پایان نامه آماده » نقاط قوت ارزیابی عملکرد از طریق کارت امتیازی متوازن -متن کامل

– قابلیت انعطاف و سازگاری با هر گونه سازمان 2- وسیله ای است برای عملی کردن استراتژی سازمان از طریق ترجمه آن به هدف های مشخص عملیات و معیارهای عملکرد 3-تمرکز بر تعداد معدودی از... متن کامل