بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت …

قوت و جایگاه هر علم یا نظری به روش شناخت آن علم یا نظر بستگی دارد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، به روش شناختی که در آن علم بکار می‌رود مبتنی است (مهرابی, ۱۳۹۲).
روش اساس دانش است. روش ذات علم است. تولید دانش جز با احراز روش‌های درست ممکن نیست. پژوهشگر، مسئول داده‌های پژوهش نیست، اما مسئول روشی است که برای نقد و پردازش داده‌ها به کاربردهاست. روش‌های پژوهش وسیله یا طریقه‌ی تعیین این امر است که چگونه یک گزاره پژوهش یا فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد یا رد می‌شود. روش پژوهش چهارچوب عملیات یا اقدام جستجوگرایانه برای تحقق اهداف پژوهش، جهت آزمون فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال‌های پژوهش را فراهم می‌آورد. روش‌شناسی یعنی آموزش نظری و عملی روش آشکارسازی واقعیت (خلیلی‌شورینی, ۱۳۹۱).
تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی بردن به مسائل ناشناخته صورت می‌گیرد. در انسان میل به داشتن و کشف حقایق حالت فطری داشته و همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روش‌های مختلف بوده است انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات، راه‌های مختلف را تجربه می‌نماید و مناسب‌ترین راه و روش را انتخاب می‌کند بنابراین روش تحقیق عبارت از به‌کارگیری راه و روش خاصی است که اطلاعات مناسب‌تر و بیشتر را درباره موضوع موردمطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید (حافظ‌نیا, ۱۳۷۷).
با توجه به مطالعات انجام‌شده این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش جمع‌آوری اطلاعات توصیفی[۵۳] از نوع میدانی است. در تحقیقات توصیفی از نوع کمی، محقق به دنبال توصیف متغیرهای موردمطالعه است و می‌خواهد بداند متغیرهای موردمطالعه دارای چه توزیعی هستند.
جامعه آماری[۵۴] و نمونه آماری[۵۵]
جامعه آماری
جامعه‌ی آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه‌ی موردبررسی یک جامعه‌ی آماری است که پژوهشگر مایل است درباره‌ی صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه‌ی آماری باید جامع‌ومانع باشد؛ یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که ازنقطه‌نظر زمانی و مکانی همه‌ی واحدهای موردمطالعه را در برگیرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به آن‌ها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید (سرمد, بازرگان, و حجازی, ۱۳۸۱).
جامعه آماری این پژوهش، کارمندان بخش اداری کلیه ادارات، مناطق، واحدها و سازمان‌های تابعه شهرداری همدان است و اثربخشی این سازمان در دامنه زمانی سال ۱۳۹۲ مدنظر قرار می‌گیرد. جامعه آماری در منظر مدل EFQM مدیران و کارکنان ادارات، مناطق، واحدها و سازمان‌های تابعه شهرداری همدان، تعدادی بالغ بر ۴۰۰ نفر است که در جدول زیر می‌توان توزیع این افراد را در بخش‌های مختلف سازمان مشاهده کرد:
جدول ‏۳‑۱ توزیع جامعه آماری در بخش‌های مختلف سازمان

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

نام بخش تعداد افراد
حمل و نقل و ترافیک ۳۷
خدمات شهری ۹۸
اداری و مالی ۸۲
فنی و عمرانی ۳۰
معماری و شهرسازی ۳۵
اجتماعی، فرهنگی و گردشکری ۴۳