بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت ۴

جدول (۴-۸) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس وضعیت تأهل مشتریان……………………………………..۵۶
جدول (۴-۹) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس وضعیت اشتغال مشتریان…………………………………..۵۷
جدول (۴-۱۰) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس بخش اشتغال مشتریان…………………………………….۵۷
جدول (۴-۱۱) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس داشتن حساب مشتریان……………………………………۵۸
جدول (۴-۱۲) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس نوع حساب مشتریان……………………………………….۵۸
جدول (۴-۱۳) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس مدت حساب مشتریان…………………………………….۵۹
جدول (۴-۱۴) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس دریافت حقوق و مزایای مشتریان……………………..۵۹
جدول (۴-۱۵) توزیع پاسخ گویه های مربوط به عوامل خدماتی از دید مدیران…………………………………….۶۰
جدول (۴-۱۶) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل مالی از دید مدیران…………………………………۶۱
جدول (۴-۱۷) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل انسانی و ارتباطی از دید مدیران……………….۶۲
جدول (۴-۱۸) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل و شرایط فیزیکی از دید مدیران……………….۶۳
جدول (۴-۱۹) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل وابستگی سازمانی از دید مدیران………………۶۳
جدول (۴-۲۰) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل خدماتی از دید مشتریان………………………….۶۴
جدول (۴-۲۱) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل مالی از دید مشتریان……………………………….۶۵
جدول (۴-۲۲) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل انسانی و ارتباطی از دید مشتریان……………..۶۶
جدول (۴-۲۳) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل و شرایط فیزیکی از دید مشتریان……………..۶۷
جدول (۴-۲۴) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل وابستگی سازمانی از دید مشتریان…………….۶۷
جدول (۴-۲۵) نتایج آزمون tتک متغیره درباره تأثیر عوامل خدماتی از دیدگاه مشتریان………………………۶۸
جدول (۴-۲۶) نتایج آزمون tتک متغیره درباره تأثیر عوامل مالی از دیدگاه مشتریان………………………….۶۹
جدول (۴-۲۷) نتایج آزمون tتک متغیره درباره تأثیر عوامل انسانی و ارتباطی از دیدگاه مشتریان…………۷۰
جدول (۴-۲۸) نتایج آزمون tتک متغیره درباره تأثیر عوامل و شرایط فیزیکی از دیدگاه مشتریان……….. ۷۰
جدول (۴-۲۹) نتایج آزمون tتک متغیره درباره تأثیر عوامل وابستگی سازمانی از دیدگاه مشتریان………..۷۱
جدول (۴-۳۰) نتایج آزمون فریدمن درباره رتبه بندی سؤالات پرسشنامه بر حسب اهمیت و اولویت
از دیدگاه مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه(شهر اصفهان) ……………………………………………………………….۷۲
جدول(۴-۳۱)نتایج آزمون فریدمن درباره رتبه بندی عوامل مؤثربرجذب منابع بر حسب اهمیت و اولویت از دیدگاه مشتریان شعب بانک رفاه(شهر اصفهان)………………………………………………………۷۳
جدول(۴-۳۲) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به جنس مشتریان…………………………………………………..۷۴
جدول(۴-۳۳) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به سن مشتریان………………………………………………………۷۴
جدول(۴-۳۴)مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل خدماتی بر حسب سن مشتریان………………………………..۷۵
جدول(۴-۳۵)مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل فیزیکی بر حسب سن مشتریان…………………………………۷۵
جدول(۴-۳۶) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به تحصیلات مشتریان…………………………………………….۷۶
جدول(۴-۳۷)مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل مالی بر حسب تحصیلات مشتریان……………………………۷۶
جدول(۴-۳۸) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به تأهل مشتریان…………………………………………………….۷۷
جدول(۴-۳۹) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به شغل مشتریان…………………………………………………….۷۸
جدول(۴-۴۰) مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل وابستگی سازمانی بر حسب شغل مشتریان………………..۷۸
جدول(۴-۴۱) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به بخش اشتغال مشتریان…………………………………………۷۹
جدول(۴-۴۲) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به داشتن حساب مشتریان……………………………………….۷۹
جدول(۴-۴۳) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به مدت حساب مشتریان………………………………………..۸۰
جدول(۴-۴۴) مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل خدماتی بر حسب مدت حساب مشتریان………………….۸۱
جدول(۴-۴۵) مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل مالی بر حسب مدت حساب مشتریان……………………….۸۱
جدول(۴-۴۶) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به دریافت حقوق و مزایای مشتریان از
سازمان تأمین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
جدول (۴-۴۷) تحلیل عوامل خدماتی از دیدگاه مدیران بانک……………………………………………………………..۸۲