مقاله – آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۳- قسمت …

S.lombros- 6
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺎﻛﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران۱ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺟﺮاﺋﻤﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﻪﻃـﻮر ﮔﺮوﻫـﻲ و درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻨﺤﺮف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ (ﭼﺎﻧﮓ و اﺳﺘﻴﻦﺑﺮگ ،۲۰۰۶ ، ۳۲۰ ) .ﻫﺎﮔﺎن و ﻓﻮﺳـﺘﺮدر ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد ﺑﺰﻫﻜـﺎری ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ،درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﭘﺴـﺮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﺧﺘـﺮان ﺑﺰﻫﻜﺎرﺗﺮﻧـﺪ و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن دارای ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﺗﻚواﻟﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎی واﻟـﺪﻳﻨﻲ از ﺑﺰﻫﻜـﺎری ﺑﻴﺸـﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ (ﻫﺎﮔـﺎن و فوستر،۲۰۰۳،۶۷).
Sakir & etal -1
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱) مقدمه :
منظور از انتخاب روش انجام پژوهش آن است که مشخص نماییم چه نوع روش تحقیقی برای بررسی موضوع مورد نظر ما مناسب است . انتخاب روش تا حدود زیادی بستگی به اهداف و ماهیت مورد بررسی و امکانات اجرایی و فرضیه ها دارد. به بیان دیگر هدف از انتخاب این روش تحقیق آن است که محقق مشخص کند که چه شیوه ایی اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق تر وسریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسشهای پژوهش مورد نظر کمک کند (نادری و نراقی ۱۳۷۲ ،۲۴۳).
این پژوهش با هدف آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری در بین زندانیان شهرستان سنقر با ارائه راهکارهای پیشگیرانه ارائه شده است.
۳-۲) روش انجام تحقیق:
این پژوهش بااستفاده ازشاخص های آمارتوصیفی (میانگین ،میانه،و…)واستفاده ازشاخص استنباطی همبستگی و ترسیم جداول ونمودارها ازداده هاویافته های پژوهش به تحلیل نتایج می پردازد. روش تحقیق در پاسخ به پرسشها روش تحقیق پیمایشی ۱به صورت مقطعی و طولی است و استفاده از کتابها، مجلات، مقالات ، سایتها ، مصاحبه ،پرسشنامه وتهیه آمارهاو، که به صورت تصادفی کاهش سن بزهکاری زندانیان ازسال ۷۹تا۹۲ را مقایسه نموده، که ازنوع توصیفی و پس رویدادی وهمبستگی می باشد،زمانیکه پژوهشگرباچند متغیر سروکار داردو علاقمنداست که همبستگی بین آنها راموردپژوهش قراردهدیا به عبارت دیگرمواقعی که هدف پژوهش عبارت ازتعیین رابطه یاهمبستگی چندمتغیراست درچنین مواقعی ازطرح همبستگی استفاده میشود،لازم بذکراست که این تحقیق ازنوع تحقیقات بنیادی است.
۳-۳) جامعه آماری:
اولین قدم پیش از انجام نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است.
تعاریف جامعه و نمونه آماری :  جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده ها ی اطلاق می شود که محقق می تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد. جامعه آماری تحقیق با یک یا چند
Survey-1
صفت مشترک شناسایی می شود.
در بیشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماری، مراجعه به کلیه آحاد جامعه و مطالعه تک تک آنها امکان پذیر نیست. در این صورت محقق ناگزیر است که بخشی از جامعه آماری را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه بررسی را به تمامی جامعه آماری تعمیم دهد. مراجعه به بخشی از جامعه آماری جهت شناسایی همه آن را روش نمونه گیری می نامند.
جامعه آماری موردمطالعه زندانیان ورودی دردومقطع زمانی ازسال ۷۹تا۹۲وکاهش سن ورودی هابرحسب کذشت سال وتهیه پرسشنامه اززندانیان فعلی،علت انتخاب این جامعه شناسایی و کنترل متغیرهایی که باعث ارتکاب بزه باکاهش سن گرایش به بزهکاری گردیده است ومتغیرهای ،بیکاری،اعتیاد والدین،فقر اقصادی ،عدم توجه به فرائض دینی ،بزهکاری پدریا مادر،کم سوادی و…موردبرسی قرارگیرد.
حیطه این پژوهش جامعه آماری ۱۰۱ نفر به صورت تصادفی از بزهکاران زندان شهرستان سنقرمی باشد.
۳-۴) نمونه و روش نمونه گیری:
انجام این کار زمانی امکان پذیر است که بخشی نمونه کلیه صفات و ویژگی های جامعه آماری را دارا باشند و بتوان آن را نمایشگر جامعه محسوب داشت. پس نمونه آماری به بخشی از جامعه آماری اطلاق می شود که ویژگی ها و صفات جامعه آماری را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماری قضاوت کند. درعین حال نمونه آماری باید قابل دسترسی بوده و امکان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد. به طوری که از توضیح درباره نمونه آماری روشن می شود و می توان برای نمونه آماری از دو ویژگی عمده روایی و تناسب حجمی سخن گفت:……………………………………………………………………………….
۳-۵)حجم نمونه: با توجه به اطلاعات جمع آوری شده حجم نمونه ۱۰۱ نفراززندانیان موجودوگردآوری آمار کلیه ورودی هابه زندان دردومقطع زمانی سال۷۹تا۹۲ می باشد.
۳-۶) تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها :
مفاهیم صرفا ابزارهایی هستند که کارکرد مختصر و سودمند دارند : آنها تلخیص انتزاعی مجموعه کاملی از رفتارها ،نگرشها و خصیصه هایی هستند که از نظر ما وجه مشترکی دارند. مفاهیم هیچ نوع موجودیت مستقل خارجی نداشته و اغلب معنای ثابتی ندارند.
تعریف عملیاتی در واقع تشریح ابعاد یک مفهوم است, این تعریف فرآیندی است که : طی آن حرکت از مفاهیم انتزاعی به نقطه ای که آن را گویه های پرسشنامه می خوانند: صورت می گیرند . این فرآیند که آن را پایین آمدن از نردبان انتزاع می خوانند, متضمن رسیدن ازکلی به جزیی ازمفاهیم انتزاعی به مفاهیم عینی و مشخص است.
۳-۷) نمره گذاری مقیاس بزهکاری

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

/>در مقیاس ساخته شده بزهکاری که معرفهای آن در قالب ابعاد پنج گانه کار ذکر گردید. پاسخ دهندگان در مقابل عبارت نظرات خویش را بیان می کنند . این عبارت بیشتر به صورت طیف لیکرت بیان شده اند که شیوه نمره گذاری آن نیز طرح ریزی شده است.
کاملا موافقم – موافقم – بینابین – مخالفم – کاملا مخالفم
۴ ۳ ۲ ۱ ۰
در پرسشنامه طراحی شده برخی گویه های بصورت منفی آمده اند که : نظام نمره گذاری آنها عکس حالت فوق کد گذاری شده است, تا بدینوسیله جهت همه گویه ها در تحلیل های آماری هم سو و هم جهت باشد.
۳-۸) ابزار اندازه گیری داده ها:
پرسشنامه وآمارکلیه ورودیها ازسال ۷۹تا۹۲:.:…………………………………………………………………………………….
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات همبستگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و عبارت است از مجموعه‌ای از پرسش‌های هدف دار که با بهره گیری از مقیاس‌های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.
پرسشنامه شامل دسته ای از پرسش هاست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی یه افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص خود جواب ها را در آن می نویسد. هدف از ارائه پرسشنامه کسب اطلاعات معین در مورد موضوعی مشخص است. بزرگ بودن گروه یا جامعه مورد مطالعه یکی از دلایل مهم برای استفاده از پرسش نامه است چه امکان مطالعه نمونه های بزرگ را فراهم می آورد. کیفیت تنظیم پرسشنامه دربدست آمدن اطلاعات صحیح و درست و قابل تعمیم بسیار با اهمیت است .
۳-۹) روایی و پایایی پرسشنامه:
مقصود از اعتبار( پایایی )‌یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن ) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم ،‌نتایج حاصله تا چه حد مشابه ، دقیق و قابل اعتماد است . مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری واقعا بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه گیری کند (‌هومن ۱۳۸۵، ۱۱۷ )‌.
برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه، از آلفای کرون باخ استفاده شده و مقدار آن مشخص گشت . این آلفا بیانگر این مطلب است که سوالات هم پوشانی و همچنین همسوئی داشته است و پاسخ دهندگان نیز با دقت و آگاهی به سوالات پاسخ داده اند . این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود . برای محاسبه ضریب آلفای کرون باخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد . سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود .
)
که در آن :
تعداد سوالات پرسشنامه = J
واریانس سوال J ام =