بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی 

تکه ای از متن پایان نامه :

چمبرز و پاین (2008)، در پژوهشی با عنوان “کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی” ارتباط بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی را نشان دادند و سپس ارتباط بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی را اثبات می‌نماید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مقدار بازده عملیاتی مربوط به اقلام تعهدی یک ارتباط‌ی منفی با کیفیت حسابرسی دارد کیفیت حسابرسی پایین منجر به بیشتر شدن اقلام تعهدی غیرعادی مربوط به بازده عملیاتی می‌گردد.

2-3-2- پژوهش‌های داخلی

نیکبخت و رفیعی (1391) در پژوهش خود به جستجوی یک مدل پیش بینی تجدید ارائه در ایران پرداختند. به عبارت دیگر، آن‌ها بعضی از عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت‌های مالی در ایران را مورد مطالعه قرار دادند. روش مورد بهره گیری در پژوهش مزبور، مبتنی بر انجام مصاحبه با خبرگان برای جمع‌آوری داده‌ها و بهره گیری از رگرسیون لجستیک و روش داده‌های تلفیقی جهت تخمین آماری بود. نتایج پژوهش حاکی از این می باشد که ارتباط قوی بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و سودآوری، اهرم مالی، تغییر مدیریت شرکت و تغییر حسابرس وجود داشته می باشد. به علاوه، یافته‌های پژوهش مزبور، نشان‌دهنده ارتباط معناداری بین افزایش سرمایه،‌ پاداش مدیریت و اندازه شرکت با وقوع تجدید ارائه صورت‌های مالی مشاهده نشد.

رحیمیان و همکاران (1390)، در پژوهشی با عنوان ” تأثیر مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” تأثیر مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی را ارایه نموند. آن‌ها اظهار کرند که با در نظر گرفتن این مطلب که سرمایه گذاران نهادی به گزارش‌های مالی با کیفیت برای تجربه و تحلیل‌های حرفه ای خود نیازمندند، این فرضیه هست که این گروه از مالکان با اعمال نفوذ بر مدیریت، آن‌ها را به بهره گیری از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب نمایند. آن‌ها از سه معیار اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی بهره گیری نموند. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که شرکت‌های دارای سطوح بالاتر از مالکیت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار می‌باشند و این در حالی بود که تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش در کیفیت حسابرسی می‌گردید.

 مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه حسابداری : مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

مطالب مرتبط