سایت مقالات فارسی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و …

جدول۲-۸- شاخص تعداد کشته به یکصد هزار نفر جمعیت و تغییرات ان نسبت به سال ۱۳۷۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۹
جدول۴-۱- هدف از اسقاط خودروهای فرسوده……………………………………………………………………………………………………..۶۲
جدول۴-۲- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برکاهش مصرف سوخت………………………………………………………………۶۳
جدول۴-۳- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برافزایش ایمنی حمل ونقل و کاهش تصادفات………………………………..۶۴
جدول۴-۴- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر کاهش آلودگی محیط زیست……………………………………………………..۶۵
جدول۴-۵-چگونگی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه اسقاط خودرو در ایران…………………………………………………..۶۶
جدول۴-۶- میزان سهولت انجام امور اسقاط و دسترسی آسان مردم به مراکز اسقاط…………………………………………………….۶۸
جدول۴-۷- بهترین امتیاز به مالکین خودروهای فرسوده در جهت اسقاط خودروهای خود…………………………………………..۶۹
جدو ل۴-۸- سن مناسب برای فرسودگی خودرو در ایران………………………………………………………………………………………..۷۰
جدول ۴-۹- افزایش هزینه بیمه شخص ثالث با افزایش سن خودرو………………………………………………………………………….۷۱
جدول۴-۱۰- افزایش هزینه و عوارض و مالیات با افزایش سن خودرو………………………………………………………………………۷۲
جدول۴-۱۱- توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان برحسب انتخاب صنایع خودرو سازی مختلف در داخل کشور……….۷۳
جدول۴-۱۲- فراهم شدن زمینه رقابت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی……………………………………………………………….۷۴
جدول۴-۱۳- دلایل عدم رغبت مالکین خودرو های فرسوده در جهت اسقاط خودرو های خود………………………………….۷۵
جدول۴-۱۴- آمارههای توصیفی هریک از عوامل موثر (به درصد) برای اقدام مالک خودرو به اسقاط خودروی خود……..۷۷
جدول۴-۱۵- آماره های توصیفی برای نمرات(از ۲۰) به سیاست های مختلف برای تسهیل اسقاط خودروهای فرسوده…..۷۸
جدول۴-۱۶- نتایج آزمون t تک نمونه ای نظرسنجی……………………………………………………………………………………………..۸۰
فهرست اشکال
شکل۱-۱ – مراحل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
شکل۲-۱- شرح بازیافت وسایل و مراحل اصلی که وسایل ممکن است بعد از عمر خود طی کنند……………………………..۱۱
شکل۲-۴ جمع تجمعی خودروهای فرسوده ۳۰ ساله……………………………………………………………………………………………..۲۶
شکل۲-۵- درصد مواد بازیافت……………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
شکل۲-۸- فضای مورد نیاز برای خط از رده خارج سازی خودرو……………………………………………………………………………۴۳
شکل ۲-۹- نمایه خط از رده خارج کردن خودرو…………………………………………………………………………………………………..۴۴
شکل ۲-۱۰- دستگاه تخلیه مایعات……………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
شکل ۲-۱۱- محوطه زیر زمینی تخلیه مایعات……………………………………………………………………………………………………….۴۵
شکل ۲-۱۲- خط مکانیزه از رده خارج کردن خودروها…………………………………………………………………………………………..۴۵
شکل۲-۱۳- مراحل فشرده سازی قطعات فلزی خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………۴۶
شکل۲-۱۴- له و خرد کردن خودرو و تفکیک قراضه ها…………………………………………………………………………………………۴۷
شکل ۲-۱۵- دستگاه خردکن مواد فلزی خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………………..۴۷
شکل۲-۱۶- افزایش تعداد کشته شدگان تصادفات جاده ای در ایران………………………………………………………………………..۵۰
شکل۲-۱۷- رشد تعداد تصادفات جاده ای در ایران……………………………………………………………………………………………….۵۰
شکل۲-۱۸- رشد تعداد مجروحان تصادفات جاده ای در ایران………………………………………………………………………………..۵۱
شکل۲-۱۹- سرعت افزایش شاخص تعداد کشته به یکصدهزار جمعیت در تصادفات ترافیکی ایران…………………………….۵۱
شکل۲-۲۰- مقایسه شاخص تعداد کشته به ازاء یکصد میلیون وسیله-کیلومتر ایران با سایر کشورها…………………………….۵۲
شکل۲-۲۱ -مقایسه شاخص تعدادکشته به ازا یکصد هزار نفر جمعیت ایران با سایر کشورها……………………………………….۵۲
شکل۳-۱- فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
شکل ۱-۴- هدف از اسقاط خودروهای فرسوده……………………………………………………………………………………………………۶۳
شکل ۲-۴- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برکاهش مصرف سوخت…………………………………………………………….۶۴
شکل ۳-۴ – میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برافزایش ایمنی حمل ونقل و کاهش تصادفات……………………………..۶۵
شکل ۴-۴:میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر کاهش آلودگی محیط زیست………………………………………………………۶۶

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir