منابع مقالات علمی : بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل …

۲-۴-۳ ایجاد چارچوب جدید در آلمان بر اساس دستورالعملELV…………………………………………………………….18
۲-۴-۴ قوانین بازیافت خودرو در انگلستان……………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۵- نمای کلی صنایع خودرو در ژاپن………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۵-۱- مدیریت وسایل نقلیه فرسوده در ژاپن،قانون بازیافت در ژاپن……………………………………………………….۲۱
۲-۵-۲- فرازهایی از قانون بازیافت در ژاپن………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۶- تاریخچه صنعت خودرو در ایران……………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۷- معیارهای فرسودگی خودروهای سواری……………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۷-۱- ضرورت جایگزینی خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۷-۲- عدم تناسب بین تولید بی رویه خودرو و خروج خودروهای فرسوده……………………………………………….۲۵
۲-۷-۳- عدم وجود سیستمهای محاسباتی و مالیاتی مناسب و متناسب با افزایش عمر خودرو…………………………..۲۶
۲-۷-۴- آیین نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده…………………………………………………………………۲۷
۲-۷-۵ سن فرسودگی خودروها مصوبه شماره ۲۵۲۸۰/ ت ۳۰۸۳۰ ……………………………………………………۲۸
۲-۷-۶- بازیافت و جنبه های زیست محیطی…………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۷-۷- اهداف بازیافت خودروهای فرسوده………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۸- صنعت بازیافت خودروهای فرسوده ……………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۸-۱- فرایندهای صنعت بازیافت خودرو…………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۸-۲- جمع آوری و انباشت خودروها در پارکینگ های ویژه …………………………………………………………………۳۱
۲-۸-۳- فواید بازیافت ضایعات خودروهای فرسوده………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۸-۴- مزایای اقتصادی بازیافت………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۸-۵- موانع موجود در مسیر بازیافت………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۸-۶- هزینه های بازیافت خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۹- بررسی تطبیقی بازیافت در ایران و جهان و انتخاب راهکارهای مناسب……………………………………………………….۳۷
۲-۹-۱- روشهای بازیافت………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۹-۲- نگاه اجمالی به وضعیت بازیافت خودرو در ایران و جهان……………………………………………………………۳۹
۲-۹-۳- تفاوتهای صنعت بازیافت خودرو ایران و جهان …………………………………………………………………………۳۹
۲-۹-۴- مزایای صنعت بازیافت خودرو………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۱۰- آنالیز بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۱۰-۱- در دسترس بودن و ارزش خودروهای فرسوده………………………………………………………………………۴۰
۲-۱۰-۲- فروش مواد قابل بازیافت و هزینه از بین بردن دور ریز…………………………………………………………..۴۱
۲-۱۰-۳- فروش قطعات یدکی……………………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۱۱- روش های اصلی بازیافت یک خودرو………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۱۲- وضعیت ایمنی در حمل و نقل ایران و جهان……………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۱۳ آمار مراکز اسقاط خودرو در ایران………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۱۴ چالشهای فراروی طرح اسقاط خودروهای فرسوده در ایران……………………………………………………………………….۵۳
۲-۱۵- اقدامات اتحادیه اروپا در مورد یافتن راه حلهای ارتقاء ایمنی بهینه……………………………………………………………۵۳
۳- فصل سوم : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۲- فرایند انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۳- روش تحقیق …………..
………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۴- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۵- روش تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………۵۹