مقاله (پایان نامه) : آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه-تحریم های بین المللی قراردادهای ایران

آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه هیچ فهم صحیحی از یک نظام سیاسی – حقوقی نمی تواند بدون شناخت شفاف نقش قضات میسر باشد.سیاست در هر کشور در همه سطوح این نظام سیاسی  اثر گذار... متن کامل

تحقیق (پایان نامه) : رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و... متن کامل

پایان نامه جرایم اینترنتی -تعریف محیط سایبر-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

تعریف محیط سایبر از لحاظ لغوی در فرهنگ های مختلف سایبر به معنی مجازی و غیرملموس می باشد، محیطی است مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکه های بین المللی (این شبکه ها از طریق شاهراه های... متن کامل

پایان نامه ارشد: اثبات رابطه سببیت -اجتماع اسباب

لزوم وجود رابطه سببیت با توجه به اینکه اثبات رابطه سببیت بین تقصیر یا عمل عامل ورود زیان و ضرر وارده همیشه ضروری و مورد توجه است. در ابتدا این پرسش مطرح می شود که چگونه وجود رابطه میان... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد – نظریه سبب متعارف و اصلی

نظریه سبب متعارف و اصلی به موجب این نظریه، تمام حوادث و شرایطی که در وقوع ضرر دخالت داشته اند را نباید در زمره اسباب آن آورد و عملی سبب محسوب می شود که آن عمل بر اساس سیر عادی و متعارف... متن کامل

پایان نامه مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

تعریف ضرر معنوی دشوار است. زیرا هم مفهوم ضرر و مفهوم معنویت از مفاهیم عامه ای هستند که با ضوابط منطقی قابل تحلیل نیستند. با وجود این جهت تقریب ذهن اختصاراً به پاره ای تعاریف اشاره می... متن کامل

دانلود پایان نامه مراجع صالح به رسیدگی علیه شهرداری در دعاوی جبران خسارات ناشی از عیب معبر

در این گفتار با توجه به مطالب ارائه شده (در مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری) این سوال مطرح است که متضرر از اعمال و اقدامات منسوب دولت و موسسات عمومی ( و در اینجا نهاد موضوع بحث یعنی... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد – اجرای قانون و اعمال حاکمیت-مسئولیت دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها – فروش پایان نامه

اجرای قانون و اعمال حاکمیت در این قسمت ابتدا به جاست که به بررسی اعمالی که شهرداریها انجام می دهند پرداخته و سپس بررسی نماییم که آیا شهرداری ها در ایران اعمالی انجام می دهند که با... متن کامل