بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت ۱۴

موبدشاهی(۱۳۷۳)، در پایان نامۀ خود تحت عنوان «نحوه تخصیص منابع بانکی و عوامل مؤثر بر آن»، ضمن اشاره به روش های تخصیص منابع بانکی در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا؛ نسبت به توضیح و تشریح عوامل مؤثر در قالب دو مقولۀ مسائل اجرایی و سیاست های پولی از جمله: نرخ تنزیل مجدد، سپرده قانونی، خرید وفروش اوراق قرضه، ابزارهای تخصیص منابع و ابزارهای تجهیز منابع پرداخته است. در این تحقیق سعی شده است که نحوه تخصیص منابع بانکی را در ایران بخصوص پس از انقلاب اسلامی و اجرای قانون بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار داده و ضمن آشنایی با عملکرد سیستم بانکی در این رابطه عوامل مؤثر بر تخصیص منابع بانکی و تاًثیر سیاست های پولی اتخاذ شده توسط دولت را مورد بررسی قرار دهد. درادامه بوسیله روش های اقتصادسنجی اقدام به بررسی عوامل مؤثر بر تخصیص منابع بانکی نموده است.
پناهی(۱۳۷۴)در پایان نامۀ خود تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر در منابع بانک ها در ایران ۱۳۷۰-۱۳۵۰»، ضمن اشاره به تاریخچۀ بانکداری ایران و جهان و همچنین بررسی روند متغیرهای منابع مالی بانک ها طی سال های۱۳۷۰-۱۳۵۰ نسبت به معرفی عوامل مؤثر در منابع مالی بانک ها اقدام نموده است. درادامه با ارائه مدلی در این زمینه و با استفاده ازآزمون های مختلف به این نتیجه رسیده است که: “بعضی از عوامل از قبیل نرخ تورم، حجم واردات، مخارج جاری دولت خارج از کنترل شبکه بانکی بوده و ارتباط مستقیم با سیاست های کلان اقتصادی دارد ولی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی از طریق نقدینگی و شبه پول قادر است بیشترین اثر را در جذب منابع مالی داشته باشد، نرخ سود تسهیلات اعطایی در این راستا نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.”
در ادامه، ابتدا مدل اساسی عرضه پول معرفی گردیده و سپس الگوی مورد نظر شناسایی و آنگاه بر اساس معیارهای اقتصادسنجی(OLS)مدل مورد نظر تخمین زده شده است و پارامترهای آن از دیدگاه اقتصادی تفسیر گردیده اند.
مغویی نژاد(۱۳۷۸)در پایان نامۀ خود تحت عنوان«بررسی عوامل مؤثر برافزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان(از دیدگاه مشتریان)»، اینگونه عنوان نموده است که، مهمترین عوامل مؤثر درافزایش میزان سپرده گذاری از دیدگاه مشتریان، که از سرمایه های ارزنده بانک محسوب می شوند، مورد شناسایی و آزمون قرار گرفته است. این عوامل در قالب پنج متغیر شامل: بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان، ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان، تبلیغات، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب، دسته بندی گردیده و سپس مورد آزمون قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز اطلاعات آماری شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۷۸جمع آوری و سپس با استفاده از روش های مناسب آماری ارتباط هر یک از عوامل پنج گانه مذکور با میزان افزایش میزان سپرده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس از آزمون های من- ویتنی و کروسکال والیس در خصوص نحوۀ پاسخ گویی آزمودنی ها بر اساس متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، وضعیت کار و مدت حساب داشتن به سؤالات، استفاده به عمل آمده است بنابراین روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است.
نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد
۱.از نظر مشتریان، بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان موجب افزایش سپرده در شعب می گردد.
۲.از نظر مشتریان،ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان باعث افزایش میزان سپرده در شعب می گردد.
۳.از نظر مشتریان، تبلیغات باعث افزایش سپرده نمی گردد.
۴.از نظر مشتریان، میزان سود پرداختی موجود به سپرده ها، باعث افزایش میزان سپرده در شعب نمی گردد.
فقیه نصیری(۱۳۷۸) در پایان نامۀ خود تحت عنوان«بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانک صادرات-استان مرکزی(۱۳۷۷-۱۳۶۸)»، هدف ازاین تحقیق را شناسایی منابع مالی بانک ها و سپس شناسایی عوامل مؤثر بر این منابع برشمرده است و در ادامه به معرفی منابع مالی بانکی و انواع سپرده ها پرداخته است. در این تحقیق، درصد رشد منابع بانک صادرات استان مرکزی را، به عنوان متغیر وابسته و پارامترهایی از قبیل: بکارگیری سیستم های رایانه ای، میزان تسهیلات پرداختی، سرانه منابع کارکنان و میانگین زمان توقف مشتریان جهت دریافت خدمات در هر شعبه به عنوان متغیرهای مستقل و از عوامل مؤثر بر جذب مطرح شده است. بنابراین روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است.
در تحقیق حاضر،منظور از منابع بانک وجوه سپرده شده از سوی مشتریان در حسابهای سپرد سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت و حسابهای پس انداز و جاری قرض الحسنه نزد بانک می باشد. عوامل مؤثر بر افزایش منابع نزد بانک ها به دو دسته عمـده، عوامـل خارجی و عوامل داخلی، قابـل تقسـیم می باشد. “از عوامل خارجی می توان، حجم نقدینگی، نرخ تورم، ثبات سیاسی حکومت ها و رکود یا رونق اقتصادی را نام برد. وجه مشترک عوامل خارجی مؤثر بر افزایش یا کاهش منابع مالی بانک ها، تأثیریکسان و یکنواخت آنها بر کلیه بانک های تجاری می باشد. لیکن این تحقیق بر عوامل درونی که سبب افتراق بانک های تجاری از یکدیگر شده تکیه داشته و درنظر دارد سایر عوامل مؤثر بر افزایش منابع بانک ها را مورد شناسایی و بررسی قرار دهد.”
باقری (۱۳۷۸) در پایان نامۀ خود تحت عنوان«تحلیل عوامل موثربر سودآوری بانک های تجاری (مطالعه موردی بانک رفاه )» عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها را به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک نموده است. برای ترکیب عوامل مذکور و مطابقت آن با ادبیات سودآوری، شکل تابعی مناسب برای تحلیل سودآوری بانک ها را فرم خطی آن پیشنهاد می کند. در ضمن با استفاده از یک مدل خطی رگرسیونی برای دوره زمانی (۱۳۶۲-۱۳۸۰) عوامل مؤثر و تعیین کننده سودآوری بانک رفاه کارگران تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که مدیریت هزینه های کارا یکی از توزیع گرهای با معنی برای سودآوری بالای بانک می باشد. علاوه بر آن دارایی های کنترلی و مدیریت تعهدات همچنین تأثیر بامعنی در سودآوری دارند. در میان عوامل بیرونی رشد اقتصادی نیز اثر مثبتی بر سودآوری بانک دارد و از طرف دیگر نرخ تورم با یک معنی داری پائین اثر معکوسی بر سودآوری داشته است. در ضمن تأثیر ترکیب دارائی ها یعنی وام ها و اعتبارات و تسهیلات ، اوراق بهادار و مشارکت مستقیم در این مطالعه بررسی شده است.
قوامی(۱۳۷۹) دررسالۀ پایان نامۀ خود با عنوان «بررسی اقدامات جدید بانک کشاورزی در رابطه با جذب منابع و تأثیر آن بر ساختار مالی بانک» فرضیه های زیر را مطرح کرده است:
“بانک کشاورزی طی برنامه دوم توسعه، در جهت نیل به تجاری شدن از نظر جذب منابع، موفق عمل کرده است. در این خصوص، افزایش تعداد شعب و واحدهای بانکی و ارائه خدمات نوین بانکی طی برنامه دوم توسعه ازعوامــل مؤثر در جـــذب منابع و در مقابل، وجود تسهیلات تکلیفی و عدم پرداخت به موقع بدهی های دولت، مانع جذب منابع مطرح شده است. اطلاعات و آمار لازم از عملکرد بانک کشاورزی در طول برنامه اول و دوم توسعه و صورت های مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه و عملکرد سود و زیان بانک مذکور طی سال های ۱۳۷۷-۱۳۶۸استخراج شده است. آزمون فرضیات فوق با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت ها پذیرفته است. در این تحقیق از روش های اقتصاد سنجی استفاده شده است.
نتایج حاصل حاکی از آن بوده است که مجموعه عملکرد بانک مزبور طی دوره مورد بررسی در خصوص جذب منابع و تجهیز سپرده های مردمی، علی رغم اثر مثبت تسهیلات اعطایی تکلیفی، از رشد نسبتاً بالایی برخوردار بوده است و عملکرد آن بانک در مجموعه سیستم بانکی نیز مثبت و همراه با رشد مناسب ارزیابی شده است.”.
احمدزاده (۱۳۸۱)، در پایان نامه خویش با موضوع «بررسی ساختارسرمایه و منابع مالی بانک کشاورزی و ارایه راهکارهای مناسب جهت بهینه کردن آن» این گونه عنوان می کنند که:”منابع مالی بانک ها به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند که عبارتند از: حقوق صاحبان سهام؛ که شامل سرمایه وسود انباشته است و دیگری بدهی ها که شامل انواع سپرده ها (سپرده جاری، سپرده پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار)، وام ازبانک مرکزی، استقراض از شبکه بانکی، وجوه اداره شده، بروات پرداختنی، بروات وصولی و بروات قبول و پذیره نویسی شده هستند.
در ادامه ضمن بررسی ساختار سرمایه بانک کشاورزی و منابع مالی بانک، به این نتیجه رسیده که ساختار سرمایه بانک با منابع مالی بانک رابطۀ مثبت دارد و بایستی همواره یک تعادل نسبی با توجه به عواملی چون: نسبت سپرده ها به بدهی ها، میزان نرخ سپرده قانونی و… وجود داشته باشد، تا بانک به بهترین وبالاترین کارایی و سوددهی نائل آید. دراین تحقیق که از نوع توصیفی- پیمایشی است، قسمتی از داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. در این تحقیق ساختار بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله۱۳۷۹-۱۳۷۰ مورد بررسی قرارگرفت که اطلاعات لازم از صورت های مالی بانک استخراج گردید.
رازانی(۱۳۸۲)در پایان نامۀ خود با عنوان «بررسی و معرفی روش های جدید و مؤثرجذب منابع مالی در شعب بانک تجارت استان لرستان» ضمن ارائه موضوع و مطرح نمودن اهداف و فرضیه های تحقیق به بررسی عوامــل مؤثر در جذب منابع مالی در گروه بانکی تجارت در استان لرستان از قبیل: ارائه تسهیلات سهل تر، فضای فیزیکی مطلوب، تجدید نظر در شیوه جوائز، اهمیت قائل شدن برای مشتری، قوانین و مقررات مناسب، جذب منابع بلند مدت و… نموده است و همچنین به بررسی میزان رقابت پذیری بین گروه های بانکی کشور، بررسی روند متغیرهای پولی کشور طی دوره (۱۳۸۰-۱۳۷۴) و همچنین عملکرد بانک مزبور با سایر گروه های بانکی پرداخته است. به طور کلی در این تحقیق، روش توصیفی- پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است.
خضرا (۱۳۸۵)، در مقاله ای تحت عنوان بررسی «عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور»ضمن اشاره به اهمیت موضوع در کشورهای در حال توسعه، این گونه بیان می دارد که “در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها تاثیر می گذارند، شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله ای مهم می باشد، امروزه شرایط و موقعیت بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد.”عوامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین، ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می شود”.
رمضانی (۱۳۸۵)در پایان نامۀ خود تحت عنوان« بررسی عوامــل مؤثر بر تجهیز منابع بانک سپه استان گلستان» ضمن اشارۀ مختصری به تاریچۀ بانکداری وسیر تحــول آن و نیزاشـاره به ساخـتار و تاریچـۀ بانک سـپه ب
ه توضـیح عوامـل مؤثر بر تجهیز منابـع مالی بانـک سـپه می پردازد و بیـشتر تکیۀ خود را بر جـذب سپـرده ها آن هم در اشکال مختلف می نماید .البته شـایان ذکـر است با اشاره به خدمـات نوین بانـک سـپه از قبیل: تـلفن بانـک، ایران چــک ،سپه چــک ،آسان چـک، سامانه اطلاع رسـانی گویـا، سـامانه پرسـش و پاسـخ و خدماتی از این قبیل نموده است و آنها را عاملی تاثـیرگذار در جهت جـذب منابع مالی برای بانک قلمداد نموده است.
هدف اصلی این پژوهش، تعیین نقاط ضعف مدیریت منابع در بانک سپه است و همچنین تعیین عوامل مؤثردر تجهیز منابع می باشد.در واقع این پژوهش،برای حل مشکل مدیریت منابع بانک سپه، عواملی همچون هزینه تبلیغات، گسترش اتوماسیون شعب،سود سپرده ها و میزان تسهیلات پرداختی را مورد بررسی قرار داده است. موضوع تحقیق عوامــل مؤثر بر تجهیز منابع(جذب سـپرده ها) بانـک سپه اسـتان گلسـتان طی سـال های (۱۳۷۸-۱۳۸۳) می باشد.
جامعه آماری در این پژوهش کلیه شعب بانک سپه استان گلستان که تعداد آنها ۲۹ شعبه است و نمونه آمـاری به روش کاملاً تصادفی از کارکـنان و مشتریان انتخاب شده است .روش تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع توصیفی و تحلیلی-استنباطی می باشد.چون محقق می خواهد عوامل مؤثر در تجهیز منابع را شناسایی و اثر آن را برروی جذب منابع(افزایش سپرده ها)مورد بررسی قرار دهد. ابزار اندازه گیری اطلاعات صـورت های مالی، ترازنامه های مورد قبول مراجع ذیصـلاح (سازمان حسابرسی کل کشور)، اسناد و مدارک موجود در بانک و پرسشنامه است.
۲-۶-۲- مطالعات خارجی
بروک و شورت[۴] (۱۹۷۹) ارتباط بین نرخهای سود ۶۰ بانک و بازار بانکداری داخلی هر کشور را مورد بررسی قرار دادند. شواهد در این مقاله نشان می داد که تمرکز بیشتر منجر به نرخ های سود بالاتر می گردد
بورک (۱۹۸۹)در مطالعه اش عملکرد سودآوری بانک ها در ۱۲ کشور در اروپا و آمریکای شمالی با در نظر گرفتن عوامل تعیین کننده داخلی و خارجی اثرگذار بر آن را مورد بررسی قرار داد و به خاطر بعضی از مشکلات در مقایسه بین بانک ها در کشورهای متفاوت مفهوم ارزش افزوده را معرفی کردند .
مولینیوکس و سورنتون[۵]۱ (۱۹۹۲)عوامل تعیین کننده از عملکرد بانک ها در ۱۸ کشور اروپایی ما بین سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ را مورد بررسی قرار دارند. در این مطالعه روش بورک تکرار گردید و بیشترین تمرکز آنها بر بانک های با سایز بزرگ بود .
در سال ۱۹۹۲ موسسه مطالعات مدیریت بانک ها۲ در آمریکا طی تحقیقاتی در راستای شناسایی عوامل موفقیت بانک های تجاری و با استفاده از بهبود عملکرد شعب ناکارا، امکان الگوبرداری از استراتژی بانک های پیشرو۳ در صنعت بانکداری را بررسی نمود. در این تحقیق راث و وَندر ولد۴ بر اساس عقاید مدیران ارشد بانک های تجاری موفق آمریکایی، رابطه بین بازاریابی، ساختار سازمانی، عملیات[۶]۵ و مدیریت منابع انسانی را تحلیل نمودند، بر اساس یافته‌های مطالعاتی آنها استراتژی مدیریت موفق خدمات در زنجیره سه‌گانه ” توانمندیهای عملیاتی – کیفیت خدمات – عملکرد[۷]۶ ” فرموله می‌شود.(راث وندر ولد،۱۹۹۲)
پس از آن هسکت[۸]۷ (۱۹۹۴) نگرش جامعتری مبنی بر تعیین عوامل عملکردی سازمان های خدماتی ارائه نمود و طی مطالعاتی به صورت تجربی زنجیره خدمت- سود را ارائه داد. که استراتژی مدیریت موفق سازمان های خدماتی (C- SQ-P) ، در واقع نگرش متمرکز شده‌ای از زنجیره خدمت – سود می‌باشد.
هسکت معتقد است که برای ارزیابی عملکرد و تعیین الگوهای عملکردی بایستی تمامی روابط عملکردی موجود در زنجیره خدمت – سود را در نظر گرفت، به عبارت دیگر برای پوشش دادن به تمامی متغیرهای اثر گذار بر عملکرد سازمان های خدماتی، بایستی بطور هم زمان تمامی روابط موجود این زنجیره را در نظر گرفت و با توجه به آنها الگو‌برداری را انجام داد.
استینهر و هیوونیر۸ (۱۹۹۴)، در تمام مطالعه شان به بررسی دو قطب از سیستم ها پرداختند که یکی از آنها سیستم های براساس بانک و دیگری براساس بازار بود.آنها ما بین بانک های عمومی و بانک های تخصصی فرق گذاشتند و اثرات متغیرهای ساختاری و قوانین و مقررات را در تغییرپذیری عملکرد بانک مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بانک های عمومی با نظارت و کنترل و ظرفیت بالا در جمع آوری اطلاعات می توانند به مبادله بهینه ریسک و بازده دست یابند.
در مطالعه ای دیگر در سال۱۹۹۴ گرو و همکاران۱ براساس نمونه ای از ۱۷ بانک تجاری مالزی با استفاده از تحلیل عوامل تعیین کننده سودآوری در بانک های تجاری مالزی پرداخته اند. نتایج این تحقیقات نشان داد که در میان عوامل داخلی مدیریت تعهدات یک توزیع گر با معنی داری بالا در سودآوری بانک ها بود و در میان عوامل بیرونی نرخ بهره بازار اثر معکوس و نرخ تورم اثر مثبتی در سودآوری بانک ها داشته است .
ساتریو و زنیوس[۹]٢ (۱۹۹۷) از یافته‌های تحقیقاتی موسسه مطالعات مدیریت بانک ها و هسکت استفاده نموده و بر اساس آن چارچوبی را برای الگـوبرداری از ابعاد مختلف عملـکردی و الگوبرداری استراتژیک در شعب یکی از بانک های تجاری آمریکا ارائه نمودند. آنها در تحقـیقی که انجام دادند ترکـیب الگوبرداری استراتژیک با الگوبرداری کارایی را برای اولین بار ارائه نمودند.بر اساس نظر آنها،الگوبرداری استراتژیک بطور هم زمان تمامی روابط موجود در زنجیره خـدمت – سود را در نظر می‌گیرد در حالیکه الگوبرداری کارایی با در نظر
گرفتن تنها یک رابطه در هر زمـان به ما می‌گوید که در آن بعد خاص کدامیـک از شعب عملکـرد بهتری داشته و با توجه به آن راهکارهایی را برای بهبود شـعبه ناکارا ارائه می‌دهد. بطور کلی می‌توان گفت که برطبق نظر آنها الگوبرداری استراتژیک کلی‌تر ازالگوبرداری کارایی بوده و دریک زمان چندین الگوبرداری کارایی را شامل می‌شود.
ساتریو و زنیوس پس از آن در سال ۱۹۹۹ مطالعه خود را جـامع تر نموده و ابـعاد بیشتری از آن را بررسی نمودند .آنها در مطالعه خود برای هر کدام از ابعاد عمـلکردی در اسـتراتژی بانک های تـجاری موفق یک
مدل کارایی پیـشنهاد نمودند و سپس با استفاده از نتـایج آنها به بررسی روابط موجـود در زنجیره خدمت –
سود پرداختند. (ساتریو و زنیوس،۱۹۹۹)
یونگ و جانگ۳ (۲۰۰۶)، به مطالعه سودآوری بلند مدت در بانک های تایوان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خدمات بانکی مهمترین عامل در سودآوری و کسب منفعت برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب می شود. در ادامه کارکنان بانک ها مهمترین و اساسی ترین عامل جهت دستیابی به افزایش سودآوری و کسب منفعت محسوب شده است. به عبارت دیگر، ارائه خدمات توسط پرسنل بانک عامل رشد بانک های تایوان معرفی گردیده است. این مقاله جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده نموده است.
آبهیمان و همکاران۴ (۲۰۰۹) با مطالعه برخی شعبه های بانک های بزرگ دولتی هند، عواملی همچون نیروی انسانی، سطح تحصیلات کارکنان، محیط بانک، محل استقرار و موقعیت مکانی بانک، تبلیغات، قوانین و مقررات دولتی و کاهش دخالت های دولت در امور بانکی را از عوامل مؤثر بر جذب سپرده های مردم برشمرده اند. به عقیده آنها مهمترین و اثرگذارترین عامل جذب سرمایه های افراد، نیروی انسانی است و علت عملکرد بسیار ضعیف برخی از بانک ها در جذب و کنترل منابع بانکی را، عدم کارایی و اثربخشی نامطلوب نیروی انسانی دانسته اند. این مقاله از تجزیه و تحلیل پوشش داده ها برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نموده است.
۲-۷- خلاصه و جمع بندی
در این فصل ابتدا نگاهی گذرا به اقلام اصلی ترازنامه بانک ها در ایران و منابع سیستم بانکی داشتیم. سپس به بررسی روش های تجهیز و تخصیص منابع مالی در نظام بانکی ایران پرداخته شد و روش های تجهیز منابع و سپس روش های تخصیص منابع به طور کامل توضیح داده شد. در ادامه عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی به دو دسته برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم شدند.
عوامل درون سازمانی اغلب در حیطه کنترل مدیریت بانک است و موضوع مورد مطالعه این تحقیق محسوب می شود. بدین منظور عوامل مؤثر به پنج دسته کلی شامل: عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل و شرایط فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم شده ند و بعد از آن به مروری بر تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی پرداخته شد.
فصل سوم