دانلود پایان نامه ارکان مسئولیت بدون تقصیر دولت

بند اول: اتفاق ضرر

 

ایجاد ضرر، به اون معناه که باید به واسطه ی عمل کارمند یا سازمان، ضرری متوجه ی شخص شده باشه. هدف از قوانین مسئولیت مدنی، جبران ضرریه که رخ داده یعنی باید ضرری باشه تا جبران ضرر از اون ناشی شه.

در مورد توجیه ضرورت وجود ضرر به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی دولت ما رو به طرف هدف این مسئولیت جهت می ده. حمایت از افراد در برابر آسیب های جسمی و روانی، محدود کردن های وارد بر آزادی، حمایت از منافع و مالکیت های عینی و مادی و به ویژه تأمین و تضمین نبود دخالت و تصرف بقیه در اموال شخصی، مهم ترین اهداف مسئولیت رو تشکیل می ده. هرگونه تجاوز به این گونه حقوق موجد ضرری هستش که قوانین مسئولیت، جبران اون رو تجویز می کنن. ضرر دارای مفهومی عرفیه و بسته به وسعت زمانی و مکانی، موارد مختلفی رو شامل می شه.آسیب به اموال، نبود النفع، صدمه به سلامت جسمی، آبرو و شرافت افراد و ضررهای الهی می تونه در گسترده مفهومی ضرر بگنجد[1]. در کل هرجا که مشکل در اموال ایجاد شه یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و آبرو و احساسات شخص صدمه ای وارد آید میگن ضرری به بار آمده.[2]

ماده یک قانون مسئولیت مدنی ضرورت وجود ضرر رو با این عبارت توضیح نشون میده که «هرکی بی مجوز قانونی صدمه ای وارد کنه که موجب ضرر مادی یا الهی دیگری شه، مسئول جبران ضرر به دلیل عمل خوده».و ماده دو هم پیرو تایید ماده یک می افزاید:

»در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب ضرر مادی یا الهی دیگر شه، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر اون رو به جبران ضرر مزبور محکوم نشون میده«

اما در دسته بندی زیان به دو نوع مادی ومعنوی، اتفاق نظر درپذیرش و مقبولیت جبران خسارات مادی به وسیله دولت هست؛ اما در مورد زیانهای الهی باید به موارد زیر توجه نمود:

اندیشمندان در اول تفکرات مسئولیت مدنی، اعتقادی به اتفاق مسئولیت در مورد زیان های الهی نداشتن، اما کم کم این دسته از زیان ها هم وارد میدون ی مسئولیت مدنی گردید و حتی به روشنی قابل جبران بودن اون در خیلی از قوانین و ازجمله قانون مسئولیت مدنی ایران عنوان شد. ضررهای الهی ضررهایی هستن که بر شرافت یا معروفیت افراد وارد میان و یا از تألمات جسمی و دردهای بدنی یا لطمات روحی که به واسطه ی از دست رفتن خویشان و نزدیکان شخص به اون وارد میاد ناشی می شه.[3]حقوق فرانسه تا خیلی وقت دولت رو در جبران زیانهای الهی به دلیل اعمال دولتی معاف می دونست اما بعد از انتقادهای شدید اندیشمندان حقوق به شورای دولتی زیان های الهی به دو گروه تقسیم گردید و تنها خسارات به دلیل مرگ نزدیکان در جنگ رو پذیرش و از قبول خسارات به دلیل تحمل درد و رنج حاصل از لطمات جسمی صرف نظر گردید. درواقع هدف اصلی از پذیرش مسئولیت در مورد زیانهای الهی رو تسلی خاطر زیان دیده تا جبران ضرر.

در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی به روشنی امکان جبران اینجور زیان هایی رو بی عنوان کردن شخص خاصی مثل دولت گفت. این ماده اشعار می داره: «کسی که به آبرو و اعتبارات شخصی، خانوادگی اون صدمه وارد شه، می تونه از کسی که صدمه ای وارد آورده، جبران زیان مادی و الهی خود رو بخواد».

بهرحال به جهت رسیدن به اهداف تحقیق در ادامه مطالب به زیان هایی که دولت بی تقصیر به جبران اونا اقدام می ورزد پرداخته می شه.

1-1) زیان های قابل پیوند به دولت

 

در این بند به توضیح و بازبینی زیان هایی خواهیم پرداخت که خود دولت در ایجاد اون نقش داره. یعنی زیان هایی که درواقع از اعمالی ناشی می شه که خود دولت به انجام اونا اقدام ورزیدهه. در این گونه زیان ها درواقع دولت عامل اصلی ورود زیان به افراد حساب می شه. مثل این اعمال، در دسته بندی جزو اعمالی هستن که به طور سنتی و نه واقعی در گروه ی مسئولیت بی تقصیر دولت قرار می گیرند یعنی با حذف عنصر تقصیر و قرار دادن مسئولیتی مطلق واسه دولت، او رو مجبور به جبران ضرر میدونیم.گفته شد که دولت به عنوان شخصیتی حقوقی متفاوت با بقیه افراد، مجبور از وارد آوردن زیان هایی بیشتر وسنگین تر ازدیگران به واسطه ی انجام تکالیف قانونی خود هست. به اون معنا که انجام تکالیف قانونی به ناچارسبب وارد آوردن ضرر به افراده.

. غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت، دادگستر، تهران، 1376، ص 54[1]

[2]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374، ص 244

. غمامی، مجید، همون،ص 61[3]

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات پولی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مطالب مرتبط