پژوهش دانشگاهی – بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۱۶

شکل ‏۲‑۵ ارزیابی نتایج
رهیافت‌های ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
مدل تعالی سازمان EFQM را می‌توان برای فعالیت‌های مختلفی ازجمله عارضه‌یابی و خودارزیابی مورداستفاده قرار داد، اما باید توجه نمود که نباید انتظار داشت این مدل همه واقعیات و شرایط خاص سازمان را در بر بگیرد. در راستای تحقق این اهداف و به‌منظور استفاده از EFQM در راهنمای ارزیابی باید بر اساس این شش ابزار زیر عمل کرد (“تارنمای رسمی EFQM,”):
خودارزیابی ساده[۲۹]
پرسشنامه[۳۰]
بررسی سریع[۳۱]
ماتریس تعالی کسب‌وکار[۳۲]
ماتریس تعالی
شبیه‌سازی بازدید محل[۳۳]
شکل ‏۲‑۶ خصوصیات ابزارهای خودارزیابی ()
جدول ‏۲‑۳ راهنمای استفاده از روش‌های خودارزیابی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

تلاش موردنیاز
درجه بلوغ سازمان
کم متوسط زیاد
قرار داشتن در مسیر تعالی پرسشنامه
خودارزیابی ساده
ماتریس تعالی کسب‌وکار
بررسی سریع
شبیه‌سازی بازدید محل
ماتریس
آغاز اقدامات تعالی خواهی پرسشنامه مقدماتی
ماتریس استاندارد
پرسشنامه استاندارد پرسشنامه مشروح
ماتریس انطباق داده‌شده