بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۳۰

مقدمه
تجزیه‌وتحلیل به‌عنوان مرحله‌ای علمی از پایه‌های اساسی هر تحقیقی است که به‌وسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیق تا رسیدن به نتایج کنترل هدایت می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر تجزیه‌وتحلیل نتایج عبارت از روشی است که به‌وسیله آن کلیه فرآیند پژوهش از انتخاب مسئله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار می‌گیرد. در تحقیق حاضر همان‌طور که در فصل سوم اشاره شد اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید. سؤالات به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که می‌توان هر فرضیه را تجزیه‌وتحلیل کرد. پس از جمع‌آوری اطلاعات باید آن‌ها را تحلیل نمود. این اطلاعات داده‌هایی هستند که به‌خودی‌خود معنا ندارند. داده‌ها نیز شامل ارقام و مشخصاتی هستند که برای معنی‌دار کردن باید از روش‌های آماری یا غیر آماری به‌منظور دستیابی به هدف تحقیقات یا پژوهش استفاده کرد. در این فصل از اطلاعات به‌دست‌آمده از پرسشنامه به تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی خواهیم پرداخت، جهت آزمون نرمال بودن داده‌ها از کولموگروف-اسمیرنوف، همچنین جهت آزمون فرضیات از میانگین موردانتظار و جهت رتبه‌بندی مؤلفه‌ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل این موارد بسته نرم‌افزاری SPSS بکار گرفته شد.
آمار توصیفی اطلاعات پاسخگویان
جنسیت پاسخگویان
با توجه به جدول زیر می‌بینیم که جنسیت ۱۵۷ نفر از پاسخگویان مرد و جنسیت ۳۹ نفر از پاسخگویان زن است.
جدول ‏۴‑۱ فراوانی جنسیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

جنسیت فراوانی مطلق درصد فراوانی
مرد ۱۵۷ ۸۰٫۱
زن ۳۹ ۱۹٫۹
جمع ۱۹۶ ۱۰۰%

شکل ‏۴‑۱ فراوانی جنسی
سن پاسخگویان
با توجه به جدول زیر می‌بینیم که سن ۲۰ نفر از پاسخگویان (۱۰ درصد) بین ۲۰ تا ۳۰ سال، سن ۶۹ نفر (۳۵ درصد) بین ۳۰ تا ۴۰ سال و سن ۷۸ نفر (۴۰ درصد) بین ۴۰ تا ۵۰ سال و همچنین سن ۲۹ نفر (۱۵ درصد) از پاسخگویان ۵۰ سال و بیشتر است.
جدول ‏۴‑۲ فراوانی سن