Author Archive: 92

مقاله (پایان نامه) : مصادیق بزه دیدگی خاص زنان – رابطه بزه دیدگی با بزهکاری زنان

مصادیق بزه دیدگی خاص زنان مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای باشد یک مساله جهانی است. بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست... متن کامل

مقاله (پایان نامه) : دلایل بی عدالتی در سازمان توسط مدیران-بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد

2-9.دلایل بی عدالتی در سازمان توسط مدیران قبلاً گفته شد که علت تبعیض و بی عدالتی تلاش مدیر برای گسترش منافع شخصی و یا حداقل حفظ منافع موجود است. اما رفتارهایی که مدیران برای دستیابی به... متن کامل

خرید فایل پایان نامه : حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

متهم در لغت عرب بر وزن محترم از ماده ی «وهم» است. طریحی در تعریف وهم می گوید: «وهم عبارت است از سهو و آن چه که در خاطر و خیال واقع می شود» در تعریف دیگر از ماده ی وهم آمده است: «تصور و تخیل... متن کامل