مقاله دانشگاهی – آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۳- قسمت ۲

۱-۶ سوالات پژوهش……………………………………………………………………………..۹
۱-۷ فرضیه ها………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۷-۱ فرضیه اصلی……………………………………………………………………………۱۰
۱-۷-۲فرضیه فرعی…………………………………………………………………………….۱۰
۱-۸ چارچوب نظری……………………………………………………………………………۱۰
۱-۹ تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………۱۰
۱-۱۲ تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………….۱۱
فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق
۲-۱ تعربف بزه…………………………………………………………………………………۱۳
۲-۲ تارخچه بزهکاری………………………………………………………………………….۱۳
۲-۳ تعریف بزهکار…………………………………………………………………………….۱۴
۲-۴ بزهکلری نوجوانان وجوانان……………………………………………………………….۱۶
۲-۵ تعریف جرم……………………………………………………………………………….۱۶
۲-۵-۱ تعریف جرم درفقه اسلامی………………………………………………………………۱۶
۲-۶ کودکان بزهکاروبزه دیده درحقوق ایران……………………………………………………۱۷
۲-۷ تعرف بزهکاری دررویکردهای مختلف……………………………………………………۱۸
۲-۷-۱ رویکرد حقوقی جرم…………………………………………………………………….۱۸
۲-۷-۲ رویکرد جامعه شناختی …………………………………………………………………۱۸
۲-۷-۳ رویکردها جرم شناسی………………………………………………………………….۱۸
۲-۸ رویکرد ها درمورد علل بزهکاری…………………………………………………………۱۸
۲-۸-۱ رویکرد ظاهری…………………………………………………………………………۱۸
۲-۸-۲ رویکردساختارزیستی……………………………………………………………………۱۹
۲-۸-۳ رویکردروانشناختی……………………………………………………………………..۲۰
۲-۸-۴ رویکردوضعیت اقتصادی……………………………………………………………….۲۱
۲-۸-۵ رویکردکنترل اجتماعی………………………………………………………………….۲۱
۲-۸-۶ رویکرد پیوندافتراقی…………………………………………………………………….۲۲
۲-۸-۷ رویکرد التقاطی…………………………………………………………………………۲۳
۲-۹ مبانی نظری آسیب های اجتماعی…………………………………………………………..۲۳
۲-۱۰ هدف ها ومقاصدآسیب اجتماعی…………………………………………………………..۲۴
۲-۱۱ دیدگاهها ونظرات جامعه شناسی انحراف وآسیب های اجتماعی…………………………..۲۴
۲-۱۱-۱ دیدگاه کارکردگرایی …………………………………………………………………..۲۴
۲-۱۱-۲ دیدگاه کنش متقابل نمادین………………………………………………………………۲۵
۲-۱۲ نظرگاههای اقتصادی درآسیب شناسی اجتماعی…………………………………………..۲۷
۲-۱۳ نظرگاههای روانشناختی درآسیب شناسی اجتماعی………………………………………..۲۷
۲-۱۴ نظرگاههای مبتنی برویژگیهای اجتماعی درآسیب شنلسی اجتماعی………………………..۲۸
۲-۱۵عوامل جرم زا…………………………………………………………………………….۲۸
۲-۱۵-۱عوامل زیستی ………………………………………………………………………….۲۹
۲-۱۵-۲ عوامل درونی………………………………………………………………………….۲۹
۲-۱۵-۳ عوامل جرم زای فردی………………………………………………………………..۳۰
۲-۱۵-۴ علل محیطی و اجتماعی……………………………………………………………….۳۰