پژوهش – آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۳- …

۲-۳۱ ) پیشینه تحقیق
۲-۳۱-۱)تحقیقات داخلی
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل ۱۳۷۶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﺎﺑﺴـﺎﻣﺎﻧﻲ و ازﻫﻢﮔﺴﻴﺨﺘگی خانواده ، ﺳـﻮءرﻓﺘﺎر واﻟـﺪﻳﻦ، ﻋـﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫـﺎ و ﻧﻴﺎزﻫـﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻓﺮزﻧـﺪ از ﺧـﺎﻧﻮاده و اﻓﺘـﺎدن در داﻣـﺎن دوﺳـﺘﺎن ﻧﺎﺑـﺎب و ﻣﺤـﻴﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎری و ﻛﺞرﻓﺘـﺎری دراﺟﺘﻤـﺎع ﻣـﻲﺷـﻮد(ﺳـﺮاﺑﻨﺪی۱۳۷۶،۱۱۹).درﭘﮋوﻫﺸﻲدﻳﮕﺮﻛﻪﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان«ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞاﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺧﺮاﺑﻜﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ رﻓﺘﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧـﺶآﻣـﻮزان دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﺷـﻴﺮاز» اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﻧﺎﺑﺴـﺎﻣﺎن و ازﻫـﻢﭘﺎﺷـﻴﺪه ﺗﻌﻠـﻖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺮاﺑﻜﺎراﻧﻪﺷﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺤﻮه ﮔﺬارﻧـﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﺮاﺑﻜﺎراﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸـﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺶ از دﺧﺘﺮان در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﺮاﺑﻜﺎراﻧﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶﺳﻦ، رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺮاﺑﻜﺎراﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﻧﻴﻚاﺧﺘﺮ ، ۱۳۷۸، ۲).ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮی ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳﺖ، ﻧﺸﺎنﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺘﺒﺪادی، ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﻣﺬﻫﺒﻲ واﻟـﺪﻳﻦ و ﻧـﻮع ﻣﻌﺎﺷﺮان ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدآور) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـادارد. اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﮕﺮ (ﺷﻴﻮه ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ، ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده،ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت) ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدآور
ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ (ﻣﻮﺳﻲﻧﮋاد ۱۳۷۸ ، ۲۰۵).
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ در ﺗﻬﺮان ﻧﺸـﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ و ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ واﻟﺪﻳﻦ، در ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑـﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوری ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻮع ﺷﻐﻞ واﻟﺪﻳﻦ،وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ، زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻠـﻪﻫـﺎی ﺷـﻠﻮغ، ﻧـﻮع ﺗﻤﻠـﻚ ﻣﺴﻜﻦ، ﺟﺪاﻳﻲ واﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻮت واﻟﺪﻳﻦ، اﻧﺤﺮاف واﻟﺪﻳﻦ و رﻓﺘﺎر ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ واﻟـﺪﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ (راﻫﺐ، ۱۳۸۰، ۲).
تحقیقی تحت عنوان رابطه تراکم جمعیت و میزان و نوع جرم توسط بیانلو و منصوریان در سال ١٣٨۴در شیراز صورت گرفته است. چارچوب نظری این تحقیق استفاده از رویکرد روانشناختی و به خصوص بوم شناختی بوده است و با استفاده از روش پرسشنامه معکوس از نمونه ای با جمعیت ٢۶۵٣ نفر از مجرمین متغیر های زیر مورد سنجش قرار گرفت. رابطه متغیر های همچون تراکم جمعیت، مساحت جغرافیایی، جمعیت، میزان فعالیت های کلانتری و ….. با جرم. (بیانلو، منصوریان ۱۳۸۴،۵۴ :٣١).
نتایج حاصل نشان میدهد که در مورد رابطه سابقه کیفری ، تحصیلات، سن و نوع جرم بررسی در دو سطح انجام گرفت که در سطح اسمی معنا دار بود ولی در سطح ترتیبی بین سن و جرم رابطه وجود نداشت همچنین بین تراکم جمعیت با متغیر های نرخ قتل، جعل اسناد، کلاهبرداری، و.. معنا دار بود ولی تراکم جمعیت با متغیر نرخ آدم ربایی و سرقت مسلحانه معنا دار نبود.
تحقیقی تحت عنوان عوامل اقتصادی اثر گذار بر جرم در ایران توسط صادقی و شقاقی شهری صورت گرفته است. در قالب الگوهای اقتصاد سنجی و با استفاده از داده های پانل به بررسی این روند دزدی و قتل پرداخته شده است .  نتایج این تحقیق نشان داد که متغیر نرخ بیکاری، نابرابری درآمدو صنعتی شدن از جمله متغیر های مهم و تاثیر گزار بر سرقت، در کشور بوده است. به طوری که افزایش نرخ بیکاری و نابرابری درآمد موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این درحالی است که افزایش نرخ صنعتی شدن نرخ سرقت در کشور را کاهش داده است. نتایج بررسی علل اقتصادی قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیر های نرخ بیکاری، فقر نسبی، و نابرابری درآمدی از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب به قتل است و به طور مستقیم با هم رابطه دارند.
بررسی مقایسه ای نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان فراری از منزل و نوجوانان غیربزهکار شهر تهران در سال ۱۳۸۲» ابوالقاسم رئیسی دانشگاه تربیت مدرس رشته مدیریت انتظامی محقق مورد نظردر این تحقیق سعی کرده شرایط موجود در خانواده را به عنوان مهمترین کانون تاثیر گذار بر رفتار نوجوانان ،مورد بررسی و مطالعه قرار دهد ،و برای اینکار ویژگی های موجود در خانواده نوجوان بزهکار فراری از منزل ،با شرایط موجود در خانواده نوجوان غیر بزهکار ، را مورد مقایسه قرار داده است.محقق در این پژوهش سعی نموده از طریق تنظیم پرسشنامه ویژگی های خانوادگی نوجوانان بزهکار فراری از منزل را با ویژگی های خانوادگی نوجوانان غیر بزهکار در شهر تهران مورد مقایسه قرار دهد .تا از این طریق به میزان نقش خانواده و شرایط موجود درآن درایجاد انحرافات اجتماعی وبزهکاری نوجوان

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ان پی ببرد .او در این پژوهش تعداد۸۰ نفر از نوجوانان دختر وپسر ۱۲تا۱۸ ساله بزهکار در شهر تهران و تعداد ۸۰ نفر از نوجوانان غیر بزهکار ۱۲تا۱۸ ساله در مدارس و دبیرستان های شهر تهران را از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب نموده است.فرضیات او در این تحقیق عبارت بودند از : ۱- بین روابط عاطفی خانواده با فرزندان و بزهکاری نوجوانان رابطه وجود دارد.۲- بین وضعیت اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان رابطه وجود دارد. ۳- بین میزان اعتقادات و پایبندی اعضای خانواده به مسائل شرعی و بزهکاری نوجوانان در آن خانواده ارتباط وجود دارد. ۴- بین وجود اختلاف و مشاجره در خانواده و بزهکاری نوجوانان ارتباط وجود دارد. ۵- بین میزان استفاده اعضای خانواده از محصولات فرهنگی(کتاب،مجله،روزنامه) با گرایش نوجوانان به بزهکاری ارتباط وجود دارد. ۶- بین میزان حفظ شخصیت و احترام نوجوان در خانواده با گرایش آنها به بزهکاری ارتباط وجود دارد.یافته های تحقیق او به این شرح می باشد.پس از انجام محاسبات آماری برروی اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها،نتایج ذیل بدست آمد: فرضیه های اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،و هفتم تایید گردید و فرضیه ششم تایید نگردیده و رد شد.
۲- «بزهکاری و بزهدیدگی نوجوانان پسر در زمینه مواد مخدر ، امیرحسین زارعی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،اسفند۸۴» در این تحقیق محقق سعی نموده پس از بیان علل بزهکاری و بزه دیدگی نوجوانان پسر در زمینه مواد مخدر و تاثیر اعتیاد در بزهکاری آنان با توجه به آمار بدست آمده در کانون اصلاح و تربیت تهران،پس از بیان پیشگیری کیفری(مجازات)از بازگشت به اعتیاد،به دلیل ناکارآمد بودن این نوع پیشگیری ،از منظر دستاوردهای جرم شناسی بالینی به موضوع پیشگیری اجتماعی بزه دیدگی نوجوانان پسر در زمینه مواد مخدر و نهایتا بزهکاری آنان بپردازد. فرضیات او در این تحقیق عبارت بودند از؟ ۱- بزه دیدگی نوجوانان پسر در زمینه مواد مخدر در بزهکاری آنان نقش دارد. ۲- میان محیط شغلی و زندگی نوجوانان پسر و بزه دیدگی و بزهکاری آنان رابطه معنی داری وجود دارد. ۳- با پیشگیری علمی از اعتیاد و درمان معتادین،میزان بزه دیدگی ها و بالتبع میزان بزهکاری ها در زمینه مواد مخدر تقلیل می یابد. یافته های تحقیق او به این شرح می باشد: بزهکاری نوجوانان پسر در زمینه مواد مخدر علل بسیاری دارد.بزهکاری در زندگی هر نوجوانی ،به شکل خاصی ظاهر می شود ومعنا و مفهوم متفاوت دارد . هرنوع محرومیت ووضعیت نامناسب ممکن است پیامدهای رفتاری نوجوان راتوام با ناکامی و ناامیدی وشکست نماید که بیشتر این نوجوانان راه بزه را انتخاب می کنند ،شاید به این خاطر است که در گروه های بزهکاری به آنان بها داده می شود.همچنین نوجوانانی که والدینشان دچار اعتیاد و مواد مخدر بوده اند بیش از سایر افراد به این جرایم روی می آورند.ولذا بزهکاری و بزه دیدگی ارتباط مستقیمی با محیط تربیتی و کیفیت برخورداری از تعاملات بین فردی ومحیط های زندگی نظیر محیط خانواده و محیط های تفریحی و محیط اجتماعی دارد.همچنین باید گفت که پیشگیری اجتماعی بزه دیدگی نوجوانان پسر در زمینه مواد مخدر از پیشگیری کیفری(مجازات)کارآمد تر است. روانشناسان که عامل روانی را در بزهکاری برجسته می کنند،معتقدند که بزهکاران به علت ناراحتی های عاطفی گذشته ،فاقد تعادل روانی هستند و این عدم تعادل موجب رفتار انحرافی آنها می گردد .لذا به بررسی یکی از پایان نامه های موجود در روانشناسی درباره این موضوع می پردازیم .
تحقیقی تحت عنوان بی سازمانی اجتماعی و ترس از جرم (مطالعه و مقایسه مناطق ٢ و ١٢) شهر تهران که در سال ١٣٨٩ توسط سراج زاده و گیلانی انجام گرفته است. در این مقاله از رویکردهای بی سازمانی اجتماعی، رویکرد بزه دیدگی یا قربانی شدن، آسیب پذیری، دیدگاه تاثیر رسانه ای استفاده شده است که در این مقاله بر اساس رویکرد بی سازمانی اجتماعی به خصوص بی نظمی فیزیکی و اجتماعی دو منطقه تهران از حیث ترس از جرم مطالعه می شوند همچنین بر اساس نظریه بی سازمانی مدل سه گانه یعنی (تنوع خرده فرهنگی، بی نظمی اجتماعی، نگرانی اجتماعی) رابطه متغیر های احساس نگرانی اجتماعی، احساس بی نظمی در اجتماع، پیوندهای محله ای و احساس تعلق خاطر نسبت به محله و …. در سطح تحلیل فردی آزمون می شوند(سراج زاده و گیلانی۱۳۸۹،٢٢٧).
این مقاله به دنبال دلالت های برای بی نظمی اجتماعی و فیزیکی و ترس از جرم بود به این خاطر دو منطقه را که از لحاظ امنیت در سطح متفاوتی بودند انتخاب شد منطقه ٣به عنوان منطقه پایین آشفتگی انتخاب شده بود. نتایج نشان میدهد احساس بی نظمی، تنوع خرده فرهنگی، و نگرانی اجتماعی در بین منطقه ٣ کمتر از ساکنان منطقه ١٢ است. میزان ترس از جرم در دو منطقه مورد مطالعه و همچنین رابطه ابعاد بی سازمانی با ترس از جرم موید نظریه بی سازمانی اجتماعی است. تنها استثنا روابط محله ای است که رابطه ای با ترس از جرم معکوس داشت.
در تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زندان زنان در زمستان سال ٨٨ که توسط ملکیان و شریفیان صورت گرفته است، اطلاعات و نتایجی به دست آمده است ویژگی کلی این تحقیق و نتایج آن در زیر بیان شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که جرایم زنان بیشتر شامل اعتیاد، روسپیگری، سرقت و قتل بوده است این جرایم در فقر اقتصادی، بیکاری، فقدان والدین، والدین معتاد، سطح تحصیلات، سن پایین ازدواج، محیط زندگی نا مناسب، از هم گسیختگی خانواده و تا حدودی کم
بودن میزان تعلقات اجتماعی ریشه دارد. افراد مجرم دوران کودکی و نوجوانی خوبی نداشته اند آنها معمولا مورد بی توجهی و بی مهری و تنبیه شدید بدنی قرار داشته اند و برای خلاص شدن از چنین وضعیتی یا دست به فرار زده اند یا تن به ازدواج های زودرس داده اند که در هر صورت با شکست مواجهه شده اند و دست به انحراف و جرم زده اند(ملکیان و شریفیان ۱۳۸۸، ۱۶۵).
در سال ۱۳۸۸ تحقیقی تحت عنوان عوامل موثر بر سرقت نوجوانان( مورد مطالعه شهر کرمانشاه). توسط محسنی تبریزی و پروین صورت گرفته است .این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان در شهر کرمانشاه با رویکردی ترکیبی پرداخته است. مبانی نظری این پژوهش به تئوری های همنشینی افتراقی، کنترل اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و شرایط آنومیک خانواده استوار بوده است. روش این تحقیق پیمایش و از نوع روش علی- مقایسه ای است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه هدایت شده محقق ساخته جمع آوری گردیده است. جمعیت آماری متشکل از دو گروه مستقل تجربی و کنترل است گروه تجربی شامل: کلیه سارقین نوجوان نگهداری شده در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت کرمانشاه و گروه کنترل مشتمل بر کلیه دانش آموزان سنین ۱۸-۱۲ سال شاغل به تحصیل در سال ۱۳۸۵ در کرمانشاه می باشد.نتایج تحقیق نشانگر تفاوت معنادار میان دو گروه تجربی و کنترل به لحاظ تحصیل است. همچنین این معنا داری با متغیر های نظیر میزان گسستگی خانواده، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، میزان پیوند اجتماعی، میزان احساس محرومیت نسبی و میزان همنشینی با کجروان وجود داشته است. متغیر های این پژوهش شامل رابطه خانواده گسسته با جرم، رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده با جرم، رابطه پیوندهای اجتماعی با جرم، رابطه احساس محرومیت نسبی با جرم- و رابطه عضویت در گروه های کجرو با جرم است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر سارقین دارای تحصیلات ابتدایی هستند. ۴۳ درصد از مادران،۳۲ درصد از پدران و۳/۸ درصد نوجوانان سارق بی سواد هستند.
در سال ۱۳۸۷ تحقیق تحت عنوان سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری نوجوانان توسط شارع پور و ورزمیار صورت گرفته است. در این تحقیق با استفاده نظریه سرمایه اجتماعی خانواده کلمن و نظریه پیوند اجتماعی هیرشی به بررسی تجربی فرضیه رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری نوجوانان دختر و پسر پرداخته است. برای بررسی رابطه مزکور از یک نمونه ۴۱۰ نفری از دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر سنندج استفاده شده است که در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۷ مشغول به تحصیل بوده اند. روش تحقیق به صورت پیمایش انجام گرفته است و دانش آموزان به طور خود اجرا به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده در بین پاسخ گویان پسر بیشترین قدرت تبیین کنندگی بزهکاری را داشته است.درصورتیکه سرمایه اجتماعی ساختاری درون خانواده بیشترین قدرت تبیین کنندگی بزهکاری را در بین پاسخ گویان دختر داشته است.
همچنین در بین مولفه های سرمایه اجتماعی خانواده، صمیمیت اعضای خانواده و حمایت اجتماعی رابطه معنا داری با بزهکاری پسران داشته در حالی که در بین پاسخگویان دختر آگاهی والدین و عضویت والدین در نهاد های اجتماعی بارفتارهای بزهکاری رابطه معنا دار داشته است.
در سال ۱۳۸۶ تحقیقی تحت عنوان عوامل خانوادگی و فرهنگی موثر بر فرار دختران از منزل توسط غریبی صورت گرفته است.هدف این پژوهش مقایسه مولفه های خانوادگی و فرهنگی دختران فراری و عادی است.یافته های این تحقیق نشان می دهد که دو گروه دختران فراری و دختران عادی از نظر آزار و اذیت جسمی توسط والدین یا سایر اعضای خانواده با یکدیگر متفاوت هستند  به ترتیبی که دختران فراری آزار و اذیت بیشتری توسط خانواده خود می بینند.(غریبی۱۳۸۴، ۳۴). این یافته ها با یافته های بکن و همکارانش همسو است آنها هم نتیجه گرفته اند که والدین کودکان و نوجوانان فراری از فرزندان خود حمایت عاطفی اندکی به عمل می آورند، بسیار خشن و سرد رفتار می کنند و تنبیه گر هستند. پژوهش ها نشان می دهد والدین نوجوانان فراری غالبا تاریخچه بیماری روانی و سو مصرف مواد مخدر داشته اند و نوجوانان در این خانوادها عشق و علاقه را از طرف والدین به ندرت دریافت می کنند و همچنین پرخاشگری جسمانی بین والدین بسیار شایع است(غریبی۱۳۸۴،۳۵).
تحقیقی تحت عنوان عوامل مرتبط با بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی در سال ١٣٨۴ توسط احمدی و نوری و موسوی در شهر آباده صورت گرفته است.جامعه آماری دانش آموزان، آموزشگاههای متوسطه شهرستان آباده در سال تحصیلی ٨۵-١٣٨۴ بوده است.جمعیت جامعه ٧٢٣٨ نفر و نمونه آماری ۴٩٩ نفر بوده است. شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی بوده است. از کل دانش آموزان ٢/۵٢ درصد دختر و ١/۴٧ درصد پسر بوده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رابطه جنسیت و رفتار بزهکارانه بین دو جنس به لحاظ میانگین بزهکاری تفاوت معنی داری آماری وجود دارد آلفای آن برابر با ٠٠١٪ است. بین دو متغیر محل سکونت و رفتار بزهکارانه رابطه وجود د اشته و این رابطه با آلفای ٠٠١٪ معنی دار بوده است(احمدی ودیگران،١٣٨۴-١١۵).همبسته های رفتار بزهکارانه چنین بیان شده است که: پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وابستگی های دوستانه، خانواده و مدرسه، نابسامانی خانواده، تحصیلات والدین، بعد خانواده، سطح دینداری، استفاده از رسانه های جمعی و نظارت خانواده همگی با رفتار بزهکارانه رابطه داشته است این ارتباط گاه در گروه دختران( پای
گاه اقتصادی- اجتماعی خانواده، تحصیلات مادر، بعد خانواده و نظارت خانواده). گاه نیز در پسران( وابستگی به مدرسه، نابسامانی خانواده، تحصیلات پدر). دیده نمی شود(احمدی ودیگران۱۳۸۴،١١۶).
۲-۳۱- ۲)تحقیقا ت خارجی
تحقیقی درسال۲۰۰۹ تحت عنوان جرم، شرایط اقتصادی و برخوردهای اجتماعی و میراث خانوادگی توسط پائولو و همکارانش صورت گرفته است. این تحقیق به آزمایش این مساله پرداخته است که آیا آداب و رسوم و شرایط اقتصادی-اجتماعی، می توانند تفاوت بین زندانیان سابقه دار و غیر سابقه دار را توصیف کند؟
طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه بین انگیزه زندانیان محکوم شده و سایر زندانیان تفاوت وجود دارد. در این تحقیق شواهدی وجود داشته که نشان میدهد موضوعات اقتصادی اصلی ترین عامل بروز جرائم غیر جنایی است که عامل مربوط به وراثت خانوادگی برای جلوگیری از جرائم جنایی در این رابطه عمل می کرده است. در این تحقیق ثابت شده است که متغیر برخوردهای اجتماعی در نوع رفتار افراد تاثیر دارد به گونه ای که زندانیانی که در همسایگی افراد خوب، رشد کرده بودند احتمال بروز جرائم مخصوصا جرائم جنایی کمتری داشته اند(پائولو و همکاران ۱، ۲۰۰۹).
تحقیق در سال۲۰۰۸ تحت عنوان شناسایی اقتصادی- اجتماعی  و آمارگیری مشخص جرائم در استانهای اسپانیا توسط بانانو و همکارانش صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که سطح بیکاری، تحصیلات و نرخ شهرنشینی بر جرائم تاثیر دارد. احتمال بازگشت مجدد به جرائم در شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک و روستاها است. همچنین مهاجران غیر قانونی بیشتر محتمل درگیری در فعالیت های جنایی هستند(بانانو و همکاران ۲، ۲۰۰۸).
در این قسمت به ذکر مقاله ای از کروال که به نوعی برتاثیر روابط اعضای خانواده در بزهکاری نوجوانان تاکید دارند اشاره میکنیم. آرامش دور نیست یافته های محقق در این مقاله عبارتند از : الف) اومحیط های خانواده هائی را که در آنها جوضدخوشی،فضای انتقادی بیش از حد،محیط فاقد محبت داشتن،جنگ سرد،
etal & paulu 1-
etal & Buonanno-2
حاکم باشد را مستعد گرایش نوجوانان به بزهکاری می داندو از طرفی ب)محیط هایی را که در آن ۱-  برساده زندگی کردن و لذت بردن از هر چیز ساده یی که در دسترس است ۲- افراد خانواده را به فعالیتهای گروهی تشویق کردن ۳- خوشی همگانی در خانواده تاکید دارند را باعث تکامل و رشد مثبت نوجوانان توسط خانواده می خواند.(شیندلر.ترجمه ی دادی ، به نقل از مازیار شمس ،نشریه ایران).
خانه کانون گرم خوشبختی و یا برعکس در این مقاله بر این موضوع تاکید شده که خانه و خانواده ی خوب پناهگاهی است که وقتی نوجوان احتیاج به دلجویی و آرامش و استراحت دارد به آن پناه می برد.
خانه جایی است که نوجوان نخستین درسهای زندگی را در آن می آموزد و در آن رشدونمو می کند و اغلب اوقاتش در آن سپری می شود.او معتقد است که بنیان شخصیت آدمی در زندگی خانوادگی پایه گذاری می شود.لذا براهمیت خانه و دامان خانواده تاکید دارد و معتقد است محیط گرم و صمیمی می تواند مانعی برای بزهکاری نوجوانان باشد.ویا می توان باساختن محیطی سرشار از تضاد و درگیری مانع از رشد نوجوانان و سرکوب شخصیت آنها شد. (کروال۱۹۹۷،۱۳۸۷،۲) جمع بندی تحقیقات: باید گفت که تحقیقات انجام گرفته پیرامون موضوع خانواده و بزهکاری نوجوانان ، خانواده را ازمنظر دیدگاههای متفاوت مورد بررسی قرار داده اند مثلا تحقیقات روانشناسی بیشتر بر نقش و تاثیر خانواده در سلامت روانی نوجوانان تاکید داشته اند و معتقدند که سلامت روانی نوجوانان در سازگاری یا عدم سازگاری آنان با محیط اجتماعیشان و به طور کلی در بهنجار بودن یا نابهنجار بودن آنها نقش موثری دارد یعنی  بیشتربه عوامل فردی می پردازند اما تحقیقات جامعه شناختی بیشتر عوامل گروهی را در بزهکاری نوجوانان بررسی کرده و معتقدند که محیط های مختلف از جمله محیط خانواده بربزهکاری آنها موثر است.
از جمله افرادی که می توان آنها را به عنوان بنیانگذاران مطالعه علمی بزهکاری نام برد: دلاپورتا اهل ناپل (ایتالیا) ولاواتر فیلسوف و شاعر سوئیسی است . درسال ۱۶۴۰ دلاپورتا در کتاب خود تحت عنوان ((قیافه شناسی ))روابطی را که بین قسمتهای مختلف چهره و خصیصه های گوناگون افراد وجود دارد مطالعه و قیافه‌ دیوانگان و کسانی را که رفتار خشونت آمیز داشتند با سر حیوانات مقایسه نمود و بعضی از علائم آن دو را مشابه اعلام کرد . این نظریه توسط لاوترا در سال ۱۷۷۶ مورد تأیید قرار گرفت .
بعد از این دو افراد دیگری نیز تحقیقات مفصلی انجام داده اند که به شرح زیر می باشد :گال۱)  ۱۸۲۸-۱۷۵۸ ) پزشک اتریشی ،‌ با تحقیقات علمی سعی کرد که روابط بین برآمدگیهای جمجمه و خصلتهای افراد را ارائه دهد .
. f . I gall-1
وازان۱ در سال ۱۸۳۷ نتایج تحقیقات علمی خود را درباره عیوب جسمی اکثر تبه کاران ،‌ در اختیار آکادمی فرانسه قرار داد .کتله۲(۱۷۶۹-۱۸۷۴) بلژیکی ،‌ آمار های جرائم فرانسه و هلند را بررسی نمود . درسال ۱۸۳۵ نظریه خود را راجع به تأثیر محیط جغرافیایی منتشر کرد .
مورل۳( ۱۸۵۷) پزشک فرانسوی ،‌ د ر کتاب خود به عنوان ((تباه نوع بشر ))‌روابط بین بزهکاری و فساد نسل انسانی را تأیید نمود ویرجیلیو۴(۱۸۷۴) استاد ایتالیایی در کتاب خود ((ذات بیماری بزهکاری )) تأثیر وراثت را در وقوع جرائم تشریح کرد .گابریل تارد۵)۱۹۰۴- ۱۸۴۳)‌ قاضی فرانسوی ،‌ درسال ۱۸۸۶ نتایج مطالعات خود را تحت عنوان ((بزهک
اری تطبیقی)) منتشر و تقلید را بروز بزهکاری اعلام داشت سزار لمبروزو۶ ( ۱۸۳۵-۱۹۰۹) پزشک ایتالیایی ، با پیروی از عقاید گال ،‌ویرجیلو ،‌بروکا ،‌جمجمه مجرمین مرده را مورد آزمایش قرار داد و در سال ۱۸۷۶ اثر مصرف خود ((انسان تبه کار)) را منتشر ساخت .از جمله دیگر افراد فعال در این زمان می توان از فری دور کیم ،گور،ژولی نام برد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ «ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻤﺒـﺮﻳﺞ و ﭘﻴﺘﺴـﺒﻮرگ، ﮔﻮﻳـﺎی اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺑﺮادر ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺮی ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ دارﻧـﺪ، ﻳـﻚﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻬﻢ در ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺴﺮ اﺳﺖ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن ﺧﻼﻓﻜـﺎر ﺑـﻮدن ﭘـﺪر،ﻳﻜﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ، ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ۶۳ درﺻـﺪ از ﭘﺴـﺮاﻧﻲﻛﻪ ﭘﺪرﺷﺎن در ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﻮده، در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﺠـﺎم ﻫﻤـﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫﺴﺘﻨﺪ» (علیزاده،۱۳۸۲). ﺑﻪﻋﺒﺎرت ﮔﻮﻳﺎﺗﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛـﻪ دارای واﻟـﺪﻳﻨﻲﺗﺒﻬﻜﺎر ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺰه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.ﺳﺎﻛﺮ و ﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ۱۶۵ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺠﺮم را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜـﺎر دارای ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﻴـﺖ،ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن، ﻣﻬﺎﺟﺮو ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼـﺎدی و آﻣﻮزﺷـﻲ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻛﻨﺘـﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻓﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧـﺪارد (ﺳـﺎﻛﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران، ،۲۰۰۵ ، ۴۳۰).
f.voision-1

  1. quctelet-2

A.morel-3
Virgilio-4
G.tarde-5