پایان نامه ارشد: دانلود پایان نامه ارشد: اختفای مال مسروقه

شیوه های ارتکاب جرم توسط زنان به اندازه میزان ارتکاب جرایم ان ها،با مردان متفاوت است.زنان با توجه به خصیصه محافظه کار بودن بیشتر و یاد گرفتن پنهان کاری در شرایطی خاص از زندگی شان و احیانا ضعف جسمی شان، در جرایم مالی هم اصولا ترجیح می دهند مبادرت به اختفای مال مسروق نمایند یا این که مباشرتا مرتکب جرم سرقت شوند و اهمیت موضوع موجب گردیده در بحث  جرایم خاص زنان به دلیل حضور گسترده شان در این مورد به ذکر ان بپردازیم.در مواردی هم که به هر علتی زنان مبادرت به سرقت به عنوان جرم مستقل از جنسیت خویش می نمایند. شرایط خاصی را برای ان درنظر می گیرند که خود جای بحث گسترده دارد.بسیاری از این گرایشات مشخصا محصول سلسله عوامل گوناگونی نظیر از هم پاشیدگی خانواده ها و عدم وابستگی و تعهد به ارزش های آن، وجود مشکلات اقتصادی و کمبودهای مالی از یک طرف و فقدان پایبندی کافی به هنجارها و قوانین مورد قبول جامعه از طرف دیگر است.

در مجموع می توان گفت اگرچه ممکن است از طرفی عامل بزه دیدگی زنان زمینه ساز وقوع جرایم گوناگون و متنوعی از جانب آن ها گردد. از سوی دیگر بزه دیدگی آن ها هم بر جامعه بسیار پیش از موارد ذکر شده در این فصل می باشد. لکن این تحقیق صرفاً سعی داشتند این موارد را به صورت تمثیلی برای درک بهتر و ملموس نمودن کشورهای نظری، ذکر نماید و معیار انتخاب این موارد و کمیت متفاوت شرح آن ها، فراگیری و میزان تاثیر گذاری خصوصیات بیولوژیکی و جنسیتی زنان در آن ها بوده است.

بزرگترین مشکل ایران مخصوصاً درمبارزه با خشونت خانگی می بایست پنهان بودن و عدم وجود اطلاعات آماری صحیح دانست که به این رنج زنانه رنگی از رعایت بخشیده و تکرار آن سیاست جامعه مردسالار را کاهش داده است. نادیده پنداشتن خشونت خانگی تنها به قداست محیط خانواده توهین نمی کند بلکه در واقع این زنان قربانی همواره در حالت ترس و وحشت به سر می برند. این موضوع برآینده خودشان و فرزندانشان تاثیر می گذارد مبارزه با بزه دیدگی زنان فقط نباید از طرف مسئولین باشد بلکه از در قشر خود زنان و جامعه نیز باید مبارزه وجود داشته باشد در مرحله ی بعدی مبارزه باید مسئولین ذیربط ارجاع داد.مسئولین می توانند با پیگیری زندگی دختران بی سرپرست و بعد سرپرست همچنین زنانی که بزه دیده هستند بخصوص زنانی که دچار تجاوزهای جنسی شده اند. حس امنیت را به زنان در جامعه برگردانند. در آخر باید گفت برای جلوگیری از بزه دیدگی و یا بزهکاری ز نان در قدم اول خود زنان هستند که باید از خود حمایت کرده و باروحیه ای بالا و از راه درست و قانونی از حقوق خود دفاع کرده و آنچنان با قدرت در جامعه برخورد کنند که به بزهکاران اجازه ندهند به آنان یه چشم قربانی نگاه کند.

مطالب مرتبط