بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت ۳

۳-۶- روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۷-۱- روایی………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۷-۲- پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۸- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۹- روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۱۰- خلاصه و جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….۵۱
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۴-۲- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………..۵۲
۴-۲-۱- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی مدیران……………………………………………………………….۵۳
۴-۲-۲- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان……………………………………………………………..۵۵
۴-۳- توصیف داده های حاصل از پرسشنامه مدیران …………………………………………………………………………..۶۰
۴-۴- توصیف داده های حاصل از پرسشنامه مشتریان………………………………………………………………………….۶۴
۴-۵- تحلیل عوامل مؤثر بر جذب منابع از دیدگاه مشتریان…………………………………………………………………..۶۸
۴-۶- بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر جذب منابع از دیدگاه مشتریان با متغیرهای جمعیت شناختی …………۷۳
۴-۷- تحلیل عوامل مؤثر برجذب منابع از دیدگاه مدیران بانک ……………………………………………………………..۸۲
۴-۸- خلاصه و جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………۸۵
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
۵-۲- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۵-۳- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۴- مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش های مشابه………………………………………………………………………………….۹۳
۵-۵- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۵-۶- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۵-۶-۱- پیشنهادات کاربردی مبتنی بر تحقیق………………………………………………………………………………………۹۵
۵-۶-۲- پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………….۹۸
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول(۱-۱) ترازنامه بانک های کشور………………………………………………………………………………………………۱۰
جدول(۳-۱) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………..۴۷
جدول(۳-۲) توزیع آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه در دو جامعه…………………………………………………….۴۹
جدول(۳-۳) توزیع آلفای کرونباخ برای مؤلفه های جذب منابع در دو جامعه………………………………………..۴۹
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس جنسیت مدیران………………………………………………..۵۳
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس سن مدیران……………………………………………………..۵۳
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس تحصیلات مدیران …………………………………………..۵۴
جدول (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس سابقه کاری مدیران…………………………………………..۵۴
جدول (۴-۵) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس جنسیت مشتریان……………………………………………..۵۵
جدول (۴-۶) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس سن مشتریان……………………………………………………۵۵
جدول (۳-۷) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس تحصیلات مدیران ومشتریان……………………………..۵۶

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است