دانلود پایان نامه ارشد – شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده

همانند ماده 45 کنوانسیون که ضمانت اجرای تعهدات فروشنده را بیان می کند ماده 61 نیز ضمانت اجرای تعهدات خریدار را مقرر می دارد. یکی از طرق جبرانی که درکنوانسیون در صورت نقض تعهد خریدار برای فروشنده مقرر شده است، اجرای اجباری قرارداد موضوع ماده 62 کنوانسیون است. این ماده 2 مقرر می دارد:

«فروشنده می تواند از خریدار تقاضای پرداخت ثمن، قبض کالا یا ایفای دیگر تعهداتش را بنماید، مگر اینکه متوسل به یک طریق میزان خسارتی که منافی با این تقاضاست شده باشد».

الف) حق درخواست اجرای اجباری قرارداد :

ماده 62 کنوانسیون این حق را به فروشنده می دهد که در صورتی که خریدار از اجرای هر یک از تعهدات خود (قبض مبیع و پرداخت ثمن) تخلف نماید اجبار او به اجرای تعهد را بخواهد.

اگرچه در فرض تخلف فروشنده از اجرای تعهد خود، ضمانت اجرا دارای چند مصداق است. (اجرای عین قرارداد، درخواست کالای جانشین و درخواست تعمیر و اصلاح و رفع نقص) در فرض تخلف خریدار درخواست اجرای اجباری دارای یک مصداق بیشتر نیست و آن هم اجرای عین قرارداد یعنی پرداخت ثمن است. زیرا ثمن در بیع بین المللی وجه نقد است و بحث کالای جانشین یا رفع نقص مطرح نمی شود.