منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

معنیداری با مقدار این شاخص در دانهال بادام تلخ نداشت (۳۷/۲ درصد) ولی به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن خشک کل در دانهالهای سایر تیمارها بود. کمترین شاخص وزن خشک کل دانهال نیز در... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

شاخص طول ریشه شاخص ارتفاع شاخساره n.s 003/0 n.s 002/0 ns 009/0 ۱ میکوریزا ** ۰۹۸/۰ ** ۵۷/۱ ** ۰۶/۰ ۴ ژنوتیپ ** ۰۹۸/۰ ** ۵۷/۱ ** ۰۶/۰ ۴ میکوریزا × ژنوتیپ ۰۰۷/۰ ۵۵/۰ ۰۱/۰ ۳۰ خطای آزمایش ۱۰/۸ ۶۱/۱۳ ۲۹/۱۰ _ ضریب... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

میانگین اثر ژنوتیپ بر ارتفاع شاخساره دانهال ژنوتیپهای بادام و زردآلو (نمودار ۴-۱- ب) نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره در دانهال های بادام و زردآلو تلخ وجود داشت (۵۰/۴۹ سانتی متر) که با... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه نرم افزار، استاندارد، تغییر رنگ، تجزیه واریانس

شد. سپس محلول در حمام آب یخ قرار داده شد تا خنک شود. سپس ۴ میلی لیتر تولوئن اضافه شد و به مدت ۱۵ تا ۲۰ ثانیه بهم زده شد تا تا فاز قرمز رنگی در بالا تشکیل شود. فاز بالایی محلول با سمپلر... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه اندازه گیری، نمونه برداری، استاندارد

در هر گلدان برحسب سانتی‌متر مکعب) حاصل ضرب مساحت گلدان(πr2) در ارتفاع گلدان تعیین شد. در هر گلدان ۵۰ درصد خاک،۴۰ درصد ماسه، ۱۰ درصد خاک آلوده به قارچ میکوریزایی ریخته شد. پ هاش خاک... متن کامل

منابع پایان نامه درباره انحراف معیار، اعتماد اجتماعی، میزان استفاده، اعتماد عمومی

زندگی فراوانی درصد شمال ۵۵ ۸/۱۳ جنوب ۵۸ ۵/۱۴ شرق ۸۴ ۲۱ غرب ۸۰ ۲۰ مرکز ۱۲۳ ۸/۳۰ جمع ۴۰۰ ۱۰۰ بیشتر پاسخگویان (حدود ۳۰ درصد) در مرکز تهران ساکن بوده و کمترین آنان (حدود ۱۴ درصد) در شمال... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، منابع طبیعی، فیزیولوژی، عدم تعادل

سایر تنش‌های محیطی نیز مشاهده می‌گردد. رامنجالو و سادهاکار۱۳۸ (۱۹۹۷) گزارش دادند تنش خشکی )کم آبی) بر میزان تجمع اسیدهای‌آمینه در دو رقم مختلف توت اثر معنی‌داری داشت و رقم توت S13 به... متن کامل

منابع پایان نامه درباره وضعیت تأهل، اعتماد عمومی، تحلیل داده، اعتماد اجتماعی

چه حد احتمال دارد که از افراد زیر بخواهید شما را همراهی کنند. (اعضای خانواده، اقوام و خویشان و دوستان) – وقتی با مسالهای مواجه میشوید که نیاز به همدردی دارید تا چه حد به افراد زیر... متن کامل

تحقیق با موضوع انحراف معیار، اعتماد اجتماعی، میزان استفاده، اعتماد عمومی

زندگی فراوانی درصد شمال ۵۵ ۸/۱۳ جنوب ۵۸ ۵/۱۴ شرق ۸۴ ۲۱ غرب ۸۰ ۲۰ مرکز ۱۲۳ ۸/۳۰ جمع ۴۰۰ ۱۰۰ بیشتر پاسخگویان (حدود ۳۰ درصد) در مرکز تهران ساکن بوده و کمترین آنان (حدود ۱۴ درصد) در شمال... متن کامل

منابع پایان نامه درباره سرمایه اجتماعی، استاندارد، جامعه آماری، اعتماد اجتماعی

استفاده میشود که در آنها «فرد» واحد تحلیل در نظر گرفته میشود. اگرچه میتوان این روش را برای واحدهای دیگر تحلیل از قبیل گروهها و کنشهای متقابل به کار برد، که در اینجا باید از عدهای از... متن کامل