بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۳

جدول ‏۲‑۵ سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM 67
جدول ‏۳‑۱ توزیع جامعه آماری در بخش‌های مختلف سازمان ۷۷
جدول ‏۳‑۲ توزیع نمونه آماری در بخش‌های مختلف سازمان ۷۸
جدول ‏۳‑۳ مقیاس بندی سؤالات با طیف لیکرت ۷۹
جدول ‏۳‑۴ پایایی پرسشنامه کلی ۸۰
جدول ‏۴‑۱ فراوانی جنسیت ۸۴
جدول ‏۴‑۲ فراوانی سن ۸۴
جدول ‏۴‑۳ فراوانی تحصیلات ۸۵
جدول ‏۴‑۴ فراوانی وضعیت تأهل ۸۶
جدول ‏۴‑۵ فراوانی سابقه خدمت ۸۷
جدول ‏۴‑۶ فراوانی وضعیت استخدامی ۸۸
جدول ‏۴‑۷ آمار توصیفی شاخص رهبری ۸۹
جدول ‏۴‑۸ فراوانی شاخص رهبری ۸۹
جدول ‏۴‑۹ آمار توصیفی شاخص‌های کارکنان، استراتژی و شرکا و منابع ۸۹
جدول ‏۴‑۱۰ فراوانی شاخص‌های کارکنان، استراتژی و شرکا و منابع ۹۰
جدول ‏۴‑۱۱ آمار توصیفی فرآیندها ۹۰
جدول ‏۴‑۱۲ فراوانی فرآیندها ۹۰
جدول ‏۴‑۱۳ آمار توصیفی نتایج کارکنان، مشتریان و جامعه ۹۱
جدول ‏۴‑۱۴ فراوانی نتایج کارکنان، مشتریان و جامعه ۹۱
جدول ‏۴‑۱۵ آمار توصیفی نتایج کلیدی عملکرد ۹۱
جدول ‏۴‑۱۶ فراوانی نتایج کلیدی عملکرد ۹۲
جدول ‏۰‑۱ میانگین شاخص‌های مدل EFQM در شهرداری همدان ۹۴
جدول ‏۰‑۱۹ میانگین شاخص رهبری مدل EFQM در شهرداری همدان ۹۴
جدول ‏۰‑۲۰ میانگین شاخص‌های کارکنان، استراتژی و شرکا و منابع مدل EFQM در شهرداری همدان ۹۵
جدول ‏۰‑۲۱ میانگین شاخص‌ فرآیندهای مدل EFQM در شهرداری همدان ۹۵
جدول ‏۰‑۲۲ میانگین شاخص‌ نتایج کارکنان، مشتریان و جامعه مدل EFQM در شهرداری همدان ۹۶
جدول ‏۰‑۲۳ میانگین شاخص‌ نتایج کلیدی عملکرد مدل EFQM در شهرداری همدان ۹۶
جدول ‏۵‑۱ نقاط قوت و ضعف سازمان در بحث اثربخشی ۱۰۳

فصل اول
کلیات پژوهش