بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) ) – پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

تکه ای از متن پایان نامه :

جدول 4-2 اثر متقابل مقدار کمپوست کود گاوی و شوری آب آبیاری بر ارتفاع استرلیتزیا نشان داد بالاترین ارتفاع (73/85 سانتی‌متر) در تیمار 45 درصد کمپوست کود گاوی با آب آبیاری منطقه (شاهد)، و کم­ترین ارتفاع (16/46 سانتی‌متر) در تیمار بستر شاهد با شوری آب 6 دسی­زیمنس بر متر به دست آمد. که در مقایسه با میانگین داده­های اثرات مستقل در هر یک از فاکتورها، تاثیر متقابل کمپوست کود گاوی و شوری آب آبیاری بر افزایش ارتفاع گیاه استرلیتزیا در سطح احتمال یک درصد، مؤثر بود.

4-8-2-  قطر طوقه

در مطالعه اثر متقابل بستر و شوری آب (جدول 4-2)، اختلاف معنی داری در اندازه قطر طوقه هیچ یک از تیمارها مشاهده نشد.

4-8-3- وزن خشک اندام هوایی

مقایسه میانگین داده‌ها (جدول 4-2 ) نشان داد که در تأثیر متقابل کمپوست کود گاوی و شوری آب آبیاری بر وزن خشک اندام هوایی گیاه استرلیتزیا، بیشترین وزن خشک اندام هوایی (7/88 گرم ) مربوط به تیمار 45 درصد کمپوست کود گاوی با آب آبیاری شاهد بود و کم­ترین وزن خشک اندام هوایی (6/34 گرم) در تیمار آب شاهد و بستر کشت خاک زراعی(شاهد) به دست آمد، بر این اساس در اثر متقابل بستر کشت و شوری آب آبیاری بر افزایش وزن خشک اندام هوایی گیاه استرلیتزیا اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد مشاهده گردید.

4-8-4- وزن تر ریشه

مقایسه میانگین داده‌ها (جدول 4-2) نشان داد که در تأثیر متقابل مقدار کمپوست کود گاوی و شوری آب آبیاری بر وزن تر ریشه­ی گیاه استرلیتزیا، بیشترین وزن تر ریشه (4/365 گرم) در تیمار 45 درصد کمپوست کود گاوی و آب آبیاری منطقه (شاهد) به دست آمد. و کم­ترین وزن تر ریشه (4/118 گرم) مربوط به تیمار بستر شاهد و آب شاهد بود. در مقایسه با اثرات مستقل بستر کشت (نمودار 4-4) و شوری (نمودار 4-14) بر وزن تر ریشه، اثر متقابل بستر کشت و شوری آب بر وزن تر ریشه باعث افزایش وزن تر ریشه و اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد گردید.

 مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) )

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

مطالب مرتبط