ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

حُب:/ [ ح ُب ب ] (ع اِ) مهر. دوستی . وُدّ. وِداد. مودّت . محبت . دوست داشتن . (لغ از تاج، ترجمان، زوزنی)

تا به مزاج جهان باز دهد اعتدال            قطره‌ی ژاله ز میغ آمده مطبوع و حب 28/ 2

حبر:/ [ ح َ ] (ع مص ) شاد شدن . شادمانی . شاد کردن . شادمانه کردن . (لغ)

پنهای فلک حبر ندارد که به پژوهش           بر مائده‌ی او به غیر از این ترش ابا نیست 65/  5

حبون:/ جمع حبن؛ [ ح َ / ح ُ ] (ع اِ) خرزهره . حبین . (لغ)

عنایت تو در این سوی هشت باغ بهشت       عداوت تو بری زیر تلخ شاخ حبون 281/ 7

حدق:/ ]حَ دَ  )[ع اِ) ج حدقه.سیاهی دیده ها  (لغ)

آن ناگوار کلک که بر هر حدق نگاشت            خذلان فزای صورت توفیق‌کاه را* 6/ 4

حذاقت:/] قَ [، زیرک شدن و استاد شدن در کاری، درست فرا گرفتن کاری یا مطلبی (لغ)

حشم:/ [حَ شَ] (ع اِ.) خویشان و بستگان و خدمتگزاران شخص . (فم)

*  متن “نکاشت ” بود که به “نگاشت ” تصحیح گردید .

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط