بررسی تأثیر کنترل های داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران- دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

مستقل X نسبت دهد. مقدار یک نیز بیانگر آنست که خط رگرسیون به طور دقیق توانسته می باشد تغییرات Yرا نسبت به X نسبت دهد.

 

3-12-3 – آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی

تحلیل همبستگی ابزاری آماری می باشد که به وسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی، مرتبط می باشد اندازه گیری نمود. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیون به کار می برند. همبستگی معیاری می باشد که برای تعیین میزان ارتباط  بین دو متغیر بهره گیری می گردد. در همبستگی، دو معیار بحث می گردد : ضریب همبستگی و ضریب تعیین.

ضریب تعیین مهم ترین معیاری می باشد که با آن می توان ارتباط بین دو متغیر را توضیح داد. فرمول زیر نحوه محاسبه ضریب تعیین را نشان می دهد.

 

اگر از ضریب تعیین، ریشه دوم بگیریم، به مقدار به دست آمده ضریب همبستگی می گوییم و آن را با r نشان می دهیم. ضریب همبستگی شدت ارتباط و هم چنین نوع ارتباط (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. از آن جا که r2 همواره بین 1 تا 1- می باشد؛ ریشه دوم آن یعنی r نیز همواره بین 1و 1- می باشد. ضریب تعیین نسبت به ضریب همبستگی معیار گویا تری می باشد. فرمول محاسبه ضریب همبستگی به قرار زیر می باشد :

 مطالعه تأثیر کنترل های داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

مطالب مرتبط