فایل دانشگاهی – اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه …

SEM

۴۰/۰

۸۷/۱

۷۷/۲

* اعداد هر ستون با حروف غیر مشابه به مفهوم وجود اختلاف معنی دار در آن ستون است (P<0.05).
۳-۱-۲- میانگین افزایش وزن دورهای
اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر افزایش وزن بدن، در دورههای مختلف پرورش درجدول ۳-۲ نشان داده شده است.بر اساس جدول ۳-۲، افزایش وزن بدن در دوره آغازین (۱۰-۱ روزگی) در تیمارهای حاوی پروبیوتیک PG91 با تراکم ۱۰۷، پروبیوتیک PG91 با تراکم ۱۰۸ باکتری در گرم خوراک و پروبیوتیک پریمالاک نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنیداری نشان داد و در دوره رشد (۲۴-۱۱ روزگی) فقط تیمارهای پروبیوتیک PG91 با تراکم ۱۰۷ باکتری در گرم خوراک و پروبیوتیک PG91 با تراکم ۱۰۸ باکتری در گرم خوراک نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنیداری را نشان دادند. در دوره پایانی (۴۲-۲۵ روزگی) اختلاف معنیداری بین تیمار های مختلف بدست نیامد(P<0.05).
تیمرمن وهمکاران ۲۰۰۶] [Timmerman et al., ،و موری و همکاران ۲۰۰۶] [Murry et al., گزارش کردند که استفاده از پروبیوتیک تأثیری بر افزایش وزن بدن ندارد. در مقابل گزارشات متعددی در رابطه با بهبود اضافه وزن در اثراستفاده از پروبیوتیکها وجود دارد. تئو و تان ۲۰۰۶] [Teo and Tan.,، و شمس شرق وهمکاران]شمس شرق و همکاران، ۱۳۸۶[ گزارش کردند که افزایش وزن بدن در اثر استفاده ازپروبیوتیکها بهبود مییابد. علت این تناقضات میتواند مربوط به ترکیب گونه های مورد استفاده در پروبیوتیک، قابلیت زنده ماندن، روش استفاده، سطح استفاده، دفعات استفاده از پروبیوتیک (متناوب یا پیوسته)، سن پرنده، آلودگی محیط و عوامل تنش زا باشد ,۲۰۰۳]. .[Patterson and Burkholder
در شرایط این مطالعه افزودن پروبیوتیک موجب افزایش وزن در برخی از تیمار ها گردید. تأثیر پروبیوتیک ممکن است به دلیل رقابت بین باکتریهای موجود در ترکیبات پروبیوتیک با جمعیتهای میکروبی دستگاه گوارش باشد، هر چه باکتریهای پروبیوتیک زمان بیشتری در اختیار داشته باشند، امکان دارد در رقابت با جمعیتهای میکروبی دستگاه گوارش با راند مان بهتری عمل نماید. از طرف دیگر با توجه به عدم توسعه کامل جمعیت میکروبی در دستگاه گوارش پرنده در سنین اولیه، ترکیبات پروبیوتیک میتوانند به شکل مناسب در دستگاه گوارش استقرار یافته، از طریق حذف رقابتی سبب کاهش فعالیت و رشد باکتریهای مضرشوند.
جدول ۳-۲- اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر میانگین افزایش وزن بدن در دورههای مختلف پرورش (گرم/جوجه/روز)

تیمار آزمایشی دوره آغازین
(۱۰-۱)
دوره رشد
(۲۴-۱۱)
دوره پایانی
(۴۲-۲۵)
CONT b01/14 b14/50 ۱۹/۶۷
PG91-106 ab59/15 ab35/52 ۸۶/۶۶