بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) ) – دانلود پایانامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

4-6- تاثیر شوری آب آبیاری بر روی رشد گیاه استرلیتزیا

4-6-1- ارتفاع

میانگین داده­ها نشان داد (نمودار 4-9) بیشترین ارتفاع در شوری آب 2 دسی­زیمنس بر متر، 86/73 سانتیمتر به دست آمد. و پس از آن تیمارهای با آب آبیاری منطقه (شاهد) 96/71 سانتیمتر،  تیمار با شوری آب یک دسی­زیمنس بر متر 2/71 سانتی­متر و تیمار با شوری آب 4 دسی­زیمنس بر متر 54/69 سانتی­متر قرار داشتند. کمترین ارتفاع نیز در تیمار با شوری آب 6 دسی­زیمنس و با ارتفاع 14/66 سانتی­متر به دست آمد. در همه­ی تیمارها اختلاف معنی دار در سطح یک درصد مشاهده گردید.

نمودار 4 – 11– اثر سطوح شوری آب آبیاری بر محیط طوقه گیاه استرلیتزیا

 

4-6-3- وزن تر اندام هوایی

با در نظر داشتن نتایج (نمودار4 – 11) بیش­ترین وزن تر اندام هوایی گیاه استرلیتزیا (07/153گرم) در تیمار با شوری آب 2 دسی­زیمنس بر متر مشاهده گردید و کم­ترین وزن تر اندام هوایی (15/136گرم) در در گیاهان تیمار شده با شوری آب 6 دسی­زیمنس بر متر ثبت گردید. در سایر تیمارها به ترتیب، تیمار شوری آب یک دسی­زیمنس بر متر با 54/151 گرم، تیمار آب منطقه (شاهد) با 19/151 گرم و تیمار شوری آب با 4 دسی­زیمنس بر متر با 87/148 گرم در هر گلدان در رتبه­های بعدی قرار گرفتند. اختلاف بین  تیمارها در سطح پنج درصد معنی دار نبود.

 مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) )

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

مطالب مرتبط