دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب …

شیوه اجرا: در این جلسه هدف از برگذاری جلسات آموزشی برای اعضای گروه مطرح گردید، سپس معارفه با اعضای گروه انجام شد ودر زمینه چگونگی تشکیل جلسات، قوانین و مقررات گروه، عناوین هر جلسه و تکایف خانگی مطالبی مطرح گردید. پس از آن در مورد اضطراب و نشانه های آن توضیحاتی مطرح شده و هر یک از اعضای گروه نیز تعاریفی در رابطه با اضطراب و نشانه های آن ارائه دادند. در ادامه در مورد منطق درمان های شناختی و همچنین منطق آرمیدگی مطابی بیان شد. آن گاه چگونگی استفاده از برگه افکار ناسالم آموزش داده شد. در پایان جلسه نیز محتوای جلسه، جمع بندی شده و به صورت مختصر بیان گردید.
تکلیف خانگی:
دادن برگه افکار ناسالم به بیماران تا افکار ناسالم روزانه را ثبت کنند.
آگاهی از تغییرات جسمانی که در هنگام بروز اضطراب ایجاد می شوند.
ساختار کلی جلسات بعد از جلسه اول به شکل زیر طراحی شد.
بازخوردی بر جلسه قبل شامل جمع بندی مطالب جلسه قبل و مرور آن.
بررسی تکالیف خانگی
بیان اهداف جلسه
تشریح مفاهیم مربوط به هر جلسه
بازخورد جلسه، ارائه باز خورد از ضرورتهای جلسات درمان های شناختی – رفتاری است.
۳-۸ تحلیل آماری
در این پژوهش به منظور نمایش وضعیت جمعیت شناختی آزمودنیها در توصیف داده ها، از شاخص های آماری میانگین و انحراف معیار (در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) استفاده شد و به منظور بررسی همسانی گروه های آزمایشی و کنترل در متغیرهای جمعیت شناختی، از آزمون مجذور کای استفاده گردید. همچنین برای مقایسه میانگین نمرات گروه و کنترل متغیرهای همگام بر نمرات پس آزمون و پیگیری، از تحلیل کواریانس استفاده شد.
فصل چهارم
۴-۱ یافته‌های پژوهش
در این فصل با هدف میزان دستیابی به اهداف مورد نظر پژوهش ، داده ها در سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارمی گیرند. ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی دو گروه آزمایش و کنترل ارائه گردیده است. سپس، آماره های توصیفی مربوط به هر متغیر وابسته و متغیر کنترل ارائه شده است. پس از آن، نتایج آزمون نرمال بودن توزیع نمرات اضطراب صفت، اضطراب حالت، استرس و کیفیت زندگی بیماران و آزمون لوین مبتنی بر تساوی واریانس ها به منظور بررسی پیش فرض های آماری جهت استفاده از آزمون های پارامتریک در مورد هر متغیر وابسته ارائه شده است. در مرحله بعدی فرضیه های تحقیق با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار گرفت. در این تحلیل عضویت در مداخله شناختی- رفتاری به شیوه گروهی به عنوان متغیر مستقل، نمرات اضطراب صفت، اضطراب حالت، استرس و کیفیت زندگی به عنوان متغیر وابسته و نمرات پیش آزمون و جند متغیر دموگرافیک( در صورتی که با متغیر وابسته همبستگی داشت) به عنوان متغیر کنترل(همگام) در نظر گرفته شد.
۴-۲ یافته های توصیفی
۴-۲-۱ ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی های گروه کنترل و آزمایش
توزیع فراوانی و درصد فراوانی گروه آزمایش و کنترل بر حسب گروه سنی در جدول(۴-۱) ارائه شده است.
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی های گروه آزمایش و کنترل بر حسب گروه سنی

عضویت گروهی گروه آزمایش
N = 28
گروه کنترل
N =2 8
کل
N = 56
متغییر و سطوح آن فراوانی درصد فراوانی درصد
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است