منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

ولی با میزان این شاخص در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت. نمودار ۴۳-۴ اثر ژنوتیپ (الف) و کلرید سدیم (ب) بر وزن خشک ریشه دانهال‌های بادام و زردآلو * در هر شاخصی، میانگین های دارای... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه زردآلو، دانهالهای، گرم)، بهبهان

معنیداری بیشتر از وزن خشک ریشه در دانهالهای بادم تلخ، زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بود (به ترتیب ۱/۰، ۱/۰،و ۰۸/۰ گرم). کمترین وزن خشک ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان وجود داشت که به طور... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

(جدول ۲۵-۴) نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به تیمار بادام شیرین و کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار بود (۵۰/۶۶ سانتیمتر) که با ارتفاع گیاه در تیمارهای بادام شیرین و بدون کلرید سدیم یا... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

پتاسیم به سدیم در ریشه دانهال های بادام و زردآلو * در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند. نمودار ۳۷-۴ اثر ژنوتیپ بر... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

میکوریزایی نداشت (۲۹/۱ برابر) ولی به طور معنیداری بیشتر از نسبت یون سدیم ریشه به برگ در سایر تیمارها بود. کمترین نسبت یون سدیم ریشه به برگ مربوط به دانهال بادام تلخ دارای همزیستی... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری کمتر از مقدار یون پتاسیم برگ در سایر تیمارها بود. بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر پتاسیم برگ (جدول ۱۸-۴) نشان... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس، معنی داری

احتمال یک درصد معنیدار بود. همچنین اثر برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر مقدار یون کلر ریشه، کلر برگ و نسبت کلر ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. جدول ۱۵-۴ تجزیه واریانس اثر... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

تلخ وجود داشت (۵/۲۵۳ میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از فسفر برگ در زردآلو تلخ بود ولی تفاوت معنیداری با یون فسفر برگ در دانهالهای زردآلو بهبهان، زردآلو هلندر و بادام... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

زردآلو بهبهان دارای همزیستی با میکوریزا بود (۴۲/۴ میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از مقدار کربوهیدرات‌ ریشه در تیمار زردآلو تلخ و زردآلو هلندر بدون همزیستی با... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

گرم وزن تر) که تفاوت معنیداری با کلروفیل b در برگ دانهال زردآلو هلندر (۴۳/۰ میلیگرم در گرم وزن تر) نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از میزان این کلروفیل در سایر ژنوتیپها بود بررسی نتایج... متن کامل