تحقیق – اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های …

رقیق کننده: سرم فیزیولوژی۹ در ۱۰۰۰ استریل شده
تعداد رقتهای بکار رفته: تا ۷-۱۰
۲-۵-۱- طرز تهیه رقت: ابتدا ۱ گرم از هر نمونه را در شرایط استریل به cc9 سرم فیزیولوژی ۹ در ۱۰۰۰ در یک ظرف استریل اضافه کرده و نمونه را هموژنه (یکنواخت) مینماییم. رقت بدست آمده در این مرحله ۱-۱۰ میباشد. برای تهیه رقت ۲-۱۰، cc1 از رقت ۱-۱۰ را به یک لوله آزمایش استریل حاوی cc9 سرم فیزیولوژی اضافه کرده و به همین ترتیب برای تهیه رقتهای بعدی (تا رقت ۷-۱۰) cc1 از رقت قبلی را به cc9 سرم فیزیولوژی اضافه مینماییم.
۲-۵-۲- طرز تهیه محیط کشت: مقدار ۶۶ گرم از محیط کشت Lactobacillus MRS Agar(MRS Agar) را در داخل ارلن مایر وزن ، در مقدار یک لیتر آب مقطر حل ، ارلن محتوی محیط کشت را در بن ماری ذوب و جوش میکنیم، سپس آن را در اتوکلاو در دمایС°۱۲۱ به مدت ۱۵ دقیقه استریل و پس از خنک شدن محیط، آنرا در پلیتهای استریل تقسیم شدند.
۲-۵-۳- روش کار: از هر یک از رقتهای تهیه شده بر روی پلیتهای MRS Agar کشت خطی تهیه و پلیتها به مدت ۵-۳ روز در داخل انکوباتور С°۳۰ قرار گرفتند. پس از زمان ذکر شده کلنیهای رشد یافته بر روی سطح پلیتها شمارش میشوند.
شکل ۲-۲ مراحل آماده سازی محیط کشت Lactobacillus MRS Agar(MRS Agar)
۲ – ۶– شاخصهای مورد اندازهگیری
۲ –۶– ۱ – خوراک مصرفی روزانه
مصرف خوراک روزانه (گرم/ جوجه/ روز) از تفاضل خوراک باقیمانده در انتهای دوره مورد نظر از وزن خوراک ابتدای همان دوره و با استفاده از فرمول ذیل بر اساس روز/ مرغ محاسبه شد.
وزن خوراک در ابتدای دوره(گرم)- وزن خوراک باقی مانده در انتهای دوره(گرم)
روز مرغ
خوراک مصرفی روزانه =
۲–۶– ۲ – افزایش وزن روزانه
میزان افزایش وزن روزانه با استفاده از فرمول زیر بر اساس روز/مرغ محاسبه شد.
افزایش وزن زنده روزانه =
وزن جوجه‌ها در ابتدای دوره (گرم)- وزن جوجه‌ها در انتهای دوره(گرم)
روز مرغ
۲-۶–۳– ضریب تبدیل خوراک
ضریب تبدیل خوراک از تقسیم میانگین مصرف خوراک به میانگین افزایش وزن روزانه طبق فرمول زیر محاسبه شد.
میانگین مصرف خوراک
میانگین افزایش وزن
ضریب تبدیل خوراک =
۲–۶– ۴– تفکیک لاشه
برای بررسی اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن اجزای لاشه و در انتهای دوره، در ۴۲ روزگی از هر قفس ۲ مرغ که وزن آنها به میانگین آن تکرار نزدیکتر بود انتخاب و پس از ثبت وزن، ذبح و پرکنی شدند. ابتدا پاها از محل اتصال استخوان کف پا به درشتنی از ناحیه مفصل خرگوشی قطع شد، سینه به صورت مورب از فاصله بین دندهها تا امتداد ترقوه برش داده شد، به طوری که عضله سینه، استخوانهای ترقوه،غرابی، جناغ و بخشهای اولیه دندهها متصل به سینه بود. ران نیز از محل اتصال استخوان ران به استخوان خاصره برش داده شد. تیموس در دو طرف گردن قرار دارد، که از قسمت پایینی فک تا قفسه سینه منتشر شده و اغلب مسیر مارپیچی داشته و تا غده تیروئید ادامه پیدا میکند. بورس فابریسیوس نیز در قسمت انتهایی کلواک قرار دارد. در نهایت شاخصهای وزن لاشه (بدون امعاء و احشاء)، وزن چربی محوطه بطنی، وزن عضله سینه، وزن عضله ران، وزن بال، وزن تیموس و وزن بورس فابریسیوس، سنگدان، پانکراس، کبد، با ترازوی دیجیتال با دقت ۱/۰ گرم اندازهگیری شد.درصد وزن هر یک از اجزا طبق فرمول زیر محاسبه شد:
شکل۲- ۳ – تفکیک لاشه
۲– ۷– طرح آماری و تجزیه دادهها
پروبیوتیک تجاری این تحقیق پروبیوتیک پریمالاک بوده که براساس میزان توصیه شده شرکت سازنده مورد استفاده قرار گرفت. پروبیوتیک تولیدی پروبیوتیک PG91 بود. در این پژوهش میزان مصرف خوراک روزانه و هفتگی و دورهای و نیز میزان افزایش وزن، ضریب تبدیل مواد غذایی، میزان تلفات مورد بررسی قرار گرفت. در پایان دوره ۴۵ روزه آنالیز لاشه انجام ودر طی آن وزن قطعات مختلف لاشه و نیز وزن بخشهای مختلف دستگاه گوارش تعیین و ثبت شد. موضوع مورد بررسی دیگر مورفولوژی سلولهای روده است که ضمن تهیه از برشهای میکروتومی از قسمتهای مختلف روده انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از رویه GLM نرم افزارSAS انجام و میانگین تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح ۵ درصد مقایسه شده است.
فصل سوم
۳-نتایج و بحث:
۳-۱- نتایج بدست آمده در دورههای پرورش:
۳-۱-۱- میانگین خوراک مصرفی دورهای
میانگین مصرف خوراک تحت تاثیر پروبیو تیک های افزودنی در جدول ۳-۱ نشان داده شده است. مطابق جدول ۳-۱، خوراک مصرفی در دوره آغازین (۱۰-۱ روزگی) فقط در تیمار حاوی پریمالاک نسبت به گروه شاهد اختلاف معنیداری را نشان داد و در دوره رشد (۲۴-۱۱ روزگی) دو تیمار حاوی پریمالاک و PG91 با تراکم ۱۰۸ باکتری در گرم خوراک نسبت به تیمار شاهد دارای اختلاف معنیداری بود. در دوره پایانی (۴۲-۲۵ روزگی) هیچ اختلاف معنیداری نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشده، اما تفاوت دو تیمار حاوی پروبیوتیک PG91 با تراکم ۱۰۶ باکتری و پروبیوتیک PG91 با تراکم ۱۰۷ باکتری در گرم خوراک نسبت به هم معنیداری بود (P<0.05).
در روده، پروبیوتیک با ایجاد شرایط مطلوب برای رش

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

د باکتری های مفید، هضم مواد غذایی را بهبود می بخشد. نتیجه بهبود مصرف خوراک از طریق افزایش کارایی روندهای موجود در هضم مواد غذایی یا بهینه سازی روند هضم، امکان استفاده از موادی که قبلا غیر قابل هضم بوده اند، را فراهم میکند، برای مثال استفاده از انتروکوکوس فاسیوم در مکمل های پروبیوتیکی طیور، آنها را قادر به هضم سلولز می سازد. همچنین از جمله آثارمفید باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک موجود در پروبیوتیک ها، بهبود استفاده از پروتئین، چربی، ویتامین و مواد معدنی از طریق محلول سازی و جذب بهتر آنها و سنتز بعضی ویتامین ها است .[Green and Sainsbury., 2001] نتیجه برخی مطالعات مبتنی بر کاهش مصرف خوراک در شرایط استفاده از پروبیوتیک ها است]مدیرصانعی وهمکاران، ۱۳۸۱؛ شریفی و همکاران, ۱۳۸۹[. در مقابل بسیاری از محققان نیزگزارش نموداند که استفاده از افزودنی های غذایی از قبیل پروبیوتیک، پری بیوتیک، آنتی بیوتیک و آنزیم ها اثری برخوراک مصرفی جوجه های گوشتی نداشت ]ممتازان وهمکاران، ۱۳۹۰؛ Leeson et al., 2000،[Shinde et al., 2005،. بنظر می رسد که در مطابقت با نتایج اخیر و نیز یافته های بالاچاندار و همکاران۲۰۰۳] [Balachandar., و درعدم مطابقت با نتایج کنان و همکاران [Kannan et al., 2007]بدلیل استفاده از پروبیوتیک های متفاوت و نوع میکروب) باکتری، مخمر یا قارچ(، سویه باکتری و تک سویه یا چند سویه بودن آنها میباشد .[Yeo and Kim., 1997]
از طرف دیگر ممکن است ترکیبات پروبیوتیک با بهبود هضم و جذب مواد مغذی موجب تأمین نیازهای غذایی پرنده شوند. به طور کلی پروبیوتیکها از طریق اثراتی که بر روند هضم و جذب مواد مغذی دارند، موجب افزایش مصرف خوراک میشوند ۲۰۰۸],.Dastar et al].
جدول ۳-۱- اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر خوراک مصرفی در دورههای مختلف پرورش