تحقیق دانشگاهی – اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی- قسمت ۱۲

در تمامی مطالعات آزمایشی، لاکتوباسیلها برای نشان دادن پدیده پروبیوزیس استفاده شده اند. این امر بیشتر زمینه و علت تاریخی دارد؛ چراکه بکارگیری برخی از استرپتوکوکها با کاهش رشد همراه بودهاست. مشکل موجود در ارزیابی ارزش پروبیوتیکها آن است که آیا اصولاً برای آنها تأثیرات سودمندی گزارش شده است یا خیر. پاسخ به این سئوال مستلزم ارایه دادههای آزمایشی لازم و علمی می باشد. کاربرد پروبیوتیکها برحسب تأثیرات آنها بر شاخص های غذایی یا بهرهوری در طیور گوشتی، تخمگذار و سایر طیور و بر عوامل بالقوه بیماریزای روده ای قابل تقسیم و طبقهبندی است. در اغلب موارد، گزارشات موجود نشان میدهد که در درجه اول تأثیرات سودمند قابل مشاهده هستند و به دنبال موارد مربوط به تأثیرات اندک یا فقدان هر گونه تأثیری قرار میگیرند.
۱-۱۴- نگاهی به آینده تولید و مصرف پروبیوتیک ها
پیشرفتهای آینده در ساخت فرآوردههای پروبیوتیکی تاحدی به در دسترس بودن یک فرآورده مؤثر و قابل اعتماد با نتایج مثبت دایمی بستگی دارد. فقط به این ترتیب خواهد بود که هر گونه بهبود در عملکرد را میتوان به تأثیر پروبیوتیک مرتبط دانست. در صورت در دسترس بودن چنین سویهای میتواند دستیابی به پیشرفتها را تضمین نماید.
۱-۱۵-پروبیوتیک PG91
با توجه به ضرورت استفاده از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات محصولات، هدف از این مطالعه استفاده از پروبیوتیک PG91 (به عنوان یک پروبیوتیک تولید داخل) و پروبیوتیک پریمالاک (به عنوان یک پروبیوتیک تولید خارج) و مقایسه اثرات آنها بر عملکرد جوجههای گوشتی میباشد.
این پروبیوتیک از باکتریهای باکتری بومی Lactobacillus Salivarius (KM 288697) و باکتری( Bacillus subtilis (NCIM 2479 تشکیل شده است.
باکتری Lactobacillus salivarius (KM 288697) مورد استفاده در این تحقیق از روده مرغ ۴۲ روزه دراستان گیلان جداسازی و با روش مولکولی ۱۶SrRNA مورد شناسایی ودر NCBI (بانک ژن آمریکا) با شماره (KM 288697) ثبت گردید.
۱-۱۵-۱- ویژگیهای PG91:
۱) بومی
۲) مقاوم به حرارت در هنگام پلت شدن خوراک
۳) مقاوم به HP سیستم گوارش ( جداسازی شده از روده مرغ ۴۲ روزه(
۴) قابل مصرف در مرغداریها از طریق دان و آب
۵) کاملا محلول در آب
۶) بهبود شاخص تولید
۷) کاهش بیماریهای گوارشی
۸) کاهش تلفات
۹) افزایش اشتهای گله
۱۰) کاهش افت لاشه
فصل دوم
۲- ۱- محل و زمان اجرای تحقیق
این تحقیق در شهریور و مهر ماه سال ۱۳۹۲ به مدت ۴۲ روز در سالن مرغداری دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان واقع در ضلع غربی دانشکده انجام شد. متوسط ارتفاع سالن از سطح دریا ۱۰- متر، دارای آب و هوای مرطوب و متوسط درجه حرارت محیط در منطقه ۱۵درجه سانتیگراد بود. سالن پرورش دارای ابعاد ۱۲ متر عرض ، ۲۵ متر طول و ۳ متر ارتفاع در وسط و ۵/۲ متر در کنارههای سالن است. داخل سالن با استفاده از قفسهایی به طول ۶/۱ ، عرض ۸/۰ و ارتفاع ۱ متر به ۲۰ پن جداگانه تقسیم شد. این طرح از تاریخ ۵ شهریورتا ۱۶ مهرماه سال ۱۳۹۲ به اجرا درآمد.
۲–۲- پرندگان و تیمارهای آزمایشی:
جهت انجام این تحقیق از تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه یک روزه گوشتی نژاد راس ۳۰۸ با میانگین وزن یک روزگی۸۴/۰ ۴۳ گرم استفاده شد. جوجهها به ۲۰ گروه آزمایشی در ۵ تیمار متفاوت و ۴ تکرار مختلف تقسیم و در هر تکرار (پن) ۱۲ قطعه جوجه به طور تصادفی و مخلوط نر و ماده قرار داده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از:
۱) تیمار شاهد :جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا (بدون پروبیوتیک)
۲) تیمارهای حاوی دو نوع پروبیوتیک با تراکمهای مختلف بر شرح زیر:
۱-۲) جیره شاهد + پروبیوتیک PG91 با تراکم ۱۰۶ باکتری در هر گرم خوراک.
۲-۲) جیره شاهد+ پروبیوتیک PG91 با تراکم ۱۰۷ باکتری در گرم خوراک.
۳-۲) جیره شاهد + پروبیوتیک PG91 با تراکم ۱۰۸ باکتری در گرم خوراک.
۴-۲) جیره شاهد + پروبیوتیک پریمالاک (با تراکم توصیه شده شرکت سازنده ۱۰۹ باکتری در گرم خوراک).
۲-۳- مدیریت پرورش
۲-۳-۱- آمادهسازی جایگاه
برای آماده سازی سالن ابتدا آثار و بقایای دوره پرورش قبل خارج، سالن وقفسها با آب شسته ، با محلول ضدعفونی جرمیساید ضدعفونی و کف سالن آهک پاشی شد. یک هفته قبل از ورود جوجهها، دانخوری و آبخوریها پس از شستشو با آب، با محلول ضدعفونی کننده جرمیساید ضدعفونی و سپس به سالن پرورش منتقل شدند. ۷۲ ساعت قبل از ورود جوجهها کلیه منافذ بسته شد و کلیه تجهیزات و وسایل، آبخوری و دانخوریها و قفسها به داخل سالن منتقل شدند. پوشال به قطر ۵ تا ۷ سانتیمتر در کف قفسها ریخته شد. سپس کل فضای سالن با استفاده از آجر فرمالین (هر آجر ۲۵۰ گرمی برای ضدعفونی ۴۰۰ متر مکعب) ضدعفونی شد. برای اطمینان از تأثیر گاز فرمالدئید قبل از گازدهی درجه حرارت سالن به ۲۵ درجه سانتیگراد افزایش داده شد. ۲۴ ساعت قبل از ورود جوجهها دربها و پنجرههای سالن باز و از هواکشها نیز برای تخلیه بهتر گاز استفاده شد.قبل از ورود جوجهها به سالن آبخوریها و دانخوریهای کوچک پر شدند. از روز اول پرورش جوجهها با میانگین وزنی۴۳ ۸۴/۰گرم به طور تصادفی در پنها توزین شدند.
شکل ۲-۱ مراحل مختلف آماده سازی و ضدعفونی سالن
۲-۳-۲- دما و رطوبت سالن
جهت تامین گرمای مورد نیاز از یک هیترجت اتوماتیک استفاده شد. تنظیم دمای داخل سالن هم به وسیله سنسور متصل به هیترجت

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

و هم به وسیله دماسنجهای قرار داده شده در سالن کنترل شد. دمای سالن در هفته اول پرورش ۳۳ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد و با افزایش سن جوجهها به ازای هر هفته ۲ درجه دما کاهش داده شد. برای تأمین رطوبت کافی از روش آب پاشی کف در سالن استفاده شد. رطوبت در هفته اول ۶۰ تا ۷۰ درصد و بعد از آن تا آخر دوره به میزان ۵۰ تا ۶۰ درصد در نظر گرفته شد.
۲-۳-۳- روشنایی
برای تأمین نور کافی در داخل سالن از لامپهای کم مصرف ۴۳ واتی که در ارتفاع ۲/۲ متری از کف نصب شده بودند استفاده شد. برنامه نوری به صورت ۲۴ ساعت روشنایی در روز اول و سپس یک ساعت تاریکی از شب دوم و پس از ۸ روزگی تاریکی به ۴ ساعت افزایش یافت و تا ۳۵ روزگی ثابت باقی ماند، بعد از ۳۵ روزگی روزانه ۳۰ دقیقه از ساعت تاریکی کاسته شد تا اینکه در ۴۰ روزگی ساعت خاموشی به یک ساعت برگشت و جوجهها در هفته آخر پرورش ۲۳ ساعت روشنایی دریافت کردند. با توجه به اینکه ساعت خاموشی از ابتدای دوره از ساعت ۱۷ عصر شروع شد.
۲-۳-۴- تهویه سالن