بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) )- پایانامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

جدول 4 – 1- اثر متقابل سطوح کمپوست کود گاوی و شوری آب آبیاری بر تعداد برگ، مساحت پهنک برگ، EC و pH بستر کشت استر لیتزیا رژینا

ردیف

 

تیمار

 

ارتفاع (سانتی­متر) تعداد برگ

(عدد)

 

مساحت پهنک برگ

(سانتی­متر مربع)

EC pH
1 خاک زراعی و آب آبیاری منطقه (شاهد) n  8/52 e9 l2/122 e723/0 a    6/7
2 خاک زراعی و شوری آب m/ ds1 m  5/54 d9/9 lm0/119 d265/1 a  68/7
3 خاک زراعی و شوری آب m/ ds2 l 1/57 d7/9 lmn 8/115 c408/2 a   5/7
4 خاک زراعی و شوری آب m/ ds4 n  7/51 e1/9 no1/113 b566/4 a   57/7
5 خاک زراعی و شوری آب ds/m 6 o  1/46 e9 o5 /109 a540/6 a   45/7
6 خاک زراعی + کود شیمیایی و آب آبیاری منطقه c 4/78 b 4/12 d0/235 e674/0 a  56/7
7 خاک زراعی + کود شیمیایی و شوری آب m/ ds1 c  7/78 b2/12  de4/229 d283/1 a   63/7
8 خاک زراعی + کود شیمیایی و شوری آب ds/m2 b 3/83 ab7/12  de4/228 c385/2 a   61/7
9 خاک زراعی + کود شیمیایی و شوری آب ds/m4 de 2/76 b12 fg 1/220 b467/4 a  67/7
10 خاک زراعی + کود شیمیایی و شوری آب ds/m 6 fg 8/73 c5/11 i2/205 a504/6 a  72/7
11 خاک زراعی + 15% کمپوست و آب آبیاری منطقه k 6/67 bc 5/11 jk7/183 e728/0 a  70/7
12 خاک زراعی + 15% کمپوست و شوری آب ds/m1 k 0/68 bc 6/11 jk 7/184 d114/1 a  75/7
13 خاک زراعی + 15% کمپوست و شوری آب  ds/m2 ij 6/70 c4/11 j3/191 c209/2 a  6/7
14 خاک زراعی + 15% کمپوست و شوری آب  ds/m4 j  8/69 c2/11 jk6/183 b260/4 a  5/7
15 خاک زراعی + 15% کمپوست و شوری آب  d’s/m6 k  1/68 c11 k1/182 a325/6 a   56/7
16 خاک زراعی + 30% کمپوست و آب آبیاری منطقه ef 2/75 bc 6/11 c0/237 e896/0 a  43/7
17 خاک زراعی + 30% کمپوست و شوری آب m/ ds1 ghi 3/72 c5/11 de 1/231 d425/1 a  47/7
18 خاک زراعی + 30% کمپوست و شوری آب ds/m 2 de 3/76 a8/12 de9/230 c264/2 a   70/7
19 خاک زراعی + 30% کمپوست و شوری آب ds/m4 gh 4/75 b2/12 ef4/224 b308/4 a  70/7
20 خاک زراعی + 30% کمپوست و شوری آب ds/m 6 hij 3/71 b12  gh6/214 a337/6 a  73/7
21 خاک زراعی + 45% کمپوست و آب آبیاری منطقه a 7/85 a13 a9/274 e781/0 a  46/7
22 خاک زراعی + 45% کمپوست و شوری آب m/ ds1 b 4/82 a2/13 a7/272 d690/1 a  5/7
23 خاک زراعی + 45% کمپوست و شوری آب ds/m  2 b 0/82 a13 b5/265 c116/2 a  53/7
24 خاک زراعی + 45% کمپوست و شوری آب  ds/m 4 cd 5/77 b5/12 bc0/231 b206/4 a   59/7
25 خاک زراعی + 45% کمپوست و شوری آب  ds/m  6 hij 1/71 bc 6/11 hi8/211 a284/6 a  45/7

حروف مشترک در مقابل میانگین ها در هر ستون، نشا ن دهنده عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح 5% بین آنهاست.

 مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) )

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

مطالب مرتبط