مقاله – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب ( صفت …

میزان اضطراب از ۷۵ – ۶۵ شدید

میزان اضطراب از ۷۲ – ۶۳ شدید

میزان اضطراب از ۷۶ به بالا بسیار شدید

میزان اضطراب از ۷۳ به بالا بسیار شدید

پایایی و روایی
در پژوهش خانی پور و همکاران (۱۳۹۰) ضریب همسانی آین آزمون به شیوه آلفای کرونباخ ۶۶/۰ به دست آمد. اعتبار آن به روش همسانی درونی در کار با بزرگسالان، دانشجویان و فراخواندگان ارتش۹۵/۰ – ۸۶/۰ به روش آزمون – بازآزمون برای دانش آموزان ۷۷/۰ و برای دانشجویان ۷۰/۰گزارش شده است (آنتونی و همکاران،۲۰۰۲، به نقل از خانی پور و همکاران،۱۳۹۰). هنجاریابی آزمون در ایران اعتبار آزمون – بازآزمون برای مقیاس صفت اضطراب ۶۵/۰ تا ۸۶/۰ ضریب آلفای کرونباخ برای حالت اضطراب ۹۲/۰ محاسبه شد (مهرام،۱۹۹۴،به نقل ازخانی پور،۱۳۹۰).
۳-۵-۲ مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(۴۲[۲۳۶]DASS)
مقیاس افسردگی اضطراب استرس ۴۲- DASS توسط لویبوند و لویبوند (۱۹۹۵) ساخته شد. ۴۲DASS- مجموعهای از سه زیر مقیاس خودسنجی است که برای اندازهگیری حالتهای هیجانی منفی افسردگی، اضطراب و استرس طراحی شده است. زیر مقیاس افسردگی، ملالت[۲۳۷]، ناامیدی[۲۳۸]، بی ارزش شمردن زندگی[۲۳۹]، ناارزندهسازی خود[۲۴۰]، فقدان علاقه و مشارکت[۲۴۱]، بی لذتی[۲۴۲]، و سکون[۲۴۳] را اندازه میگیرد.۴۲-DASS خرده مقیاس استرس، عباراتی چون دشواری در دست یابی به آرامش، تنش عصبی، تحریک پذیری و بی قراری را در بر می گیرد. هر کدام از زیر مقیاس ها دارای ۱۴ ماده است که آزمودنی باید شدت فراوانی علامت مطرح شده در هر ماده را که در طول هفته ی گذشته تجربه کرده است، با استفاده از یک مقیاس ۴ درجه ای (بین ۰ تا سه) از “اصلا ” تا “خیلی زیاد” ،درجه بندی کند. اگرچه DASS می تواند سهمی در تشخیص اضطراب یا افسردگی داشته باشد اما به عنوان یک ابراز تشخیصی طراحی نشده است. در واقع این پرسشنامه شماری از علائم نوعی افسردگی مانند: خواب، اشتها و اختلالات جنسی را در بر نمی گیرد و برای ارزیابی، نیاز به بررسی جداگانه این موارد وجود دارد. به همین دلیل در این پژوهش از زیر مقیاس های اضطراب (صفت – حالت) اشپیل برگر برای سنجش اضطراب استفاده شده است. با اینکه DASS امکان مقایسه علائمی را از هفته ای به هفته ی دیگر فراهم می کند اما می توان آن را پس از اینکه زمان لازم برای اثربخشی درمان انتخابی گذشت نیز به خوبی استفاده کرد.موارد استفاده از DASS را می توان چنین خلاصه کرد:
برای اهداف پژوهشی می توان آن را به صورت فردی یا گروهی اجرا کرد. توانایی تمایز بین سه حالت افسردگی، اضطراب و استرس می تواند برای پژوهشگرانی که به ماهیت، علت شناسی و مکانیزم های درگیر در آسیب های خلقی علاقه دارند، مفید باشد. از آنجا که DASS در اصل بر اساس نمونه های غیربالینی ساخته شده است، برای غربال و متمایز سازی نوجوانان و بزرگسالان بهنجار مناسب است. ارزش اصلی DASS در یک موقعیت بالینی آن است که مرکز آسیب های هیجانی را مشخص می سازد، یعنی بخشی از کار ارزیابی بالینی را انجام می دهد. کارکرد اساسی DASSارزیابی شدت علائم بنیادی افسردگی، اضطراب و استرس است (صاحبی،۱۳۸۵).
روش اجرا
این مقیاس شامل ۱۴ جمله که وضعیت فرد را در طول هفته ی گذشته مورد پرسش قرار می دهد. مقیاس همراه با پرسشنامه به آزمودنی داده شده و سپس از آنها خواسته می شود که میزان تطبیق هر جمله را با وضعیت خود، با استفاده از یکی از درجه های۰، ۱، ۲ و یا ۳ نشان دهند (اصلا، به ندرت،گاهی، اکثر موارد). به آزمودنی گفته می شود که پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد، وقت زیادی صرف پاسخ ها نکنند.
نمره گذاری
این ابزار روی یک مقیاس چهار درجه ای از نوع لیکرت نمره گذاری می شود. به هر جمله بر اساس درجه ای که برای آن انتخاب شده است، نمره ای معادل همان درجه تعلق می گیرد. بدین ترتیب که به درجه ی ۰ نمره ی صفر، به ۱ نمره ی یک، به ۲ نمره ی دو، و به ۳ نمره ی سه داده می شود. این مقیاس سه زیر مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس را شامل میشود که جملات ۳۹ ،۳۵ ،۳۳ ،۳۲ ،۲۹ ،۲۷ ،۲۲ ،۱۸ ،۱۴ ،۱۲ ،۱۱ ، ۸ ، ۶ ، ۱ مربوط به استرس است. نمرات مربوط به هر مقیاس از جمع نمرات جملات آن مقیاس و نمره ی کل از مجموع نمرات کل به دست می آید.
جدول شماره ۳-۳: طبقه بندی های شدت DASS

شدت استرس
نرمال ۱۴-۰
خفیف ۱۸-۱۵
متوسط ۲۵-۱۹
شدید ۳۳-۲۶
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است