بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران – دانلود پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

تکه ای از متن پایان نامه :

-7- شیوه‌های تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات

داده‌های پژوهش با بهره گیری از سؤالات پرسشنامه و با مقیاس لیکرت چندگزینه‌ای گردآوری‌شده‌اند. با در نظر داشتن اینکه مسئله چندمتغیری از نوع همبستگی و همچنین مقیاس اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش رتبه‌ای می باشد، پس مناسب‌ترین روش برای تجزیه‌وتحلیل و آزمون فرضیه‌های پژوهش، آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون تحلیل رگرسیون بود. در این پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم‌افزارSPSS 18 برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها بهره گیری ‌شده می باشد. کاربرد آمار توصیفی به ‌مقصود تفسیر نتایج داده‌های پژوهش هست و از جداول فراوانی به‌ مقصود توصیف داده‌ها بهره گیری‌شده می باشد. به‌ مقصود تعمیم نتایج از روش‌های آمار استنباطی زیر بهره گیری ‌شده می باشد:

ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن: از ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن به دلیل ناپارامتری بودن داده‌ها و همچنین مطالعه ارتباط میان مؤلفه مستقل و وابسته پژوهش بهره گیری ‌شده می باشد. اگر ضریب اسپیرمن بین 0 تا 1 قرار داشته باشد، یعنی اینکه ارتباط معنادار و مثبت میان متغیرها هست و این ارتباط به‌صورت هم‌جهت می باشد. اما اگر بین 1- تا 0 قرار داشته باشد، باز هم ارتباط معناداری هست، اما به‌ صورت منفی و در خلاف جهت یکدیگر. هرچه این ضریب به صفر نزدیک‌تر باشد، یعنی میزان ارتباط بین دو متغیر کمتر می باشد و اگر ضریب اسپیرمن صفر باشد، یعنی هیچ ارتباط معناداری بین دو متغیر وجود ندارد.

تحلیل رگرسیون: در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون بهره گیری می‌گردد، هدف معمولاًپیش‌بینی یک یا چند متغیر وابسته از یک یا چند متغیر مستقل می باشد. چنانچه هدف پیش‌بینی یک متغیر وابسته از چند متغیر مستقل باشد از مدل رگرسیون چندگانه بهره گیری می‌گردد. پس به ‌مقصود پیش‌بینی یک متغیر وابسته از یک یا چند متغیر مستقل، از یک مدل خطی بهره گیری می‌گردد که به‌صورت زیر نشان داده می‌گردد.

 مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

مطالب مرتبط