بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۲۴

۴

مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت‌ها

فرآیندها برای رسیدن به نتایج مطلوب طراحی‌شده‌اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

داده‌ها و اطلاعات برای تعیین  اهداف میان‌مدت دیگر برانگیز استفاده می‌شوند.

سازمان قابلیت فرآیند خود را کاملاً درک کرده  و از آن برای بهبود عملکرد استفاده می‌کند.

۵

توسعه و مشارکت کارکنان

کارکنان پذیرفته‌اند که مسائل به آن‌ها تعلق دارد و آن‌ها برای حل مسائل پاسخگو هستند.

کارکنان برای دستیابی به اهداف درازمدت سازمان نوآور و خلاق هستند.

کارکنان برای انجام کارها توانمند شده‌اند و دانش و تجارب خود را در سطح وسیعی منتشر کرده و به اشتراک می‌گذارند.

۶

یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر

فرصت‌های بهبود شناسایی‌شده و مورداستفاده قرار می‌گیرند.

تک‌تک افراد بهبود مستمر را به‌عنوان یک هدف درازمدت پذیرفته‌اند.

بهبود و نوآوری موفق کاملاً در سازمان گسترده و با آن یکپارچه و آمیخته‌شده است.

۷

توسعه شراکت‌ها

فرآیندی برای انتخاب و مدیریت تأمین‌کنندگان وجود دارد

بهبود و موفقیت‌های تأمین‌کنندگان موردتقدیر قرارگرفته و شرکای خارجی کلیدی شناسایی‌شده‌اند.

سازمان و شرکای کلیدی‌اش به یکدیگر وابسته‌اند و طرح‌ها و خط‌مشی‌ها به کمک هم و بر مبنای دانش مشترک ایجاد می‌شوند.

۸

مسئولیت اجتماعی

قوانین و مقررات درخواست شده درک و رعایت می‌شوند.

سازمان مشارکت فعال در جامعه دارد.

انتظارات اجتماعی از سازمان اندازه‌گیری شده و بر مبنای آن‌ها عمل می‌شود.