسبت تغییر می کنند. (Fukuyama, 2000)

برای توضیح این مدل فرض کنید n واحد که هرکدام دارای m ورودی و s خروجی اند، وجود دارد که در آن صورت کارایی واحد j ام برابر خواهد بود با :
= کارایی واحد j ام
که در آن داریم:
Xij : میزان ورودی i ام برای واحد j ام (i = 1 , 2 , … , m)
yrj : میزان خروجی r ام برای واحد j ام (r = 1 , 2 , … , s)
ur : وزن داده شده به خروجی r ام (قیمت خروجی r ام)
vi : وزن داده شده به ورودی i ام (هزینه ورودی i ام)
بنابر این مدل نسبت CCR برای واحد تحت بررسی (واحد صفر) به صورت زیر است :
) برای هر واحد j= 1 , 2 , … , n (

مدل 2-1 : مدل نسبت CCR

مدل2-1 با تساوی به مدل مضربی CCR تبدیل می شود.
j=1, 2, … , n ) )

مدل 2-2 : مدل مضربی CCR ورودی محور
با اندکی تغییرات بر روی مدل مضربی، مدل پوششی به صورت زیر خواهد بود :
( i = 1, 2, … , m)
( r = 1, 2, … , s)
j = 1, 2, … , n) )

مدل 2-3 : مدل پوششی CCR ورودی محور

که در آن ، نسبتی از ورودی ها و خروجی های تمام واحدها را که با هم آمیخته و واحد مرجع را می سازند، نشان می دهد. ، ضریبی است که در تابع هدف قرار داشته و در این مدل، هدف حداقل کردن آن است.
2-4-1-2 مدل BCC
مدل BCC، مدلی از انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها است که در ارزیابی کارایی واحدهایی با بازده متغیر نسبت به مقیاس می پردازد. در بازده متغیر، افزایش خروجی بیشتر یا کمتر از نسبت افزایش در ورودی است. (مهرگان، 1387، 84) مدل نسبت BCC به صورت زیر ارائه گردیده است :
w آزاد در علامت
( j = 1, 2, … , n )

مدل 2-4 : مدل نسبت BCC
هرگاه در مدل فوق، مخرج کسر تابع هدف را مساوی یک قرار دهیم به یک مدل خطی تبدیل می گردد که مدل مضربی یا اولیه BCC نامیده می شود.
مدل 2-5 : مدل مضربی BCC ورودی محور
( j = 1, 2, … , n )
w آزاد در علامت

2-4-1-3 مدل جمعی
مدل جمعی، مدلی است که به طور همزمان کاهش ورودی ها و افزایش خروجی ها را مورد توجه قرار می دهد.
شکل کلی مدل جمعی به صورت زیر است :
( j = 1, 2, … , n )
( r = 1, 2, … , s)
( i = 1, 2, … , m)

مدل 2-6 : مدل جمعی
در این مدل، متغیر کمکی مربوط به محدودیت r ام خروجی و متغیر کمکی مربوط به محدودیت i ام ورودی را بیان می دارد.
2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین با بهره گرفتن از DEA
Liu, Ding و Lall در سال 2000 روش تحلیل پوششی داده ها را برای ارزیابی جامع عملکرد تأمین کنندگان شرکت تولید کننده ابزارهای کشاورزی به کار گرفتند. در این پژوهش، تنوع محصولات عرضه کننده و کیفیت محصول به عنوان ستاده ها و فاصله عرضه کننده، عملکرد در تحویل و سطح نسبی قیمت محصول به عنوان داه های عرضه کننده مورد استفاده قرار گرفتند. هدف نهایی در این پژوهش کاهش تعداد تأمین کنندگان و خرید محصولات متنوع تر از تأمین کنندگان کمتر بود.
Talluri و Baker در تحقیقی در سال 2002 یک چارچوب DEA چند مرحله ای را ارائه دادند تا بوسیله آن فرایند تصمیم گیری برای انتخاب مجموعه ای سازگار و کارا از شرکت کنندگان در طراحی زنجیره تأمین صورت گیرد. در این تحقیق، ورودی های تأمین کننده شامل : هزینه کل محموله ها، تعداد محموله در هر ماه و خروجی ها شامل : تعداد محموله های به موقع دریافت شده، تعداد صورت حساب های دریافت شده بدون اشتباه از تأمین کنندگان، بود. همچنین ورودی های تولید کننده عبارت بودند از : تعداد پرسنل و تعداد ماشین ها و خروجی های آن شامل میانگین کار در جریان، متوسط زمان جریان کار و مطلوبیت منبع بود و نیز ورودی توزیع کننده : هزینه های عملیاتی و خروجی های آن، سطح خدمت و درصد تحویل های بموقع و درصد انجام صح
یح سفارشات مشتری بود.
Ross و Droge در تحقیقی در سال 2002 ، از DEA برای محاسبه کارایی یک سیستم زنجیره تأمین در مقیاس بزرگ (شامل 102 مرکز توزیع در زمینه تجارت نفت خام) استفاده کردند. ورودی های تحقیق عبارت بودند از: میانگین وسایل نقلیه در هر مرکز توزیع، تجربه و میزان سفارش روزانه. خروجی ها عبارت بودند از: حجم فروش هر یک از چهار کالا از محصولات نفت خام HH4, SD4, HH1, SX2))

Narasimhan و Talluriو Das در سال 2004 روشی را جهت ارزیابی میزان انعطاف پذیری و کارایی یک زنجیره تأمین با بهره گرفتن از مدل DEA دو مرحله ای ارائه دادند. ورودی های مرحله اول عبارتند از : توانایی تأمین کننده در اصلاح محصول برای پاسخ به نیاز، پاسخ تأمین کننده به برنامه ریزی تغییر در تحویل، پاسخ به برنامه تغییر در حجم، کمک های تأمین کننده در طراحی و نوآوری محصول، کمک در طراحی و نوآوری فرایند، استفاده از تولید سلولی، استفاده از اتوماسیون کارخانه، استفاده از تکنولوژی گروهی، کاربرد سیستم تولید بموقع، کاربرد سیستم یکپارچه FMS، استفاده از CAD/CAM. متغیرهای میانی شامل : انعطاف پذیری محصول جدید، انعطاف پذیری حجم، انعطاف پذیری اصلاحات و انعطاف پذیری تجهیزات بودند و خروجی ها عبارت بودند از: هزینه های تولید نسبت به رقبای اصلی، عملکرد تحویل، درخواست ها سفارشی سازی و نوآوری در فرایند نسبت به رقبای اصلی.
Liang و Yangو cook و Zhu در 2006 یک مدل دو مرحه ای را برای سنجش کارایی زنجیره تأمین (seller-buyer) ارائه دادند (با ورودیهای: نیروی کار، هزینه عملیاتی، هزینه حمل و نقل و خروجی میانی : تعداد محصول Aو تعداد محصول B و تعداد محصول Cو خروجی نهایی: فروش و سود). آن ها نشان دادند که یک زنجیره تأمین می تواند کارا فرض شود در صورتی که اعضایش ممکن است در روابط DEA غیر کارا باشند.
Chen و Liang و Yang در 2006 برای سنجش کارایی زنجیره تأمین، یک مدل دو مرحله ای تامین کننده- تولید کننده را پیشنهاد دادند (با ورودیهای : Xs1 ,Xs2 ,Xs3 و خروجی میانی : Ys1 ,Ys2 و خروجی نهایی : Ym1 ,Ym2). آنها بازی کارایی بین دو عضو زنجیره تأمین را بررسی کرده و نشان دادند که تعداد زیادی طرح کارایی موازنه Nash در بازی تأمین کننده- کارخانه دار وجود دارد.
Yang و Liang در 2009 یک مدل دومرحله ای (تامین کننده- تولید کننده) را برای سنجش کارایی زنجیره تأمین پیشنهاد دادند و این مدل را برای ارزیابی عملکرد شعبات بانک بکار بردند (با ورودی های : سرمایه ثابت، پرسنل، هزینه و خروجی میانی : اعتبار و وام بانکی و خروجی نهایی : وام، سود).
Chen و Yan در 2011 ضمن تحقیقی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین دو مرحله ای، سه مدل DEA شبکه ای را تحت مکانیزم های سازمانی متمرکز و غیرمتمرکز و ترکیبی ارائه دادند (ورودی : X و خروجی میانی :Y1 ,Y2 و خروجی نهایی :Z1 ,Z2 ). در این تحقیق ارتباط کارایی سه مکانیزم سازمانی و نیز کارایی کل با کارایی بخشی و اتلاف منبع درونی مورد بررسی قرار گرفت.
رزمی و بامداد در سال 1383 تکنیک DEA را برای ارزیابی 8 تأمین کننده شرکت رسا قطعه خودرو جاهد بکار بردند و به رتبه بندی تأمین کنندگان با توجه به ورودی و خروجی های مدل پرداختند. ورودی ها شامل: سرمایه تامین کننده ، نرخ رشد ، سابقه همکاری ، هزینه حمل و نقل محموله و حجم قرارداد و خروجی ها شامل: تعداد کارشناسان تامین کننده ،شاخص lead time، دوباره کاری ، شاخص on time delivery، تواناییهای مدیریت ، مهارت کارکنان و سطح تکنولوژی بودند .امتیازات بدست آمده از روش DEA نشان داد که تأمین کننده ای که دارای رتبه اول است بطور کلی از لحاظ معیارهای خروجی دارای مقادیر بالایی است.
امین دوست و کتابی در سال 1386 در تحقیق خود با بهره گرفتن از تکنیک DEA به ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در شبکه زنجیره تأمین پرداختند. آنها برای برسی جنبه های کاربردی روش DEA، از داده های واقعی شرکت مخابرات اصفهان و از اطلاعات مربوط به تأمین کنندگان کابل های مخابراتی بمنظور انتخاب بهترین تأمین کنندگان استفاده کردند. در این تحقیق عوامل خروجی عبارتند از: قیمت، کیفیت، تحویل بموقع محصول و عوامل ورودی عبارتند از: ظرفیت و امکانات تولید، قابلیت فنی، موقعیت مالی، موقعیت جغرافیائی قابلیت مدیریت و تجربه. در این تحقیق از دو مدل CCR ورودی محور و BCCورودی محور استفاده شد و با اعمال این دو مدل اطلاعات مفیدی در مورد تامین کنندگان بدست آمد.
دارابی و سعیدی در سال 1387 در تحقیق خود از تلفیق مدل های DEA و برنامه ریزی چند هدفه، برای ارزیابی تامین کنندگان شرکت های بزرگ نظیر خودروسازی (که در مناقصه های آن تعداد کثیری پیمانکار شرکت دارند)، استفاده نمودند. آنها مدل تلفیقی خود را طی دو فاز برای 8 پیمانکار حاضر در مناقصه خرید سیبک و فرمان در یک شرکت تامین کننده قطعات یدکی حل و قابلیت آن را در محیط های واقعی تشریح کردند. در فاز اول با بهره گرفتن از مدل DEA تمامی پیمانکاران رتبه بندی شدند و ورودی ها عبارت بودند از: سرمایه تامین کننده، نرخ رشد تامین کننده، سابقه همکاری، حجم قرارداد، معکوس هزینه حمل و نقل. همچنین خروجی ها عبارت بودند از: تعداد کارشناسان، معکوس شاخص Lead time، معکوس دوباره کاری، مهارت کارکنان، شاخص بموقع بودن، توانایی مدیریت و سطح تکنولوژی. در فاز دوم بر اساس نظر تصمیم گیرندگان تعدادی از رتبه های اول انتخاب اولیه، برای ارزیابی دقیق تر در خصوص موضوع خرید انتخاب شدند و معیارهای ارزیابی نهایی عبارت بودند از: قیمت، تحویل، کیفیت.
جعفری و فتحی الماس در سال 1390 با بهره گرفتن از تکنیک DEA دو مدل کارایی تکنیکی و تخصیصی را
برای زنجیره تأمین 22 شرکت مورد آزمون قرار دادند ( با ورودی های : هزینه، توانایی داخلی تولید، چرخه زمانی و خروجی های : درآمد و نرخ تحویل بموقع) نتایج حاصل نشان داد که همه شرکت هایی که به لحاظ تکنیکی کارا هستند، الزاما به لحاظ تخصیصی کارا نیستند.

 
 
نجفی و موحدی مهر در سال 1390 برای محاسبه کارایی زنجیره تأمین از روش ایجاد زنجیره های تأمین مجازی با فرض بازده به مقیاس ثابت و روش DEA دو مرحله ای استفاده کردند و این روش را روی یک نمونه عملی متشکل از 17 زنجیره تأمین مربوط به شعب بانک اجرا نمودند. در این نمونه 3 ورودی ( دارایی های ثابت، کارمندان، پرداخت ها) وارد قسمت تأمین کننده می شوند و 2 خروجی ( اعتبار و وام درون بانک) خارج شده و بعنوان ورودی میانی وارد قسمت تولید کننده شده و 2 خروجی (وام و سود) از آن خارج می شوند.در این تحقیق مقادیر کارایی کل زنجیره ها اعم از حقیقی و مجازی با هم محاسبه شد و برای هر تولید کننده، تأمین کننده ای که ترکیب آن با تولید کننده مورد نظر کارایی بیشتری را ایجاد می کرد، انتخاب شد.
در جدول (2-1) خلاصه این تحقیقات آورده شده است.
نام محقق (محققان)
سال
عنوان تحقیق

ورودی ها

خروجی ها

متغیرهای میانی
Liu, Ding و Lall
2000
Using data envelopment analysis to compare suppliers for supplier selection and performance improvement
فاصله عرضه کننده، عملکرد در تحویل و سطح نسبی قیمت محصول
تنوع محصولات عرضه کننده و کیفیت محصول
Talluri و Baker
2002
A multi-phase mathematical programming approach for effective supply chain design
ورودی های تأمین کننده : هزینه کل محموله ها، تعداد محموله در هر ماه
ورودی های تولید کننده : تعداد پرسنل و تعداد ماشین ها
ورودی توزیع کننده : هزینه های عملیاتی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خروجی های تأمین کننده : تعداد محموله های به موقع دریافت شده، تعداد صورت حساب های دریافت شده بدون اشتباه از تأمین کنندگان
خروجی های تولید کننده : میانگین کار در جریان، متوسط زمان جریان کار و مطلوبیت منبع
خروجی های توزیع کننده : سطح خدمت و درصد تحویل های بموقع و درصد انجام صحیح سفارشات مشتری
Ross و Droge
2002
An integrated benchmarking approach to distribution center
performance using DEA modeling
میانگین وسایل نقلیه در هر مرکز توزیع، تجربه و میزان سفارش روزانه
حجم فروش هر یک از چهار کالا از محصولات نفت خام
Narasimhan و Talluri و Das
2004
Exploring flexibility and execution competencies of manufacturing firms
توانایی تأمین کننده در اصلاح محصول برای پاسخ به نیاز، پاسخ به برنامه تغییر در تحویل، پاسخ به برنامه تغییر در حجم، کمک در طراحی و نوآوری محصول، کمک در طراحی و نوآوری فرایند، استفاده

دیدگاهتان را بنویسید