تحقیق – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب ( صفت و …

۷-شیوه های مقابله با افکار منفی
۸-آموزش تکینکهای جرات ورزی و برنامه ریزی فعالیتها.
۳-۷۱- محتوای جلسات گروه درمانی
۱-۱-۷-۳جلسه اول: اضطراب و نشانه های آن
اهداف:
جمع آوری اطاعات در مورد مشکلاتی که سبب اضطراب بیمار می شود .
ارائه اطلاعات در مورد اضطراب و نشانهای آن.
ارائه منطق در مان شناختی
ارائه منطق آرمیدگی
آموزش چگونگی استفاده از برگه افکار ناسالم
شیوه اجرا:
در این جلسه هدف هدف از برگزاری جلسات آموزشی برای اعضای گروه مطرح گردید . سپس اعضای گروه ضمن معرفی خود با یگدیگر آشنا شده ودر زمینه چگونگی تشکیل جلسات و قوانین و مقررات گروه، موضوعات مورد بحث در هر جلسه و تکالیف خانگی مطالبی ارائه گردید. سپس در مورد اضطراب و نشانهای آن و ارتباط بین اضطراب و بیماری قلبی توضیحاتی داده شد. آنگاه نشانهای اضطراب برای بیماران توضیح داده شد وبرای آنها، اگر چه این علائم مشابه با علائم حمله قلبی می باشند. بنابراین به بیماران توصیه گردید که در بسیاری مواقع علائمی از این قبیل: تپش قلب، درد قفس سینه، لرزش وعرق کردن ناشی از اضطراب است وبیماران نباید هر علامتی از این قبیل را به عنوان علایم حمله قلبی قلمداد کنند. بنابراین بیماران باید سعی نمایند که با استفاده از تکنیکهای مختلف که یکی از کار آمد ترین آنها درمانهای شناختی – رفتاری است. اضطراب خویش را کاهش دهند. چرا که اضطراب دراز مدت تاثیرات نامطلوبی بر عملکرد قلب و عروق گذاشته وموجب محدودیت طولانی مدت بیماران می شود. در ادامه در مورد درمان شناختی و آرمیدگی توضیحاتی ارائه گردید.
تکالیف منطق خانگی :
۱- دادن برگه افکار ناسالم به بیماران تا افکار ناسالم روزانه را ثبت کنند.
۲-آگاهی از تغییرات جسمانی که در هنگام بروز اضطراب ایجاد می شود.
برگه افکار ناسالم

موقعیت هیجان(ها) افکار خودآیند پاسخ منطقی نتیجه کاربرد های دیگر
توضیح دهید:
۱- رویداد عملی که منجر به هیجان ناگوار می شود و یا
۲- جریان افکار، خیالبافی و یادآوری که منجر به هیجان ناگوار می شود.
۱-مشخص کنید:
دلتنگی، اضطراب خشم و غیره….
۲- میزان هیجان را درجه بندی کنید.
۱- افکار مقدم برهیجانهارابنویسید
۲- اعتقاد خود را به این افکار خود- آیند درجه بندی کنید.
(۱۰۰- ۰ درصد)
۱- پاسخ منطقی به افکار خودآیند را بنویسید.
۲-اعتقاد به پاسخ منطقی را درجه بندی کنید.
(۱۰۰- ۰ درصد)
۱-اعتقاد خود را به افکار خود-آیند مجدداً ارزیابی منطقی را کنید.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است