پژوهش (پایان نامه) : تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم

اثر پیشرفت تحصیلی بر انگیزه و یادگیری

بلوم[1] (2011) در مدل یادگیری آموزشگاهی خود گزارش می‏کنه که ویژگی‏های عاطفی علم‏آموزان (یعنی علاقه و انگیزه اونا نسبت به درس) در جریان یادگیری آموزشگاهی هم نقش دلیل رو بازی می‏کنه و هم نقش معلول. معینی این سخن اینه که یادگیرندگان علاقمند به یک موضوع، در قیاس با یادگیرندگان کم علاقه، موفقیت بیشتری کسب می‏کنن و این موفقیت بیشتر سطح علاقه و انگیزه اونا رو نسبت به اون موضوع و موضوع‏های شبیه اون رو افزایش می‏بده. تجارب یادگیری علم‏آموزان در درس‏های مختلف وقتی که به شکل موفقیتا یا شکست‏های پشت سر هم اندوخته می‏شن به ایجاد تصوراتی در اونا نسبت به توانایی شون در مورد یادگیری موضوع‏های مختلف می‏انجامد و انگیزه اونا در مورد یادگیری موضوع‏های شبیه جدید تحت اثر قرار می‏دهند.

بلوم (2011) گزارش می‏کنه که اگه روند کسب تجربه مثبت یا منفی ادامه میابد، اینجور نتیجه میده که دانش آموز کلا نسبت به توانایی‏های خود در مورد پیشرفت آموزشگاهی و فعالیت‏های خارج از آموزشگاه به معنی ثابتی از توانیی‏های خود دست می‏یابد، که سبک زندگی آینده و حتی سلامت روانی اون رو تحت اثر قرار می‏بده.

 

-ضرر‏های مستقیم پیشرفت تحصیلی ضعیف

اگه قبول کنیم هر علم‏آموزی که یک سال تکرار پایه داشته دولت و خونواده ناچاره، دوباره هزینه‏های تکراری رو صرف آموزش هایوی کنه با جمع و ضرب کردن هزینه متوسط سرانه علم‏آموزی خونواده و دولت، در تعداد مردودین می‏توان میزان ضرر رو محاسبه نمود. به این هزینه، تلفن شدن هزینه آموزش کسائی که ناتموم دوره، ترک تحصیل کرده ان رو باید اضافه کرد. به هر حال در یک محاسبه در سال 65 رقم 208 میلیارد ریال رو اعلام کرده. به دلیل این که هر فرد مردود می‏بایست یک سال رو در یک پایه تکرار کنه، فرصتی هم از دست می‏بده یعنی یک سال دیرتر به بازار کار وارد می‏شه و درآمدی رو که ممکنه داشته باشه از دست می‏بده رقم ضرر به دلیل فرصت‏های از دست رفته مردودین هم به 411 ریال بالغ شده (مرتضوی زاده، 1391).

 

-ضرر‏های غیرمستقیم پیشرفت تحصیلی ضعیف

مهم تر از تکرار هزینه و هزینه فرصت‏های از دست رفته، آسیب‏های اجتماعی به دلیل اخراج کودکان و نوجوانان از مدرسه و روندن اونا به کوچه و بازاره. از اونجا که داشتن سیاست‏های گریزناک مدرسه مثل امتحانات شدید وغلیط و شرایط سخت ارتقاء و مردودی، کم کم باعث تشکیل رفتار فرار از مدرسه می‏شه و کودک علی خلاف میل میل داخلی اش به سوئی رانده می‏شه که نباید رانده شه! بنابر این ما با کودکانی روبرو هستیم که مدرسه از نگاه مقررات و شاید تمایل کارگزاران مدرسه، دیگر نمی تونن در مدرسه بمونن. با اخراج هر کودک از مدرسه و ورود اون به جامعه با توجه به مسایل و آسیب‏های اجتماعی امکان این هزینه‏های مخفی یا غیرمستقیم رو افزایش داده ایم. بررسیا نشون می‏بده که افزایش سطح آموزش جامعه، هزینه‏های عمومی دولت رو در مورد بهداشت عمومی، فقر، جرایم، ترافیک، تصادفا، آلودگی، مرگ و میر و … کاهش می‏بده (غیاثوند، 1391).

عکس قضیه فوق هم صادقه یعنی با کم شدن میزان آموزش به شهروندان هزینه‏های دولت در مورد‏های نامبرده افزایش می‏یابد. گر چه این افزایش هزینه و یا خسارتا دقیقا قابل محاسبه نیس اما با اخراج هر کودک امکان گناهکار شدن و احتمال معتاد شدن اون رو افزایش داده‏ایم. هر چند آمار دقیقی از آسیب‏های گناه کاری کودکان صحبت می‏شه که وقتی درست اندیشه شه می‏توان احتمال اون رو در نظر گرفت. به غیر از اون، یک فرد کم سواد در دنیای امروز قادر نیس به درستی خود رو با شرایط جامعه موافق کنه و همین کم آگاهی، هم واسه خود فرد و هم واسه جامعه عواقبی به همراه داره، مسأله بهداشت، مسأله تصادفات، آلودگیا و افزایش بی روش جمعیت و تربیت نادرست فرزندان مسایل مهمیه که افراد کم سواد قاعدتا بیشتر درگیر اون هستن. البته بازتولید این آسیبا خود مسأله جدی‏تریه. بر رفتار چه این که یک فرد گناهکار فرزندان سالمی تربیت می کنن؟ یک معتاد چه طور؟ اون جدای از این کار بر رفتار بقیه اثر می‏گذارد و موجب گسترش رفتار بی نظم می‏شه. بر شخصیت کودکان خود هم اثر مخربی بر جای می‏نهد. ضمنا ضرر‏های روحی و روانی به دلیل مردودی و تکرار پایه قابل احصاء نیس. بنابر این اگه در کنار ضرر‏های فوق در نظر گرفته شه، رقم ضرر خیلی بزرگ هستش و این ضرر در کیفیت سرمایه انسانی یک کشوره که شاید با آمار و ارقام خیلی آسون قابل محاسبه نباشه. بعیده تا به حال مدل ریاضی واسه محاسبه این خسارتا آماده شده باشه! اما با یک حساب سرانگشتی جمع ضرر‏های مستقیم و غیرمستقیم افت تحصیلی، خیلی هشداردهنده میشه، بنابر این چاره جویی سیاست گذاران کامل رو طلب می‏کنه تا همه افراد واجب التعلیم از حق خود یعنی آموزش دوره عمومی بهره مند گردند و نظام آموزشی باید قادر باشه در طول این دوره تقریبا بلند شهروندانی با صلاحیت تحویل جامعه بده (غیاثوند، 1391).

 

[1] – Bloum

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه اثر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی علم‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم

مطالب مرتبط