پژوهش – بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۲

۵-۲-۳ تحلیل نتایج در مورد فرضیه سوم ۱۰۰
۵-۲-۴ تحلیل نتایج در مورد فرضیه چهارم ۱۰۰
۵-۲-۵ تحلیل نتایج در مورد فرضیه پنجم ۱۰۱
۵-۲-۶ نقاط ضعف و قوت سازمان ۱۰۲
۵-۳ پیشنهاد‌ها ۱۰۳
۵-۳-۱ پیشنهادهای فرضیه اول ۱۰۴
۵-۳-۲ پیشنهادهای فرضیه دوم ۱۰۴
۵-۳-۳ پیشنهادهای فرضیه سوم ۱۰۴
۵-۳-۴ پیشنهادهای فرضیه چهارم ۱۰۵
۵-۳-۵ پیشنهادهای فرضیه پنجم ۱۰۵
۵-۴ پیشنهاد‌ها به محققین آینده ۱۰۵
۵-۵ موانع و محدودیت‌های تحقیق ۱۰۶
مراجع انگلیسی ۱۰۷
 ۱۰۸

  1. پیوست‌ها ۱۱۳

Abstract 123
فهرست شکل‌ها
شکل ‏۲‑۱ مقایسه مدل‌های ارزیابی عملکرد ۱۷
شکل ‏۲‑۲ حوزه‌های موردبررسی مدل بالدریج ۲۳
شکل ‏۲‑۳ منطق RADAR 40
شکل ‏۲‑۴ ارزیابی توانمندسازها ۴۲
شکل ‏۲‑۵ ارزیابی نتایج ۴۳
شکل ‏۲‑۶ خصوصیات ابزارهای خودارزیابی ۴۴
شکل ‏۲‑۷ نمودار سازمانی شهرداری همدان ۷۰
شکل ‏۲‑۸ اجزاء مدل EFQM و ارتباط آن‌ها با یکدیگر ۷۱
شکل ‏۴‑۱ فراوانی جنسی ۸۴
شکل ‏۴‑۲ فراوانی سن ۸۵
شکل ‏۴‑۳ ستونی تحصیلات ۸۶
شکل ‏۴‑۴ فراوانی وضعیت تأهل ۸۶
شکل ‏۴‑۵ فراوانی سابقه خدمت ۸۷
شکل ‏۴‑۶ فراوانی وضعیت استخدامی ۸۸
فهرست جدول‌ها
جدول ‏۲‑۱ اهداف موجود در ۳ مدل ۳۸
جدول ‏۲‑۲ مقایسه جوانب کیفیت ژاپن، آمریکا و اروپا و نتایج مالی و بازرگانی ۳۸
جدول ‏۲‑۳ راهنمای استفاده از روش‌های خودارزیابی ۴۵
جدول ‏۲‑۴ مقایسه عمومی بین رهیافت‌های مختلف ۵۰