مقاله دانشگاهی – بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت ۱۵

روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
دراین فصل، نخست روش تحقیق و سپس جامعه آماری و چگونگی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری توضیح داده می شود.پس از آن درباره خصوصیات و ویژگی های ابزارهای جمع آوری اطلاعات توضیحات لازم ارائه می گردد. در پایان روش های آماری و چگونگی جمع آوری داده ها شرح داده می شود.
۳-۲- روش تحقیق
به طور خلاصه می توان گفت که تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و روش آن توصیفی – پیمایشی است.
۳-۳- جامعه آماری
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آنرا با N نشان می دهند(خاکی، ۱۳۸۴). جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و مشتریان بانک رفاه شهر اصفهان در سال ۱۳۸۹ می باشد، که منظور از مدیران کسانی هستند که پست سازمانی آنها رئیس شعبه است. و منظور از مشتریان کسانی هستند که برای عملیات بانکی خود به بانک رفاه مراجعه نموده اند. استفاده از خدمات بانکی ملزم به داشتن حساب در نزد بانک رفاه نمی باشد. برای مثال مشتری که برای وصول اسناد و چک به بانک رفاه مراجعه نموده است و ممکن است هیچ حسابی در نزد بانک رفاه نداشته باشد نیز در این مجموعه قرار می گیرد.
جامعه آماری در قسمت مدیران، شامل(۴۰)عضو می باشد. باتوجه به موضوع تحقیق، تمامی مدیران شعب بانک رفاه شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان جامعه اول شناخته می شود. از جامعه دوم که شامل مشتریان بانک رفاه است، به علت حجم بسیار زیاد آن، نمونه گیری می شود.
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه عبارتست از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد و معمولا آن را با n نشان می دهند(خاکی، ۱۳۸۴).
در تحقیق حاضر نمونه گیری تنها برای جامعه دوم انجام شد و برای جامعه اول به دلیل حجم کم جامعه، کل جامعه مورد ارزیابی قرار گرفت و در واقع از آمار توصیفی بهره گرفته شده است. در ضمن نمونه گیری برای جامعه دوم به صورت تصادفی- ساده می باشد. چنانچه گفته شد برآورد حجم نمونه فقط برای جامعه دوم و با استفاده از جدول صورت می گیرد می باشد. جداول،حجم نمونه مورد نیاز را بر اساس ترکیب های معینی از سطوح دقت، اطمینان، و تغییر پذیری ارائه می دهند(میرزایی،۱۳۸۸). جدول مورد استفاده در نمونه گیری این پژوهش جدول کرجسی و مورگان[۱۰]۱ است این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.
باتوجه به اینکه حجم جامعه دوم تقریباً نامحدود می باشد و در جدول مذکور در این سطح اطمینان برای جامعه بالای (۱۰۰۰۰۰ )عضوی، (۳۸۴ )نمونه پیشنهاد شده است، تعداد (۳۸۴)نمونه را به عنوان حجم نمونه درنظر گرفتیم.
۳-۵- شیوه اجرای تحقیق
جهت اجرای این تحقیق فعالیت های زیر صورت گرفته است:
۱- تهیه پرسشنامه وانجام تعدیلات وتغییرات لازم.
۲- توزیع مقدماتی ۷۰ پرسشنامه جهت تعیین روایی و پایایی
۴- توزیع اصلی پرسشنامه
۵- استخراج داده ها، تنظیم وطبقه بندی داده ها وتنظیم جداول و نمودارهای آماری
۶- بررسی و مقایسه جدول ها و تحلیل آماری
۷- نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
۳-۶- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
روش های گرد آوری اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه می توان تقسیم کرد: روش های کتابخانه ای و روش های میدانی. روش های کتابخانه ای بسته به نوع سند و موضوع تحقیق ممکن است با استفاده از فیش یا جدول یانقشه کروکی یا فرم های شبه پرسشنامه، یا ترکیبی از همه آنها صورت گیرد. روش های میدانی که از شهرت بیشتری برخوردارند عبارتند از: روش پرسشنامه ای، روش مصاحبه، روش مشاهده، روش آزمون و روش های صوتی وتصویری(حافظ نیا،۱۳۷۷).
جهت بررسی مطالعات انجام شده و مباحث نظری در رابطه با جذب سپرده ها، از طریق مطالعه و بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی سیستم بانکی کشور و نیز مجلات و کتب و پایگاههای اینترنتی و … اطلاعات لازم جمع آوری می گردد. اما جهت بررسی یافته های حاصل از سؤالات پرسشنامه هایی که با نظر کارشناسان فن تنظیم شده و بین مدیران و مشتریان بانک توزیع شده از روش توصیفی-پیمایشی استفاده گردیده است.بنابراین روش تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی است.
پرسشنامه مدیران و مشتریان بانک تنها در بخش مشخصات فردی تفاوت دارد و همه گویه ها یکسان طراحی گردیده است. به طور کلی هر دو پرسشنامه مدیران و مشتریان شامل دو قسمت: مشخصات فردی و بخش گویه ها است. پرسشنامه مشتمل بر(۲۶) گویه برای مشتریان مدیران شعب بانک است؛ همچنین گویه ها بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت[۱۱]۱ به صورت خیلی زیاد(۵)، زیاد(۴)، تاحدودی(۳)، کم (۲)، خیلی کم(۱)، تنظیم شده است. توزیع تعداد گویه ها در این پرسشنامه به شرح جدول ۳-۳ می باشد.
جدول (۳-۱) توزیع فراوانی گویه های پرسشنامه

مولفه ها شماره گویه ها
عوامل خدماتی از گویه ۱ تا گویه ۷
عوامل مالی از گویه ۸ تا گویه ۱۳
عوامل ارتباطی وانسانی از گویه ۱۴ تا گویه ۱۹
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است