اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های …

PG91-107

a84/17

a12/57

۰۶/۷۵

PG91-108

a27/16

a85/57

۰۶/۷۰

PRIM

a06/17

ab12/56

۸۴/۶۸

SEM

۴۰/۰

۰۸/۱

۲۵/۱

* اعداد هر ستون با حروف غیر مشابه به مفهوم وجود اختلاف معنی دار در آن ستون است (P<0.05).
۳-۱-۳- میانگین ضریب تبدیل خوراک دورهای
اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی، در دورههای مختلف پرورش درجدول ۳-۳ نشان داده شده است.بر اساس جدول ۳-۳، ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین (۱۰-۱ روزگی) در تیمارهای حاوی پروبیوتیک PG91 با تراکم ۱۰۶ باکتری در هر گرم خوراک، پروبیوتیک PG91 با تراکم ۱۰۷ باکتری در گرم خوراک، پروبیوتیک PG91 با تراکم ۱۰۸ باکتری در گرم خوراک و پروبیوتیک پریمالاک نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنیداری داشتند. در دوره رشد (۲۴-۱۱ روزگی) فقط تیمار حاوی پروبیوتیک PG91 با تراکم ۱۰۶ باکتری در هر گرم خوراک نسبت به تیمار شاهد و نیز تیمار حاوی پریمالاک بهبود معنیداری را نشان داد. در دوره پایانی (۴۲-۲۵ روزگی) هیچگونه تفاوت معنیداری بین تیمار های مورد مطالعه بدست نیامد.
استفاده از پروبیوتیک ها در جیره طیور باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی شده که دلیل احتمالی آن افزایش باکتری های مطلوب در مجرای گوارش به ویژه لاکتوباسیل ها و جلو گیری از توسعه باکتری های بیماری زا مانند اشریشیاکلی از طریق تولید اسیدهای آلی و باکتریوسین و نیز خنثی کردن سموم حاصل از آنها می باشد .وجود این سموم در مجرای گوارشی باعث کاهش هضم پروتئین ها و شکستن آنها به ازت می شود[Green and Sainbury., 2001] .
تمام باکتریهای مورد استفاده در پروبیوتیک PG91 از نوع باسیلوس بوده و بدین جهت شاید بتوان عملکرد بهتر نسبت به پریمالاک را به این عامل مرتبط نمود. سان توسو و همکاران نیز گزارش کردندکه افزودن محیط کشت Bacillussubtilis به جیره جوجه های گوشتی ضریب تبدیل غذائی را بهبود میبخشد[Santoso et al., 1995]. بعلاوه نتیجه بررسی شورت نشان داد که برای ایجاد تعادل بین پروبیوتیک ها و باکتریهای مقیم فلور روده حداقل باید CFU/gr 106-107 پروبیوتیک مصرف شود [Short., 1999] . موری وهمکاران [Murry et al,. 2006]، گزارش کردند که استفاده از پروبیوتیک باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی شده و جین و همکاران [Jin et al,. 1998]، بر مبنای نتایج مطالعه خود اعلام نمودند که استفاده از پروبیوتیک به میزان ۰۵/۰ و ۱/۰ درصد جیره باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی می شود اما استفاده از ۱۵/۰
 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.