پایان نامه با کلید واژه های بهداشت روان، سلامت روان، انتخاب همسر، جنس مخالف

استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی نموده ایم و برای ارائه نتایج از جداول فراوانی و نمودار استفاده کردیم. برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش همبستگی پیرسون استفاده شده... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های سلامت روان، ازدواج موفق، ابزار پژوهش، عزت نفس

ن آغاز تمایلی است که نباید جلویش گرفته شود منتهی این تمایل باید جدا کردن زنان و مردان در هر دوره از زندگی قبل و بعد از زناشویی همیشه به نفع آنها پایان خواهدیافت زیرا جلو هر گونه... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های بهداشت روان، سلامت روان، جنس مخالف، ناخودآگاه

که زن و مرد بتوانند شخصیت ، توقعات و انگیزه های یکدیگر را دقیقاً مورد مطالعه قرار دهند تا احتمال غافلگیر شدن پس از ازدواج به حداقل تقلیل یابد.62 2ـ1ـ7ـ انواع دوستی 1ـ دوستی از نوع سلام... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه سیلین، پنی، آنتی، بیوتیک

ا در اینتگرون کلاس 1 کد می کنند و باعث ایجاد مقاومت به چندین دارو می شود. طی گزارشی که از ژاپن اعلام شده ، در اسینتوباکتر بومانی سویه (armA) متیلاسیون 16SrRNA دیده شده است که باعث جفت شدن... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی افزایش، پرزها، پروبیوتیک، میزان

ترکیب و قابلیت زنده مانی متفاوتی دارند (70) (27, 28) (67). دلیل بعدی، کارآیی ضعیف پروبیوتیکها براساس کارآزمایی های بالینی است(81) حداقل سه عامل با تشخیص اثرات بهداشتی مخصوص پروبیوتیکها... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی افزایش، روزگی، پروبیوتیک، لایه

مواد مغذی می شود(86) بنابراین عمده ترین دلیل استفاده از پروبیوتیک ها بهبود رشد، کاهش میزان مرگ ومیر، و بهبود ضریب تبدیل خوراک می باشد(86). در دورهی 0-21 روزگی اثر معنیدار بر ضریب تبدیل... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی اعداد و ارقام

در 3 بازه زمانی مختلف آغازین ،رشد و پایانی بر اساس راهنمای پرورش راس 308 تنظیم شد.تیمار ها به شرح ذیل می باشند:A-گرو ه شاهد (جیره پایه)B-جیره پایه + ???/ ، ??/ و ???/ درصد پروبیوتیک چند سویه ای... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی پلاسما، لایه، گوارش، پروتئین

خوراکی خورده شده، بهره‌برداری بیشتری نمود و در نتیجه به رشد بیشتر و تولید بیشتر می‌انجامد (3). به نظر می رسد این مواد افزودنی از طریق بهبود هضم و جذب و ابقا مواد مغذی و در دسترس قرار... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود عملکرد

، لاکتوباسیل و باکتری های تولیدکننده بوتیرات می شود (30). مطابق شواهد موجود اکثر پری بیوتیک ها آثار مفید خود را از طریق تغذیه انتخابی باکتریها ی مفید اعمال می کنند. مانان الیگوساریدها... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود عملکرد

رفتار متفاوتی دارند (54). برخی از ویژگی های مهم که بر مبنای آنها، بایستی گونه های مستعد برای استفاده به عنوان پروبیوتیک ارزیابی شوند، به شرح زیر می باشند:1-توانایی اتصال به پوشش مخاطی... متن کامل