اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم …

۳۷/۱۸

۶۸/۱

همانطورکه نتایج جدول ۴-۷ نشان می دهد، میانگین کل نمرات اضطراب صفت گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با ۲۵/۱۴ با انحراف معیار۹۱/۲ می باشد که بعد از مداخله و در مرحله پس آزمون به میزان۸۷/۵ با انحراف معیار۴۵/۱ کاهش می یابد و این میزان در مرحله پیگیری دو ماهه ۲۵/۶ با انحراف معیار۵۸/۱ است.در گروه کنترل میانگین کل نمرات اضطراب صفت در مرحله پیش آزمون۱۲/۱۴ با انحراف معیار ۷/۴ است و در مرحله پس آزمون میانگین۲۵/۱۴ با انحراف معیار۴۳/۴ و در مرحله پیگیری دو ماهه۶۲/۱۳ با انحراف معیار ۳۳/۳ به دست آمده است. مقایسه میانگین نمرات اضطراب صفت گروه ها در نمودار ۴-۱ نشان داده شده است.
نمودار ۴-۱ : مقایسه میانگین نمرات اضطراب صفت دو گروه در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
همانطورکه نتایج جدول ۴-۷ نشان می دهد، میانگین کل نمرات اضطراب حالت گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با ۶۲/۲۱ با انحراف معیار۸۲/۲ می باشد که بعد از مداخله و در مرحله پس آزمون به میزان۸۷/۸ با انحراف معیار ۸۳/۱ کاهش می یابد و این میزان در مرحله پیگیری دو ماهه ۸۷/۸ با انحراف معیار۵۵/۱ است. در گروه کنترل میانگین کل نمرات اضطراب حالت در مرحله پیش آزمون ۲۲ با انحراف معیار ۶۰/۱ است و در مرحله پس آزمون میانگین ۸۷/۲۰ با انحراف معیار ۴۴/۳ و در مرحله پیگیری دو ماهه ۶۲/۱۹ با انحراف معیار ۷۴۴/۰ به دست آمده است. مقایسه میانگین نمرات اضطراب حالت گروه ها در نمودار ۴-۲ نشان داده شده است.
نمودار ۴-۲ : مقایسه میانگین نمرات اضطراب حالت دو گروه در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
همانطورکه نتایج جدول ۴-۷ نشان می دهد، میانگین کل نمرات استرس گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با ۷۵/۱۸ با انحراف معیار۱۲/۲ می باشد که بعد از مداخله و در مرحله پس آزمون به میزان ۷۵/۶ با انحراف معیار ۳۹/۳ کاهش می یابد و این میزان در مرحله پیگیری دو ماهه ۲۵/۷ با انحراف معیار۱۸/۲ است. در گروه کنترل میانگین کل نمرات استرس در مرحله پیش آزمون ۱۸ با انحراف معیار ۰۲/۳ است و در مرحله پس آزمون میانگین ۷۵/۱۸ با انحراف معیار ۶۰/۲ و در مرحله پیگیری دو ماهه ۳۷/۱۸ با انحراف معیار ۶۸/۱ به دست آمده است. مقایسه میانگین نمرات استرس گروه ها در نمودار ۴-۳ نشان داده شده است.
نمودار ۴-۳ : مقایسه میانگین نمرات استرس دو گروه در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
۴-۲-۳ در جدول ۴-۸ ویژگی های توصیفی زیر مقیاس های متغیر کیفیت زندگی دو گروه و در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری ارائه شده است.
جدول ۴- ۸ : مشخصه های توصیفی متغیرهای کیفیت زندگی به تفکیک گروه و دفعات آزمون

گروه ها آزمایش کنترل
مرحله شاخص ها
مقوله ها
تعداد میانگین انحراف معیار تعداد میانگین انحراف معیار
پیش آزمون وضعیت جسمی ۲۸ ۸۸/۴ ۸۲/۰ ۲۸ ۸۴/۴