پژوهش دانشگاهی – آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای …

خانواده ازجمله عوامل اساسی شکل گیری شخصیت و منش فردی واجتماعی کودک است. ازدیدگاه کودک، والدین مهم ترین و ارزنده ترین الگوهای جهان هستند به موازات فراگیری زبان و نمو در کودک، ارتباط با محیط واعضای خانواده و جامعه ،آداب و رسوم وخلقیات خانواده خود را کسب می کند وآنها را جزء شخصیت و منش خود می سازد.( توسلى۱۳۶۹، ۵۲). رفتارخشونت آمیز والدین در خانواده با کودک و نیز با همدیگر، این عقیده نادرست را در ذهن کودک بارور می سازد که درجامعه هم خشونت وجدال حلّال مشکلات است.
……..، situational factors-1
.به نظرجرم شناسان،خانواده ازجمله محیط های اجتناب ناپذیرونخستین کودک است.خانواده ازآن رو محیط حتمی تلقّی شده که کودک درانتخاب آن نقشی ندارد.رفتارهای آتی کودک تا حدزیادی ناشی ازبرخوردهای ناسالم پدرومادر نسبت به کودک در سال های اولیه زندگی است.(همان منبع)……………………..
از مهمترین ارزش هایی که لازم است کودک درمحیط خانواده فرا گیرد عشق ومحبت است.والدین باید با رفتارعطوفت آمیزوانسانی خودکودکان رااز عشق و محبت و ایثاروگذشت سرشار نموده وآنها رادرگسترش واشاعه این ارزش های والای انسانی درجامعه یاری دهند.(صلاحی۱۳۷۶،۲۳ )..
خانواده های بزه پرور دارای این ویژگی ها می باشند………………………………………………………………………….
رایج بودن بزهکاری و میگساری………………………………………………………………………………………………………
طلاق یا مرگ یکی از والدین (از هم پاشیدگی خانواده………………………………………………………………………
عدم مراقبت کافی از فرزندان به دلیل جهل یا تعمّد والدین………………………………………………………………….
نامطلوب بودن فضای خانواده (تبعیض، افراط و تفریط، خشونت) ………………………………………………
تفاوت و گونا گونی زیاد خانواده از نظر نژادی و مذهبی. مشکلات مالی، بی کاری و………………………………
۲-۱۶-۲)محرومیت اقتصادی وفقر
-مطالعه اجمالی تاریخ نشان می دهد که آدمی در هر شرایط و موقعیتی به منظور بقای موجودیت خود، در
تلاش برای کسب امکانات مادی بوده است. از این رو، مسئله تأمین معاش در معنای عام کلمه از مهم ترین مسائل زندگی محسوب شده است. فقر و محرومیت زاییده روابط ناسالم و نیز غیرعادلانه نظام اقتصادی حاکم بر جامعه است . مطالعه متون اسلامی نشانگرتأکید تأثیر فقرو محرومیت در نابهنجاری های روانی و انحرافات و تبهکاری هاست.حضرت علی(علیه السلام)فقررا موت اکبر ودیوارکفرمعرفی نموده است،بنابراین فقرومحرومیت می تواند موجب نابسامانی ها و افزایش جرایم، بخصوص جرایم علیه اموال گردد
۲-۱۶-۳) تبعیض و نابرابری در اعمال قانون.ممممانعغهفغهننن
از نظرجرم شناسان یکی دیگرازعوامل جرم زای اجتماعی، نابرابری دراعمال قانون است.اگرچه قانون اساسی همه افرادرادرمقابل قانون متساوی الحقوق معرفی کرده است، اماجامعه درعمل شاهدوناظر عملیات وجرایم سنگین برخی افراد ذی نفوذ است بدون آنکه مورد تعقیب قرار بگیرند. بعضی از شخصیت های حقیقی و حقوقی با استفاده ازموقعیتهاونیرنگ ها، بسیاری از منابع را به خود اختصاص داده و مرتکب سوء استفاده مالی می گردند. اینان به نحوی از زیر بار قوانین مالیاتی شانه خالی می کنند و مرتکب تقلّب در دفاتر مالیاتی می شوند.در جرم شناسی به این مجرمان«جنایتکاران یقه سفید» می گویند.مردم با ملاحظه این گونه افراد و سکوت دستگاه قضایی درمورد آنان اعتقاد واطمینان خود را نسبت به عدالت و قانون ازدست می دهند. آنان تصور می کنند قانون پناهگاه افراد متنفذ و هرزه ای است که با ظاهری آراسته ارزش های اخلاقی و قانونی را زیر پا می گذارند. در جامعه ای که این نوع بی اعتمادی در بین مردم شایع و رایج گردد و مردم قاضی درونی (وجدان) خود را نادیده انگارند، اعمال ضداجتماعی و جرایم اموری عادی قلمداد می گردند (شامبیاتی۱۳۷۸،۵۰) . …
۲-۱۶-۴) تأثیر جمعیت شهری در وقوع جرم
بر اساس مطالعات انجام شده، وقوع جرم در جمعیت شهری به مراتب بیشتر از روستاها می باشد……………..
دلایل تأثیر جمعیت شهری…………………………………………………………………………………………………….
۱-افراد تبهکار، بخصوص حرفه ای ها به دلیل شلوغی شهرهای بزرگ بهتر می توانند از مراقبت و نظارت پلیس خارج شوند……………………………………………………………………………………………………………………………
۲-تجمّل و ثروت در شهرهای بزرگ عامل اغواکننده و محرک جرم می باشند افراد ضعیف النفس کمتر قدرت مقاومت دربرابر امیال وسوسه انگیز را دارند………………………………………………………………………………
در خانواده های روستایی به لحاظ کوچک بودن محیط زندگی، میزان نظارت فردی و اجتماعی بیشتر از شهرهای بزرگ است.(صلاحی۱۳۷۳،۲۳). ………………………………………………………………………………..
۲-۱۷)عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان…………………………………………………………………………………..
۲-۱۷-۱ ) خانواده وبزهکاری
عوامل خانوادگی که به جامعه پذیری و روابط عاطفی اعضای خانواده،کنترل خانوادگی،همانند سازی فرزندانبا والدین و گسیختگی خانواده و سایر ویژگی های خانواده ارجاع داده می شودنقش موثری در ایجاد رفتار بزهکارانه میان جوانان دارد. تحقیقات درباره خانواده بعنوان یکی از کارگزاران جامعه پذیری برای رفتار جوانان سابقه تاریخی نسبتا طولانی دارد .نی در پژوهایش به این نتیجه رسید که متغ

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

یر های خانوادگی نظیر روابط فرزند-والدین تقلیدهای خانوادگی، انضباط وسرپرستی و پایگاه های اقتصادی-اجتماعی خانواده با بزهکاری جوانان ارتباط معنا داری دارد.هیرشی در آزمون نظریه کنترل اجتماعی دریافت که افزایش تقلید جوانان به والدین و گذراندن بیشتر اوقات فراغت فرزندان با خانواده گرایش جوانان به بزهکاری را کاهش می دهد.مطالعات دیگری که به موضوع بزهکاری و خانواده پرداخته اند تضادهای زناشویی،گسیختگی و سرپرستی های ضعیف والدین بر فرزندان را بر بزهکاری جوانان موثر دانسته اند. سادرلند بزهکاری را در اثر خطای خانواده ها دانسته است که قادر به یاد دادن ارزشها و هنجارها نبوده اند، به نظر سادرلند نگرانی ها و نیازهای ارضا نشده در افراد عادی و بزهکار شبیه هم است و تنها روشهای یاد گرفته شده واکنش به این نگرانی ها و محرکها در آنان متفاوت است.و خانواده بعنوان محیط یادگیری اولیه جوانان بر بزهکاری موثر
است. گسیختگی خانوادگی یکی از عوامل مهم در تولید رفتار بزهکارانه است.زیرا هنگامی که فرزندان والدین خود را در اثر طلاق ار دست می دهند، مراقبت و سرپرستی وکنترل و راهنمایی های آنان را نیز از دست خواهند داد.شکاف نسل بین جوانان و والدین از عوامل خانوادگی مؤثر بر بزهکاری جوانان است.منظور از شکاف نسل فقط فاصله سنی و جسمانی فرزندان با والدین نیست، بلکه در برگیرنده جدایی در ارز ش ها وهنجار های جوانان با والدین است که به بیگانه شدن جوانان از والدین منتهی می شود.بیگانه شدن جوانان از ارزشها و هنجارهای فرهنگی والدین آنان را به ارتکاب اعمال نابهنجاروخلاف قانون برمی
انگیزد(احمدی۱۳۸۸ ،۱۳۱).
۲-۱۷-۲)مدرسه و بزهکاری
تعلقات خاطر جوانان نسبت به مدرسه به عنوان یکی از کارگزاران اصلی جامعه پذیری ومشارکت آنان در فعالیت های مدرسه ازعوامل مؤثر بربزهکاری جوانان است. میزان قابل توجهی اززندگی اجتماعی ، رفتار وشخصیت جوانان در تعامل بامدرسه و تجربیات مدرسه ای شکل می گیرد. در این میان زمینه فعالیت های اجتماعی که در مدرسه فراهم می شود،هم می تواند مطابق انتظارات وقواعد وهنجارهای رسمی جامعه باشد وهم موجب رفتار انحرافی شود.فقدان فرصت های آموزشی مناسب ،ناعادلانه بودن رفتار کارکنان مدارس با دانش آموزان ،شکست تحصیلی وبرنامه های آموزشی کسالت آور موجب کاهش تعلقات خاطر ودلبستگی وتعهد دانش آموزان نسبت به مدرسه شده وزمینه رفتار بزهکارانه رادر جوانان فراهم می سازد (احمدی ۱۳۸۸ ،۱۲۴).
۲-۱۷-۳) گروه همسالان وبزهکاری:
گروه همسالان گروهی است که اعضای آن عمدتا سن مشابه داشته و اغلب از یک جنس می باشند وبا یکدیگر یک گروه اجتماعی تشکیل داده و فرد با عضویت در آن در کنش متقابل با دیگر اعضای گروه قرار گرفته وبا ایفای نقش خود در گروه از حمایت گروهی برخوردار می شود. گروه های همسال نقش مهمی در جامعه پذیری جوانان دارند،این نقش در جوامع مدرن که نقش خانواده کم تر است اساسی تر خواهد بود. جوانان به علت نیاز به برقراری روابط اجتماعی خاص با دیگران ونیاز به مورد توجه و علاقه دیگران بودن واز سوی دیگر مورد احترام و تحسین قرار گرفتن، جایی که خانواده و مدرسه نتوانند این نیاز های جوانان را ارضا نمایند،جذب گروه همسالان می شوند.
۲-۱۷-۴)رسانه ها و بزهکاری
رسانه های جمعی به ویژه رسانه های تصویری نظیر سینما و تلویزیون ،تأثیراتی مستقیم وسریع بر رفتار جوانان دارند. به اعتقاد سادرلند جوانان در فرایند یادگیری اجتماعی به تقلید از رفتار دیگران می پردازند واز طریق رسانه برخی از رفتار های بزهکارانه نظیر پرخاشگری و خشونت را می آموزند.در سال های اخیر تأثیر نمایش های مداوم خشونت تلویزیونی بربزهکاری جوانان در کانون بحث جامعه شناسی انحرافات و روان شناسی اجتماعی قرار گرفته است.برای مثال نتایج پژوهش های انجام شده بیانگر آن است که خشونت رسانه ها گرایش به رفتار خشونت آمیز را در بین جوانان افزایش داده است. جوانانی که در معرض تماشای فیلم های خشونت آمیز و سکسی قرار می گیرند در یک فرایند همانند سازی با بازیگران فیلم ها رفتار بزهکارانه را از طریق پیوستگی با رسانه ها یاد می گیرند……………………………………………………………………..
رفتار هایی که رسانه ها به تصویر می کشند بر چگونگی رفتار مخاطبان اثر می گذارد . به علاوه هنگامی که بازیگران فیلم ها سریال های خشن در رسانه های تصویری به عنوان گروه های مرجع جوانان عمل می کنند. جوانان از بزهکاری ملایم نظیر تخریب اموال مدرسه به سمت بزهکاری شدید نظیر ضرب و جرح گرایش می یابند،به این معنی که با تقلید از بازیگران فیلم های خشن پلیسی ابزار ها و روش های قدیم تر رفتار خشونت آمیز را کنار گذاشته واز ابزارها و روش های جدید تری که بازیگران فیلم به کار می برند استفاده می کنند .استفاده از اسلحه در بین جوانان آمریکایی به جای چاقو برای قتل در فرایند همانند سازی و تقلید از رسانه ها شکل گرفته است. (احمدی۱۳۸۸،۱۴۳)……………………………………………………………..
۲-۱۸)انواع بزهکاری نوجوانان وجوانان
بزهکاری جوانان انواع مختلفی دارد که در طیف گسترده ای از رفتار ضد اجتماعی قرار می گیرد که برحسب عمق وشدت آن به بزهکاری های شدید نظیر تجاوز به عنف،سرقت مسلحانه،قتل،ضرب و جرح های شدید وبزهکاری های ملایم نظیر فرار ازخانه و مدرسه ،استفاده از مواد مخدر ،مصرف الکل وتخریب اموال عمومی و خصوصی تقسیم می شوند………………………………………………
…………………………………………
الف:سرقت…………………………………………………………………………………………………………………………..
با توجه به آمار های موجود می توان گفت از لحاظ کمیت ،سرقت از مهم ترین جرائم بزهکاران جوان است طبق آماری که از طرف سازمان ملل متحد و برخی کشور های جهان منتشر شده است جرائم برضد اموال که توسط بزرگسالان ارتکاب یافته نصف کلیه جرائم بزرگسالان می باشد ولی در مورد بزهکاران جوان نسبت جرائم برضد اموال خیلی بیش از نصف کلیه جرائم ارتکابی به وسیله بزهکاران جوان می باشد.در بیشتر موارد آغاز بزهکاری جوان در خانواده اوست.طفل کوچک پس از آن که مفهوم زندگی در محیط را درک کرد وحتی زمانیکه هنوز سخن نگفته فقط منظور خویش را با اشاره و کنایه و صداهای مبهم و نامفهوم ظاهر می سازد به اصطلاح مالکیت فردی خوی می گیرد وهر چه را از آن اوست یا نزدیک اوست می خواهد و مطالبه می کند ویا چنگ می زند وبه سوی خود می کشد و هنگامی که به راه می افتد آنچه را می خواهد بر می دارد و اگر منعش کنند اولین گام دزدی را بر می دارد ولی در ضمیر و وجدان او دزدی در خانه دزدی نیست .کمی بعد اگر عوامل درونی و برونی  بزهکاری گرد آیند کودک بزهکار هنگام رفتن به سینما ویا تئاتر ویا زمان بازی با کودکان دیگر یا از آپارتمان همسایه ویا از مغازه ی کوی خویش کالایی می دزدد، واین بزهکاری او در مدرسه و اتوبوس و محل تفریح ادامه می یابد.اولین سرقت هایی که کودکان بزهکار مرتکب می شوند دزدی شیرینی ها واسباب بازی هاست وبعد سرقت پول آغاز می شود ودر اغلب
مواردبه دنباله آن دزدی های دیگرادامه می یابد.(علومی۱۳۸۵،۵۰)………………………………………………
گاهی جوانانی هم که از خانواده های توانگر ومرفه هستندمرتکب سرقت می شوندو به دام باند های دزدان می افتند ویا تحت تأثیر علل روانی مرتکب جرم می شوند .در برخی موارد در خانواده ی توانگرعامل عامل اقتصادی مژثر می شود وجوان به سبب آن که پول جیبش کاهش یافته ونیاز هایی بیش از درآمد خانواده اش دارد مرتکب دزدی می شود (شامبیاتی۱۳۷۹،۲۵).
انگیزه ارتکاب سرقت اطفال وجوانان با توجه به علل بزهکاری عبارتند………………………………………….. رفع -حوائج ضروری……………………