دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم …

۲=۴ ۱=۵

۱۵-۳

…….

عاطفه

۱۶-۱۸-۱۹-۲۰

هیچ روز

۲۵-۵

……

اجتماعی

۲۱-۲۴

ندارد

۲۰-۴

..

کار

۲۵-۲۶

۵=۱ ۴=۲
۲=۴ ۱=۵

۱۰-۲

..

مجموع نمرات خام= S
طیف نمرات خام از ۰= بهترین وضعیت سلامت تا ۱۰= بدترین وضعیت سلامت متغیر است.
۳-۶ روش اجرای پژوهش
پس از تهیه طرح پژوهش، انتخاب جامعه آماری و تهیه ابزار پژوهش، هماهنگی لازم با مراکز درمانی، بیمارستان فوق تخصصی الزهراءاصفهان و مراکز خصوصی پزشکان این بیمارستان انجام شد، سپس اجرای پژوهش آغاز گردید. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش از بین بیماران زن مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی الزهراءاصفهان و مراکز خصوصی پزشکان این بیمارستان گزینش شد. انتخاب بیماران از بیمارستان فوق تخصصی الزهراء بدین صورت بود که ابتدا درمورد بیماران زنی که جهت انجام درمان ماهانه در بخشهای روماتولوژی مراجعه و دارای پرونده پزشکی بودند، اطلاعات اولیه دریافت گردید. سپس تعداد ۲۵۰ نفر از بیماران زن به شیوه نمونه گیری در دسترس گزینش شده و پرسشنامه ۴۲-DASS و اضطراب (صفت- حالت) اشپیل برگر در اختیار آنان قرار گرفت تا پاسخ دهند، پس از سنجش پرسشنامه ها تنها بیمارانی که میزان اضطراب و استرس آنها بالاتر از سطوح نرمال بود و ملاک های لازم را دارا بودند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. آن گاه از هر دو گروه آزمون سنجش اضطراب (صفت-حالت)، خرده مقیاس استرس ۴۲-DASS و مقیاس اندازه گیری کیفیت زندگی تاثیر آرتریت۲- فرم کوتاه (AIMS2-SF) گرفته شد. همچنین پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی به همه افراد دو گروه داده شد تا تکمیل نمایند. برای انتخاب نهائی بیماران زن مبتلا به آرتریت روماتوئید از مرکز بیمارستان فوق تخصصی الزهراءاصفهان و مراکز خصوصی پزشکان این بیمارستان به شرح زیر عمل شده است : از تعداد ۶۰ بیماران زن مبتلا به آرتریت روماتوئید که دارای پرونده پزشکی در مرکز بیمارستان فوق تخصصی الزهراء اصفهان و مراکز خصوصی پزشکان این بیمارستان بودند و در مرحله اولیه ملاک های لازم به ورود به پژوهش را دارا بودند، توسط پژوهشگر برای شرکت در برنامه درمانی به صورت تلفنی، دعوت به عمل آمد. تعدادی از بیماران مراجعه کرده و برای شرکت در طرح اعلام آمادگی نمودند، این افراد به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. سپس به طریقی که در قسمت قبل بیان گردید از هر دو گروه آزمون سنجش اضطراب (صفت- حالت)، زیر مقیاس استرس۴۲- DASS و مقیاس اندازه گیری کیفیت زندگی تأثیر آرتریت۲- فرم کوتاه (AIMS2-SF) به عنوان شاخصی از کیفیت زندگی به عمل آمد و نمرات آنها به عنوان نمرات پیش آزمون اضطراب (صفت-حالت)، استرس و کیفیت زندگی در نظر گرفته شد، همچنین پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی همه افراد گروه داده شد تا تکمیل نمایند. بنابراین نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، ۵۶ نفر بودند، که در دو گروه آزمایشی (۲۸نفر) و کنترل (۲۸نفر) جایگزین شدند. لازم به ذکر است که برنامه درمانی (درمانهای رفتاری- شناختی) به مدت ۸ جلسه برای گروه آزمایشی اعمال گردیده ولی گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند و فقط در لیست انتظار قرار گرفتند. دو هفته پس از پایان دوره آموزشی از هر دو گروه آزمایشی و کنترل جهت انجام آزمون مجدد دعوت به عمل آمد و پرسشنامه های اضطراب (صفت-حالت)، زیر مقیاس استرس۴۲- DASSو مقیاس اندازه گیری کیفیت زندگی تأثیر آرتریت۲- فرم کوتاه (AIMS2-SF) به عنوان شاخصی از کیفیت زندگی توسط بیماران تکمیل گردید. نمرات این آزمونها به عنوان نمرات پس آزمون اضطراب و کیفیت زندگی در نظر گرفته شد. سپس پس از مدت یک ماه از تاریخ برگزاری پس آزمون مجدداً پرسشنامه های اضطراب (صفت- حالت)، زیر مقیاس استرس۴۲- DASSو کیفیت زندگی تأثیر آرتریت ۲- فرم کوتاه (AIMS2-SF) توسط بیماران تکمیل گردید تا نتایج پیگیری درمان مشخص شود.
۳-۷ جلسات آموزش
جلسات آموزش بصورت گروهی بر گزار گردید و هر جلسه با یک دستور کار آغاز می شد. در هر یک از جلسات درمانهای شناختی – رفتاری موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفت :
۱- اضطراب و نشانهای آن.
۲-آموزش تکنیک آرمیدگی .
۳-تاثیر نقش افکار سالم در فکر – رفتار.
۴-آموزش ارتباط موثر
۵-آموزش تکنیک حساسیت زدایی منظم
۶-اعتماد به نفس و آموزش راهکارهایی جهت افزایش آن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir