دسته بندی علمی – پژوهشی : آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای …

۱-۷-۲) فرضیه های فرعی
۱: نهاد هایی تعقیب، تحقیق،مراقبت (زندان)درجلوگیری ازجرم موثرمی باشند.
۲: آموزشهای مذهبی ودینی درکاهش ارتکاب نوجوانان وجوانانبه بزه موثراست.
۳ :جرم انگاری درجرائم کوچک سبب افزایش ارتکاب جرم درآینده می باشد.
۴ :عدم توجه به عوامل بزه زای داخلی مانند وراثت و عوامل ذاتی
نگارنده براین باور است که نهادهای مذهبی از جمله مساجد و مدارس قرآنی با تبلیغ و جذب نوجوانان و جوانان به سمت خود و تقویت روحیه دینی و باور های مذهبی و با بیدارکردن فطرت پاک و خدا جوی انسانی در دل آنان و آگاهی دادن نسبت به اعمال منافی اخلاق و مذهب میتواند سهم بسزایی در کاهش گرایش نوجوانان و جوانان به سمت بزه کاری داشته باشد. و همچنین استفاده از علوم مختلف مانند روانشناسی ،جامعه شناسی،علوم تربیتی،انسان شناسی جنایی ،زیست شناسی و علم شناسایی بیماریهای بدن وغیره در جهت شناخت علل ارتکاب بزه و پیشگری نیز نقش بسیار مهمی دارد.
۱-۸ ) چارچوب نظری: تاکنون هیچ نظریه واحدی نتوانسته تأثیر متغیرهای مستقل فردی و اجتماعی را بر فرد مجرم تبیین کند. دو نظریه که بیشتر از همه به آنها توجه شده است یکی نظریه کنترل اجتماعی امیل دورکیم است که هیرشی آن را با مسأله جرم تطبیق داده و دیگری نظریه پیوندهای افتراقی است که در اصل ساترلند و کرسی مطرح کرده اند و بعدها اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. نظریه تلفیقی مورد نظر ما از ترکیب این نظریه حاصل شده است (مشکانی۱۳۸۱، ۹).
۱-۹) تعریف مفهومی متغیرها :
بزه: بزه یا جرم از نظر لغوی به معنای خطا و جور میباشد.( . معین۱۳۸۴، ۱۷۰ ). از دیدگاه جرم شناسی، جرم  به هر فعل یا ترک فعل زیان آور فردی یا گروهی اطلاق میشود که مخلّ نظم اجتماعی و مغایر با شئون انسانی باشد و لو اینکه قانون مجازات متعرض به آن نشدهباشد.(کی‌نیا ۱۳۸۶، ۱۸ ).
بزهکار: دراصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه شخصی خارج می‌شود و به عرصه عمومی مربوط می‌شود. بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات‌ها مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی (نهاد دولتی یا محلی) است) آریان‌پور کاشانی۱۳۶۷، ۲۵۲). به طور کلی به جوانان زیر ۱۸ سال که قوانین جامعه را رعایت نکرده .
بزهکاری:طیفی از رفتار است که هم به تخلف از قانون و هم به تخلف از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بدون قانون شکنی رسمی اطلاق می شود (احمدی۱۳۷۸، ۱۳).
پیشگیری : پیشگیری عبارت است از واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) که در حالت خطرناک به سر می‌برد.
۱-۱۰) تعریف عملیاتی متغیرها :
بزه: در پژوهش حاضر عبارتست از عملی که موجب زندانی شدن فرد شده است.
بزهکار: درپژوهش حاضربرای شناختن شاخص بزهکارپرسشنامه ای با ۵ گویه درچهارچوب مقیاس لیکرت موردسنجش قرارگرفته است
بزهکاری:درتحقیق حاضرباتوجه به تنوع اعمال بزهکارانه وعدم شمول قوانین کشوربه کلیه آنهایک وجه اساسی وبنیادین بزهکاری وکاهش سن بزهکاری باارتکاب به اعمال خلاف که سرمنشابسیاری ازاعمال بزهکارانه بزرگسالی می باشدموردتوجه قرارگرفته است.دراین پژوهش دربین زندانیان بازداشت شده آزمودنیها ملاک احراز بزهکاری درنظرگرفته شده اند..
پیشگیری: پیشنهادات ارائه شده در پژوهش جهت کاهش سن بزهکاری .
فصل دوم
ادبیات وپیشینه پژوهش
۲-۱ )تعریف بزه
بزه یا جرم از نظر لغوی به معنای خطا و جور میباشد.( . معین۱۳۸۶،۱۷۰ ). از دیدگاه جرم شناسی، جرم  به هر فعل یا ترک فعل زیان آور فردی یا گروهی اطلاق میشود که مخلّ نظم اجتماعی و مغایر با شئون انسانی باشد و لو اینکه قانون مجازات متعرض به آن نشدهباشد.(کی‌نیا۱۳۸۶، ۱۸ ).
از منظر حقوق کیفری، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود (ماده ۲مصوب۱۳۹۲). نکته قابل توجه در ارتباط با دیدگاه حقوق کیفری و جرمشناسی در تعریف جرم این است که روش حقوق کیفری تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده جرم و تعیین مجازات میباشد و به داعی و انگیزه ارتکاب جرم توجهی ندارد؛ ولی در نگاه جرم شناسی علل و انگیزه ارتکاب جرم و شخصیت بزهکار مورد توجه قرار می‌گیرد.( کی نیا ۱۳۸۶، ۱۵).
در جوامع باستانی و اولیه علل پدیدهها را نمیشناختند و در نظر آنان پدیده‌ها ناشی از قوای عالی هستند و هر واقعه ناگوار را مستند به قدرتی شوم و اهریمنی میدانستند. در آن زمان بزه و جرم به ماورای گروه کوچک و خانواده و قبیله گسترش نمییافت. قتل یک بیگانه هیچ واکنشی را در گروهی که مجرم به آن تعلق دارد ایجاد نمیکرد؛ بلکه اغلب به منزله فتحی بزرگ تلقی میشد. در داخل گروه اعمالی که عمیقاً وجدان جمعی را جریحهدار میکند تا حدی متنوع هستند و برخوردها نوعاً نسبی هستند و نسبت به یک عمل برخوردهای مشابه‌ای وجود نداشت؛ بهطور مثال نقض محرمات مذهبی در درجه اول اهمیت قرار دارند، در مقابل اهمیت چندانی به زنای محصنه، همجنسبازی و فحشا نمیدادند. (گسن ۱۳۸۵، ۲۶).
۲-۲) تاریخچه بزهکاری
بزهکاری جوانان و نوجوانان مسأله‌ای است که از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه بوده است. اصطلاح بزهکاری در سال ۱۸۹۹ وقتی که اوّلین قانون بزهکاری جوانان در آلینوس شیکاگو تصویب شد، متداول گشت. (گسن۱۳۸۸،۸).
همزمان با گسترش انقلاب صنعتی در اروپا و دیگر نقاط جهان، دامن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ه نیازمندی‌ها رشد پیدا کرد و در نتیجه محرومیت‌های ناشی از برآورده نشدن خواست‌ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد،
عصیان، تبهکاری سرگردانی، دزدی و انحراف جنسی و … میان نوجوانان و جوانان گردید.( ستوده۱۳۸۶، ۱۳۲).توجه جامعه‌شناسی انحرافات به مطالعه بزهکاری جوانان از هنگامی آغاز شد که طیف گسترده‌ای از رفتارهای نابهنجار نظیر مصرف داروهای مخدر، تخریب اموال عمومی و خصوصی و اوباشگری بعد از مسابقات فوتبال، مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی، رفتار نامشروع جنسی و فرار از خانه و مدرسه در بین جوانان شایع شد این قبیل از انحرافات اجتماعی نه فقط به دلیل اینکه اشکال جدیدی از انحرافات در جامعه تلقی می‌شوند اهمیت دارند، بلکه ارتکاب چنین رفتارهایی می‌تواند مقدمه‌ای برای ارتکاب جرایم شدید نظیر سرقت مسلحانه و قتل گردیده و بزهکار امروز را به مجرم فردا تبدیل کند. بعضی از رفتارهای بزهکارانه مربوط به سن خاصی است و در یک زمان کوتاهی از زندگی جوانان ظاهر می‌شود؛ برای مثال جوان تا پانزده‌سالگی ممکن است تخریب اموال عمومی و خصوصی و دعوا کردن را به‌عنوان الگوهایی از رفتار بزهکارانه در مدرسه از افراد هم‌سن خود فرا گرفته و انجام دهد. این در حالی است که رفتارهای بزهکارانه‌ای نظیر مصرف داروهای مخدر و الکل در بین جوانانی که سن و سال بیشتری دارند معمول است و چنین رفتارهائی ممکن است سال‌های بیشتری ادامه یابد.( ستوده۱۳۸۶،۱۳۰).
ریچارد ا. کلووارد و لوید ای ۱. اولین باندهای جوانان بزهکار را مورد مطالعه قرار دادند آن‌ها استدلال کردند که این‌گونه باندها در اجتماعات خرده‌فرهنگی که احتمال دستیابی به موفقیت از راه مشروع اندک است به وجود می‌آیند مانند اجتماعات اقلیت‌های قومی محروم (فقیر). (گیدنز ؛ صبوری ۱۳۸۷،۱۴۲).
۲-۳ )تعریف بزهکار۲
واژه “Delinquency”در لغت به معنای تخلف، قصور، کوتاه( آریان‌پور کاشانی۱۳۶۷،۲۵۲).ودراصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه شخصی خارج می‌شود و به عرصه عمومی مربوط می‌شود. بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات‌ها مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی (نهاد دولتی یا محلی) است) آریان‌پور کاشانی۱۳۶۷، ۲۵۲). به طور کلی به جوانان زیر ۱۸ سال که قوانین جامعه را رعایت نکرده  و بی‌هنجاری ونابسامانی در جامعه ایجاد می‌کنند بزهکار می‌گویند. رفتار بزهکارانه جوانان طیف گسترده‌ای از انحرافات اجتماعی است که هم شامل رفتارهائی نظیر فرار از مدرسه است، که از نظر اجتماعی پذیرفته نیست و هم شامل اعمال غیرقانونی است، نظیر سرقت. در بیشتر کشورهای دنیا نظام قضایی و نظام کنترل جوانان از بزرگسالان متمایز شده و بیشتر جنبه بازپروری، توان‌بخشی، حمایتی و ارشادی دارد. معمولا جوانان بزهکار را در مراکز
Richard Cloward & Lloyd Ohlin-1
Delinquency-2
بازپروری نگهداری نموده و تحت مراقبت مددکاران اجتماعی به اصلاح آن‌ها می‌پردازند.(احمدی۱۳۸۴، ۸).
سه معنا برای بزهکاری ذکر شدهاست: در یک معنا جمع جرایم است و رویکرد تودهای به جرم را بزهکاری میگویند. در این معنا بزهکاری مجموعه جرایم صرفنظر از جرم ارتکابی است. معنای دوم آن مجرمیت است، در این معنا بزهکاری دارای معنای حقوقی است. معنای سوم بزهکاری عبارتست از مجموعه جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین. با توجه به تعاریف ارائه شده در بزهکاری روشن میشود که در بزه و جرم بر خلاف بزهکاری به زمان و مکان جرم و مجموعه جرایم ارتکابی کاری ندارد (نجفی ابرند ابادی۸۳-۱۳۸۲ ،۱۴۳).
بزه یا بزهکار یک پدیده اجتماعی است که در محیط‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی مشاهده می‌شود. شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را بزهکاری تعریف کرده‌اند. از دیدگاه روانکاوی بزهکار کسی است که نیروهای غریزی در وجود او به خوبی اداره نشده است و ذهن آگاه فرد به خوبی بر نیروهای غریزی نظارت ندارد. بنابراین چنانچه ذهن آگاه نتواند راهی برای خروج نیروهای غریزی پیدا کند که مورد قبول جامعه باشد، فرد دست به رفتارهایی بر خلاف هنجارهای اجتماعی می‌زند و یا میان دو دسته از فشارهای درونی و برونی قرار می‌گیرد و دچار بزهکاری می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. باید اذعان داشت که قرن‌هاست رفتارهای قتل،دزدی،تخریب،نزاع، کلاهبرداری، تجاوز،آتش افروزی و… به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود، نوع و میزان تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. البته بزه را بر اساس ارزش‌ها و تعیین ارزش‌ها یا بر حسب زمان و مکان تعریف می‌شود. با رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری و تعریف حقوق معلوم می‌گردد که بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.(محمدی اصل۱۳۸۵،۶۱). “هیر شی” معتقد است بزهکاری وقتی اتفاق می‌افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شوند یا به طور کلی از بین بروند این قیود را تحت چهار مفهوم به طور خلاصه بیان می دارد.
۱- وابستگی: در حقیقت یک نوع قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می‌کند، این وابستگی را “هیرشی” همپایه وجدان اخلاقی و یا من برتر می‌داند.
۲-تعهد: همپایه عقل سلیم یاخوداست……………………………………………………….
……………………………………….
۳- درگیر بودن: میزان مشغولیت فرد در فعالیت‌های مختلف است که باعث می‌شود او وقت برای انجام کارخلاف نداشته باشد………………………………………………………………………..
۴- باورها: میزان اعتباری که فرد برای هنجارهای قراردادی اجتماع قائل است.
۲-۴ ) بزهکاری نوجوانان و جوانان