منابع مقالات علمی : اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه …

در هنگام ذخیره سازی در شرایط مزرعه پایداری خود را حفظ کنند.
توانایی رقابت با میکروبهای بیماریزا در روده، بر سر تصاحب جایگاه و مواد غذایی مورد نیاز را داشته باشد ]پوررضا، ۱۳۷۸[.
۱-۳-۲- شاخص های ارزیابی یک پروبیوتیک
مشابه سایرفرآورده های بیولوژیک با پایه میکروبی، در انتخاب سویه میکروبی برای انواع پروبیوتیک ها نیز باید شاخص هایی بشرح زیر مد نظر قرار گیرند:
سویه میکروبی باید تا مدتی در دستگاه گوارش زنده باقی بماند. قابلیت باکتریها برای اتصال به سطوح مخاطی در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار است. میزان رشد باکتریایی و کاربرد مؤثر و کارآمد مواد غذایی موجود نیز از ویژگیهای مهم در استقرار میکروبها می باشد.
سویه میکروبی باید برای عوامل بیماریزای موجود در دستگاه گوارش به عنوان یک ماده مهارکننده عمل نموده و ترشح مواد ایمنی زا میزبان را تحریک، تا مقاومت حیوان در برابر ابتلا به عفونت رودهای افزایش یابد.
میکروب باید از طریق ساخت مواد مغذی ضروری در تغذیه حیوان میزبان تاثیر گذار تا از این طریق مواد مغذی سهلتر در دسترس میزبان قرار گرفته و یا اینکه موجب بهبود هضم مواد غذایی گردد.
سویه میکروبی برای کشت گستردهتر در شرایط صنعتی مناسب و در برابر شرایط نگهداری قبل از فروش و مصرف نیز مقاوم باشد.
سویه باکتریایی باید فاقد حدت بوده و عاری از مواد متابولیسمی مضر در سلامت حیوان باشد. این جنبه از ساخت پروبیوتیک شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته و هنوز هم برخی از انواع جنس لاکتوباسیلوس برای تولید مواد مورد مصرف در حیوانات بی خطر محسوب میشوندکه از آن جمله میتوان به هیدرولاز نمکهای صفراوی و ۳- میتلین دول[۱] اشاره نمود.
۱-۴- تقسیم بندی پروبیوتیکها
میکروارگانیسمهای زندهایی که به صورت اجزاء خوراک مورد استفاده قرار میگیرند، اصطلاح تغذیه مستقیم میکروب (DFM) استفاده شده، و قارچها، مخمرها و باکتریها جزو دسته پروبیوتیکها تقسیم بندی می شوند Flint and Graner.,] [2009.
پروبیوتیکها از لحاظ نوع سویهی میکروبی موثرشان به سه دسته اصلی تقسیم میشوند: باکتریها، قارچها و مخمرها.
پروبیوتیکهای باکتریایی شامل: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس کازیی، استرپتوکوکوس فایسیوم، بیفیدوباکتریوم، باسیلوس سابتیلیس، باسیلوس لیشن فرمیس و غیره هستند. دربرخی از کشورها برای متمایز نمودن میکروارگانیسمهای مفید و مضر، لیست گونههایی از میگروارگانیسمهای قابل استفاده در صنایع غذایی ارائه شده است ]فتحی، ۱۳۸۴[.
از قارچها و مخمرها هم به عنوان پروبیوتیک از دهه گذشته استفاده شده است. در سال ۱۹۸۹ به جای واژه پروبیوتیک از واژه تغذیه مستقیم میکروبی استفاده می شودکه در آن منبعی از میکروارگانیسم های زنده قابل زیست همانند باکتری ها، قارچها و مخمرها وجود دارد. هر یک از افزودنی های میکروبی فوق از مکانیسم خاصی بر خوردار بوده و اثرات مخصوص به خود را دارند.
افزودنیهای غیر باکتریایی یعنی قارچها و مخمرها بیشتر در تغذیه گاوهای شیری، پرواری و گوسا‎ له های شیر خوار کاربرد دارند. این مواد بیشتر بر روی تخمیر شکمبه اثر گذاشته و سبب تغییر الگوی آن در جهت استفاده از متابولیت های موجود در شکمبه می شوند. همچنین مخمرها بر ابقاء آهن، روی، مس و پتاسیم اثر مثبتی دارند و در کاهش روزهای بیماری موثر هستند[Cole et al., ۱۹۹۲].
۱-۴-۱-ترکیب و اجزای فرآوردههای پروبیوتیکی
مطالعات اولیهای که توسط مچینکف و همکارانش با استفاده از «باسیل بلغاری» انجام گرفت، به طورحتم با ارگانیسم هایی که دارای شباهت زیاد با لاکتوباسیل های تولیدکننده ماست بودند، صورت گرفتهاست. حتی امروز نیز لاکتوباسیلها به عنوان متداولترین ارگانیسمهای مورد استفاده در ساخت پروبیوتیکها مطرح میباشند. انتخاب لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر مبنای این توجیه بوده که این ارگانیسم در دستگاه گوارش زنده مانده؛ و ارگانیسم غالب در روده است. مطالعات بعدی نشان داد که این توجیه صحت نداشته و به همین علت طیف وسیعی از لاکتوباسیلها مورد استفاده قرار گرفتند. در فرآورده های پروبیوتیکی موجود باکتریهای ذیل یافت میشوند: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، تحت گونه دلبروکی، لاکتوباسیلوس فرمنتوم، لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس برویس، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس روتری، لاکتوباسیل لاکتیس و لاکتوباسیلوس سلوبیوسوس.
۱-۴-۲- پروبیوتیک پریمالاک[۲]
ازجمله پروبیوتیکهای مؤثر در تغذیه طیور میتوان به پریمالاک اشاره کرد که یک پروبیوتیک متشکل از دو سویه زنده از باکتری لاکتوباسیلوس به نامهای اسیروفیلوس کازئی، یک سویه زنده از باکتری استرپتوکوکوس فازئوم و یک سویه زنده از بیفیدو باکتریوم است.[Grims et al.,2008]. از ویژگیهای پریمالاک، مقاوم بودن به حرارت در هنگام پلت شدن خوراک، افزایش جمعیت باکتری مفید دستگاه گوارش، افزایش تولیدات دام، کاهش مصرف دارو، کاهش اسهال و کاهش میزان تلفات در گله است. جدول ۱-۱ باکتری های تشکیل دهنده پریمالاک، جمعیت و محدوده فعالیت آنها را نشان می دهد.
جدول ۱-۱- باکتریهای تشکیل دهنده پریمالاک

ردیف سویه باکتری جمعیت قابل شمارش باکتری محدوده فعالیت HP
۱ لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ۷+۱۰*۲٫۵ CFU/g ۷-۵/۵<

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

/td>

۲ لاکتوباسیلوس کازئی ۷+۱۰*۵/۲ CFU/g