مقاله – بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۲۸

۲۱

معاونت برنامه‌ریزی

۳۷

ابزار تحقیق
در بین ابزارهای خودارزیابی موجود در مدل EFQM با توجه به بلوغ سازمان و منابع در اختیار پژوهشگر جهت خودارزیابی و با عنایت به مباحث فصل ۲ در مورد مقایسه و انتخاب روش مورداستفاده در مدل، پرسشنامه به‌عنوان ابزار تحقیق انتخاب گردید.
در این تحقیق ابتدا سعی شد از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شود، لیکن علیرغم جستجو برای پرسشنامه استاندارد مطابق با موضوع تحقیق و جامعه نمونه، پرسشنامه مرتبط به دست نیامده و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. با استفاده از مطالعات انجام‌شده، اسناد بالادستی، متون مربوط به سازمان و مصاحبه با خبرگان سازمانی، نقشه استراتژیک سازمان ترسیم گردید. سپس با توجه به نقشه استراتژیک جامعه موردمطالعه، برای هر یک از فرضیات موجود، ده سؤال تدوین گردید.
هر یک از سؤالات پرسشنامه‌های فوق به‌صورت پنج گزینه‌ای و بر اساس مقیاس طیف لیکرت[۵۶] به‌صورت جدول ۳-۱ تقسیم‌بندی شده‌اند.
جدول ‏۳‑۳ مقیاس بندی سؤالات با طیف لیکرت

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

بسیار قوی قوی متوسط ضعیف بسیار ضعیف

روایی پرسشنامه‌
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه بگیرد. روایی یا اعتبار یک ابزار سنجش بدین معنی است که ابزار واقعاً چیزی را اندازه‌گیری نمایند که برای آن ساخته‌شده است. ازآنجاکه قابل‌اعتماد بودن یک مقیاس شرط لازم و نه شرط کافی جهت اعتبار علمی است، لذا واضح است که اگر یک مقیاس اندازه‌گیری قابل‌اعتماد نباشد، بی‌اعتبار هم خواهد بود؛ اما یک مقیاس قابل‌اعتماد، ضرورتاً دارای ارزش علمی نیست؛ زیرا احتمال دارد چیزی اندازه‌گیری کند که موردنظر محقق نیست. روش‌های متعددی برای تعیین روایی اندازه‌گیری وجود دارد که در این تحقیق از روایی محتوا استفاده شده است (خاکی, ۱۳۸۷). روایی محتوایی این اطمینان را به وجود می‌آورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم است. هرچه موارد معرف حیطه مفهومی که اندازه‌گیری می‌شود، بیشتر باشد، اعتبار محتوایی آن بیشتر خواهد بود. با توجه به اینکه پرسشنامه استاندارد برای این موضوع وجود ندارد از روش صوری جهت تأیید روایی پرسشنامه استفاده شد و جهت انجام این امر چند پرسشنامه با عنایت به عوامل موجود در هر معیار EFQM و در نظرگرفتن مؤلفه‌های اثربخشی تهیه گردید و در نهایت با نظر استاد راهنمای محترمِ پایان‌نامه، پرسشنامهی موجود در پیوست مورد تأیید قرار گرفت.
پایایی پرسشنامه
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می‌شود عبارت است از این‌که اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته‌شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورداستفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ به‌عبارت‌دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ‌نیا, ۱۳۷۷). در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از آزمون آلفای کرون باخ[۵۷] استفاده شده است؛ که در جدول زیر نمایش داده می‌شود:
جدول ‏۳‑۴ پایایی پرسشنامه کلی

این نوشته را هم بخوانید :   منابع مقالات علمی : مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی در دانش آموزان ...

آلفای کرونباخ تعداد سوالات فرضیه