بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت …

از این آزمون برای تجزیه وتحلیل گویه های پرسشنامه جهت تأیید یا رد هر یک از گویه ها اصلی استفاده می شود و از طریق آن میزان عوامل مژثر بر جذب منابع را مشخص می نماید. پیش شرط استفاده از آزمون t ، نرمال بودن توزیع نمونه است. با توجه به قضیه حد مرکزی و این استدلال که حتی اگر جامعه ای دارای توزیع نرمال نباشد چنانچه نمونه بزرگتر از۳۰ عدد باشد عموماً توزیع نمونه، نرمال محسوب می شود. بنابراین جامعه مشتریان بانک از توزیع نرمال برخوردار است(نو فرستی،۱۳۶۹).
ب- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه۳
هدف از تحلیل یک متغیری، مقایسه دو یا بیش از میانگین می باشد تا مشخص شود که تفاوت های مشاهده شده بین میانگین های حاصل عامل شانس است یا تأثیر عمل آزمایشی، به این روش که میانگین های دو یا بیش از دو سطح یک متغیر مستقل را با یکدیگر مقایسه می کند تحلیل واریانس یک متغیری گفته می شود. (شیولسون۴،۱۳۶۸).
ج- آزمون t مستقل۵
از این آزمون برای بررسی و تجزیه وتحلیل نظرات مشتریان بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی نظیر جنسیت(مرد و زن)، وضعیت تأهل (مجرد و متأهل)و …. جهت معنی دار بودن و یا معنی دار نبودن نظرات مشتریان استفاده خواهد شد(سرمد و همکاران،۱۳۷۶).
د- آزمون توکی۶
از آزمون تفاوت معنی دار حقیق توکی جهت مقایسه تمام حالت های ممکن یک به یک میانگین ها در سطح معنی دار(α) استفاده می شود. آزمون توکی از آزمون شفه قوی تربوده و از آن نباید جهت آزمایش مقایسه های ترکیبی(مقایسه های شامل از بیش دو میانگین) استفاده نمود(شیولسون،۱۳۶۸).
ه- آزمون رتبه بندی فریدمن [۱۴]۱
از این آزمون برای بررسی جهت تعیین وجود تفاوت در متغیر رتبه ای در گروههای وابسته به یکدیگر استفاده می شود. پیش شرط استفاده از این آزمون رتبه ای بودن متغیر تحت مطالعه می باشد.
(افشین نیا،۱۳۸۴)
۳-۱۰- خلاصه و جمع بندی
در این فصل ابتدا روش تحقیق که از نوع کتابخانه ای و روش آن توصیفی_ پیمایشی است مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه شهر اصفهان می باشد و به دلیل حجم محدود جامعه مدیران، اطلاعات مورد نیازاین گروه از طریق سرشماری جمع آوری می شود و همچنین از جامعه مشتریان به وسیله جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۸۴ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
در ادامه جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مجزا برای مدیران و مشتریان استفاده می شود. این پرسشنامه ها بر اساس مبانی نظری و بصورت طیف لیکرت و پنج گزینه ای طراحی شده است. روایی محتوای پرسشنامه ها از نظر اساتید و متخصصان و کارشناسان مثبت ارزیابی گردید.سپس اعتبار پرسشنامه ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد.این ضریب برای پرسشنامه مدیران ۸۵/۰ و همین ضریب برای پرسشنامه مشتریان ۸۲۵/۰ بدست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات، با استفاده از نرم افزار spss صورت می گیرد.
به علت عدم استفاده از نمونه گیری در جامعه اول پژوهش(مدیران شعب بانک رفاه شهر اصفهان) به آمار توصیفی بسنده می شود و با استفاده از روش های آماری استنباطی سؤال های تحقیق در جامعه دوم (مشتریان بانک) مورد آزمون قرار گرفت. این آزمون های آماری شامل آزمون t تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل،آزمون توکی و همچنین آزمون رتبه ای فریدمن می باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا یافته های توصیفی وجمعیت شناختی، همراه با جدول و نمودار ارائه می شود .در ابتدای فصل یافته های جمعیت شناختی و مشخصات داده های جمع آوری شده از نمونه تحقیق با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی بیان می شود. پس از آن به یافته های استنباطی یعنی به آزمایش تک تک فرضیه ها پرداخته می شود.
۴-۲- تجزیه وتحلیل سوالات جمعیت شناختی
در این قسمت اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی مدیران شعب بانک رفاه شامل جنسیت، سن، تحصیلات و سابقه کار آنها در جدول های (۴-۱) تا (۴-۴) آورده شده است. در ادامه اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان بانک رفاه شامل جنسیت، سن، تحصیلات ،وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، بخش فعالیت شغلی، داشتن حساب در بانک رفاه ، نوع حساب، مدت حساب و دریافت حقوق و مزایا از بانک رفاه درجدول های (۴-۵) تا (۴-۱۴) آورده شده است. در آخر نیز به تجزیه وتحلیل آنها پرداخته شده است.
۴-۲-۱– تجزیه وتحلیل سوالات جمعیت شناختی مدیران
جنسیت مدیران
اطلاعات بدست آمده مربوط به جنسیت مدیران در این پژوهش، در جدول (۴-۱) آورده شده است.
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس جنسیت مدیران

جنس فراوانی درصد
مرد ۳۸ ۹۵
زن ۲ ۵
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است