بررسی اثر زمان و مقدار مصرف گچ- قسمت ۷

پارامتر

شن

سیلت

رس

واحد

درصد

درصد

درصد

مقدار

۵/۳۰

۵/۴۵

۲۴

فسفر قابل جذب به روش اولسن، پتاسیم به روش عصاره گیری با استات آمونیوم نرمال و قرائت با فلیم فتومتر، کربن به روش والکی وبلاک، بافت خاک به روش هیدرو متری، مواد خنثی شونده به روش تیتراسیون با اسید کلرید ریک، pH در گل اشباع و EC در عصاره اشباع و نیتروژن کل به روش کجلدال اندازه گیری شدند.
۳-۳- ویژگی های آماری طرح آزمایشی
این بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. فاکتور اول، مقدار مصرف گچ در ۵ سطح ( ۰، ۳۰ ، ۶۰ ، ۹۰ ، ۱۲۰ کیلوگرم گچ در هکتار) و فاکتور دوم، زمان مصرف گچ در ۲ سطح (مصرف کل مقدار در زمان کاشت و مصرف به صورت تقسیط شده در ۲ مرحله کاشت و گلدهی) بودند.(شکل ۳-۴).
۳-۴- آماده سازی زمین، اجرای نقشه طرح وکاشت لوبیا
زمین زراعی مورد نظر در فروردین ماه سال ۱۳۹۲ با استفاده از تراکتور شخم زده شد. خاک شخم خورده به مدت ۴ تا ۵ روز در معرض نور خورشید قرار گرفت. پس از آن کلوخه ها با استفاده از دیسک و کولتیواتور خرد و باقیمانده علف های هرز به کمک چنگک از زمین جمع آوری گردید تا زمین برای پیاده کردن نقشه طرح آماده شود. پس ازآماده سازی زمین، ۳۰ کرت به ابعاد ۴×۲با استفاده از تیر کوبی و طناب مشخص و محدود گردید. برای هر یک از بلوک ها حاشیه ای ۱ متری از طرفین و بین کرت ها فاصله ای نیم متری جهت جلوگیری از تداخل تیمارها در نظر گرفته شد. کودهای مورد استفاده در اوایل اردیبهشت به صورت دستی و کاملاً یکنواخت با خاک مخلوط شده و در پانزدهم اردیبهشت ماه مبادرت به کشت لوبیا گردید. برای تامین نیتروژن، از کود اوره به مقدار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار استفاده شد. بذر لوبیای مورد استفاده از ارقام بومی موجود در منطقه (رقم دهسری) انتخاب و کاشت به شکل ردیفی(خطی) و به صورت هیرم کاری انجام گرفت. فاصله ردیفهای کاشت از هم ۴۰ سانتی متر و فاصله بذور بر روی خطوط کاشت (روی ردیف ها) ۱۵سانتی متر، عمق کـاشت نیز حـدود ۴ سانتی متر درنظر گرفته شد. طی فصل رشد، آبیاری مزرعه براساس شرایط جوی و علائم ظاهری بوته، دو بار انجام پذیرفت. عملیات وجین پس از جوانه زدن و سبز شدن گیاهچه ها و مجدداً هرزمان که علف های هرز شروع به رشد ونمو کرد به صورت مکانیکی و با دست انجام پذیرفت. پس از چند برگه شدن بوته های لوبیا، برای جلوگیری از سایه اندازی و رقابت بین آن ها نسبت به تنک کردن بوته های اضافی اقدام شد. برای اجرای صحیح عملیات نمونه برداری و حذف اثرات حاشیه ای، دوردیف کناری به همراه دو بوته از ابتدا و انتهای ردیف ها به عنوان حاشیه در نظر گرفته شدند. و در مرحله رسیدگی کامل، تعداد ۸ بوته از هر کرت به صورت تصادفی انتخاب و صفات وزن صد دانه، تعداد ساقه های فرعی، ارتفاع گیاه، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، عملکرددانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. منطقه برداشت هرکرت دارای مساحتی حدود ۱ متر مربع بود. از دهم تیر ماه شروع به برداشت محصول گردید.
۳-۵- خصوصیات مورد بررسی
۳-۵-۱- ارتفاع بوته
ارتفاع بوته نمونه های مورد بررسی در منطقه برداشت هرکرت با خط کش (از محل طوقه تا انتهای ساقه اصلی) اندازه گیری و متوسط ارتفاع بوته ها در هر تیمار محاسبه گردید.
۳-۵-۲-تعداد ساقه فرعی
تعداد ساقه های فرعی بارور و غیر بارور نمونه های برداشت شده در هرکرت شمارش و میانگین تعداد ساقه در هر تیمار محاسبه گردید.
۳-۵-۳- طول غلاف
طول غلاف نمونه های مورد بررسی در منطقه برداشت هر کرت توسط خط کش اندازه گیری و متوسط طول غلاف ها در هر تیمارمحاسبه گردید.
۳-۵-۴-تعداد غلاف در هر بوته
برای تعیین تعداد غلاف در هر بوته،تعداد کل غلاف های موجود در منطقه برداشت هر کرت تقسیم برتعداد بوته موجود در منطقه برداشت هر کرت گردید ومیانگین تعداد غلاف در هر بوته محاسبه گردید.
۳-۵-۵- تعداد دانه در غلاف
برای تعیین تعداد دانه در غلاف، تعداد کل دانه های شمارش شده در منطقه برداشت هر کرت تقسیم برتعداد غلاف موجود در منطقه برداشت هر کرت گردید ومیانگین تعداد دانه در هر غلاف محاسبه گردید.
۳-۵-۶- تعداد دانه در بوته
پس از جدا نمودن غلاف رسیده بوته های نمونه برداشت شده در هر کرت ، تعداد دانه های رسیده هربوته شمارش گردید و میانگین گرفته شد.
۳-۵-۷- وزن ۱۰۰ دانه خشک
در کلیه تیمارها برای تعیین وزن صد دانه، دانه های برداشت شده از بوته های منطقه برداشت هر کرت تا رسیدن به وزن خشک ثابت به مدت ۴۸ ساعت در آون با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد قرار داده شدند. سپس تعداد صد دانه به طور تصادفی انتخاب و با ترازوی دارای دقت یک صدم گرم توزین شده و وزن صد دانه تعیین گردید.
۳-۵-۸-عملکرد غلاف تر
پس از جدا سازی غلاف های رسیده در هر بوته، ۱۰ غلاف به طور تصادفی انتخاب و به وسیله ترازوی دیجیتال وزن شدند و سپس میانگین گرفته شد.
۳-۵-۹- عملکرد غلاف خشک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.