انواع پیمانکاران

انواع پیمانکاران:

پیمانکاران بر حسب توان (پایه) به شرح زیر طبقه بندی می شوند.

(آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)

الف) نوع اول: پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که در صد در صد سهم الشرکه یاسهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

ب) نوع دوم : پیمانکارانی که صد در صد مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت، شهرداری ها، موسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد.

تبصره 1: شرکتهای دولتی که با اجازه قانونی تشکیل می شوند در این دسته قرار می گیرند.

پ)نوع سوم : گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب می شوند.

تبصره2: شرکتهایی که صد در صد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع اول و دوم باشد، نوع یک محسوب می شوند.

تبصره 3: سایر اشخاص حقوقی عمومی (نظیر دولت، سازمانهای دولتی، شهرداری ها، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، موسسات خیریه و موقوفات و … ) از نظر این آیین نامه پیمانکار محسوب نمی شوند.

 

 

 

پیمانکاران بر حسب نوع فعالیت به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

(آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)

الف: رشته ساختمان

ب: رشته آب

ج)رشته راه و ترابری

ت) رشته صنعت و معدن

ث) رشته نیرو

ج) رشته تأسیسات و تجهیزات

چ) رشته کاوش های زمینی

ح) رشته ارتباطات

خ) رشته کشاورزی

د) رشته خدمات

ذ) رشته مرمت آثار باستانی

مطالب مرتبط