بررسی تأثیر کنترل های داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران- دانلود پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد،که این معیار توسط  نرم افزار SPSSبه راحتی قابل محاسبه می باشد.برای محاسبه آلفای کرونباخ از فرمول زیر بهره گیری می گردد.

برای مطالعه پایایی ، محقق تعداد30پرسشنامه را توزیع و پس از جمع آوری ، اقدام به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با بهره گیری از نرم افزار SPSS  برای پرسشنامه مورد نظر نمود که نتایج به تفکیک هر یک از متغیر ها به توضیح جدول(3ـ4 )حاصل گردید.

جدول(3-4) پایایی ابزار اندازه گیری

نام متغیّر تعداد پرسش ها مقدار آلفا ( α )
محیط کنترلی 6 0.89
فعالیتهای کنترلی 5 0.84
ارزیابی ریسک 6 .0.79
برنامه حسابرسی 4 0.74

 

میزان پایایی آزمون جهت مجموعه سؤالات پرسشنامه برابر 70 درصد محاسبه گردید که با در نظر داشتن میزان نوسانات آلفای کرونباخ که بین صفر  تا یک بوده و عدد بیشتر از ۷۰ درصد بیانگر سطح مطلوبی از پایایی می باشد ، می توان گفت که سؤالات پرسشنامه به میزان قابل قبولی توانسته موضوع مورد بحث را اندازه گیری کند . لذا ابزار پژوهش از پایایی خوب و قابل قبولی برخوردار بوده می باشد .

 

3-12-2- ضریب تعیین()

مهمترین معیاری می باشد که با آن می توان ارتباط بین دو متغیر X وYرا توضیح داد که میزان انحراف مشاهدات (Y) از برآورد خط رگرسیون را اندازه می گیرد. این ضریب ، بین صفر و یک در نوسان بوده به طوریکه مقدار صفر بیانگر آنست که خط رگرسیون هیچگاه نتوانسته می باشد تغییرات Yرا به تغییرات متغیر

 مطالعه تأثیر کنترل های داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

مطالب مرتبط