بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) ) – دانلود پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

4-6-7- تعداد برگ

شکل 4-5- نتایج نشان می­دهد که شوری آب آبیاری تا سطوح مطالعه شده در این پژوهش اثر چندانی در تعداد (کاهش، افزایش) برگ گیاه استرلیتزیا نداشته می باشد.

 

4- 6-8- مساحت پهنک برگ

بر اساس نمودار (4-15) در تعیین میانگین مساحت پهنک برگ در تیمارهای شوری آب آبیاری، تیمار شاهد با مساحت میانگین پهنک برگ به میزان 62/210 سانتی­متر مربع بیش­ترین سطح پهنک برگ را بین سایر تیمارها به خود اختصاص داد، و بعد از آن به ترتیب تیمارهای مربوط به شوری آب آبیاری، با 1، 2، 4 و 6 دسی­زیمنس بر متر و با مساحت­های سطح پهنک برگ به اندازه­­های 42/207، 42/206، 47/194 و 66/184 سانتی­متر مربع قرار گرفتند. نتایج نشان داد با افزایش شوری اندازه­ی سطح پهنک برگ کاهش معنی­دار پیدا نمود. بین تیمار یک دسی­زیمنس بر متر و 2 دسی­زیمنس بر متر اختلاف معنی دار  در سطح پنج درصد وجود نداشت اما در سایر تیمارها اختلاف در سطح یک درصد مشاهده گردید.

4-8-1- ارتفاع

 مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) )

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

مطالب مرتبط